OSH | Odborový svaz hasičů

Usnesení Výkonné rady OSH 2013

                                         USNESENÍ

Výkonné rady Odborového svazu hasičů,

konané 27. 11. 2013 v Třešti

 

 

Výkonná rada

 

 

1. Děkuje

 

  1. funkcionářům ZO OSH za jejich práci pro odbory a těm služebním funkcionářům, kteří zástupcům ZO OSH vytvářejí korektní podmínky pro odborovou činnost

 

b) všem členům OSH, kteří přispívají do Nadace policistů a hasičů

 

 

2. Konstatuje

 

že téměř půlroční úsilí předsedy a 1. místopředsedy OSH o nápravu nesrovnalostí v aplikaci EKIS II ve vztahu k HZS se nesetkalo s náležitou odezvou jak po jednání s ředitelkou odboru personálního MV, tak po jednáních s vedením GŘ HZS ČR

 

 

3. Vyzývá

 

všechny příslušníky a zaměstnance ke sledování webových stránek OSH a NOSP, kde jsou uveřejňovány všechny aktuální informace

 

 

4. Žádá

 

ministra vnitra ČR a generálního ředitele HZS ČR, aby vyvinuli potřebné úsilí při jednání ve vládě i v PSP ČR, k zabránění možnému snižování rozpočtu HZS na rok 2014

 

GŘ HZS ČR aby svou osobní aktivitou podpořil a garantoval vznik odborné komise, která bude řešit rozpory mezi předpisy, softwarem a aplikační praxí v aplikaci EKIS II, a to tak, aby došlo k jednotnému postupu v rámci HZS ČR nejpozději od 1. 1. 2014

 

ministra vnitra ČR, aby přislíbené navýšení mzdových prostředků bylo realizováno vydáním nové platové tarifní tabulky

 

5. Trvá

 

na dlouhodobém požadavku zařadit výjezdové hasiče do I. skupiny zvláštního příplatku

 

 

 

 

6. Bere na vědomí

 

a) zprávu o činnosti OSH, přednesenou předsedou OSH a plně schvaluje

jeho dosavadní kroky k obhajobě zájmů příslušníků a zaměstnanců HZS ČR

 

b) vystoupení hostů

 

c) přednesené diskusní příspěvky a odpovědi na tyto příspěvky

 

d) zprávu revizní komise OSH

 

e) průběžnou zprávu o plnění ze Vzájemného podpůrného fondu (VPF)

 

f) Řád právní pomoci OSH

 

 

7. Zmocňuje

 

předsedu OSH, aby – i nadále plně využíval veškeré zákonné prostředky k prosazování oprávněných zájmů příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR, mediálních výstupů, zvláště pak na webu OSH, včetně případného ustavování krizových štábů, organizování demonstrací apod.

 

 

8. Doporučuje

 

členům OSH, aby prostřednictvím mzdové účtárny pravidelně přispívali alespoň 10 Kč měsíčně na činnost Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni a podpořili tak děti svých bývalých kolegů, kteří zahynuli při výkonu služby.

 

 

9. Schvaluje

 

  1. dotaci na úrazové pojištění 2014 z rezervního fondu 200,-Kč pro každého člena, který bude úrazově pojištěn a další dotaci 200,-Kč ze VPF pro člena, který bude úrazově pojištěn a bude k 31. 12. 2013 i členem VPF

 

  1. dotaci na pojištění odpovědnosti 2014 ve výši 100,-Kč z VPF pro každého člena, který bude touto pojistkou pojištěn a který bude přihlášen v centrální evidenci VPF ke dni 31. 12. 2013

 

  1. zprávu o hospodaření OSH k 31. 10. 2013, předloženou předsednictvem OSH

 

  1. návrh rozpočtu OSH pro rok 2014, předložený předsednictvem OSH

 

  1. Pravidla VPF na r. 2014/15

 

 

 

 

10. Ukládá

 

a) předsedovi OSH nadále jednat s ministrem vnitra, ohledně postojů k finančnímu zajištění rozpočtu HZS ČR

 

b) předsedovi OSH nadále jednat s generálním ředitelem HZS ČR o spolupráci při prosazování oprávněných zájmů příslušníků a zaměstnanců HZS

 

c) předsedovi OSH nadále vyvíjet mediální tlak na osvětlení možných nebezpečí hrozících občanům pokud by došlo ke snížení státního rozpočtu na následující roky na zajištění jejich bezpečnosti

 

d) předsedovi a místopředsedům OSH vést jednání napříč politickým

spektrem s poslanci PSP ČR, aby i v příštím období udrželi, či navýšili finanční prostředky na chod HZS ČR

 

e) předsedovi OSH dát podnět veřejnému ochránci práv ČR

 

- k prověření započítávání celých hodin při nočních výjezdech, kdy při nenaplnění celé hodiny dochází ke ztrátě nároku na proplacení jak pohotovosti, tak nároku na proplacení přesčasové hodiny,

 

- prověření placení příplatků za službu ve svátek, kdy odejmutí proplácení tohoto příplatku mělo být původně kompenzováno navýšením tarifu,

 

- započítávání státních svátků do odpracované doby služby u příslušníků s rovnoměrně rozvrženou službou, ač je neodslouží a nezapočítávání státních svátků do odpracované doby služby u příslušníků s nerovnoměrně rozvrženou službou,

 

- dále k provedení právní analýzy zákonnosti dosluhování údajně chybějících hodin u příslušníků zařazených do režimu nepřetržitého výkonu služby

 

f) 1. místopředsedovi OSH seznámit všechny ZO s usnesením VR

 

g) členům VR informovat své ZO o průběhu jednání VR

 

h) základním organizacím vyrovnat dlužné členské příspěvky v termínu do 31. 12. 2013 a vystavit potvrzení členům ZO OSH o výši zaplacení členských příspěvků pro snížení daně z příjmu.

 

ch) základním organizacím odeslat do 28. 2. 2014 abecední seznamy pojištěných osob na úrazové a odpovědnostní pojištění pro období 2014/2015

Do 28. 2. 2014 dodat na OSH podepsané seznamy obou pojistek včetně vybraných částek

 

i) základním organizacím odeslat do 28. 2. 2014 abecední seznamy účastníků VPF dle čl. I. odst. 7 písm. b) pravidel VPF a zaplatit adekvátní vypočtenou celkovou platbu za ZO

 

j) předsedům KO vést jednání se služebním vedením směřující k uzavření (event. prodloužení platnosti) KD (KS) na r. 2014

 

k) předsedovi OSH informovat o jednání Výkonné rady OSH ministra vnitra ČR a generálního ředitele HZS ČR

 

 

 

 

 

 

 

V Třešti 27. 11. 2013

Naši partneři

Menu