OSH | Odborový svaz hasičů

Poradny SON nájemníků

Adresy právních poraden Sdružení nájemníků ČR – právní pomoc pro členy OSH - http://www.son.cz/

D O H O D A

 o vzájemné spolupráci při zajišťování oprávněných práv nájemců a uživatelů bytů a řešení bytové problematiky v ČR podle standardu komise pro sídla a bydlení OSN.

Odborový svaz hasičů ( dále jen OS)
Zastoupený: Zdeňkem Jindřichem Oberreiterem, předsedou
Sídlo: nám.W. Churchilla 2 Praha 3
IČ: 15268934
č.ú. 2000183379/0800
na straně jedné
a
Sdružení nájemníků ČR (dále jen SON)
Zastoupený: Ing. Milanem Tarabou, statutárním místopředsedou
Sídlo: Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 – Žižkov
IČ: 48133281
č.ú. 2000259329/0800
na straně druhé

uzavírají tuto dohodu:
Čl. I

Smluvní strany se shodují na potřebě sociálního řešení koncepce bydlení v ČR podle standardu komise pro sídla a bydlení OSN a vycházeje z nadstranického principu vyjadřují ochotu ke vzájemné spolupráci a k dodržování následujících zásad:

1. Vzájemně spolupracovat při připomínkování zákonů a dalších obecně závažných právních předpisů, při jejich tvorbě, včetně prosazování přijatých stanovisek na úrovni odborných týmů svých organizací při zachování své subjektivity.
2. Realizovat vzájemnou výměnu dostupných informací, propagovat svou činnost na tomto úseku na všech úrovních.
3. Vzájemně se informovat o akcích s občany, tiskem a dalšími sdělovacími prostředky a případně umožnit zástupci druhé smluvní strany účast na těchto akcích.

ČL. II.

1. Obě smluvní strany uznávají potřebnost poradenské činnosti při zabezpečování, realizaci a ochraně práv nájemců a uživatelů bytů.
2. OS se proto v rámci úsilí o další zkvalitnění péče o své členy zavazuje poskytnout na poradenskou činnost SON příspěvek kolektivního člena ve výši Kč------ ročně splatný do 31.7.každého roku a dále 0,20 Kč za každého člena dle stavu ke konci předešlého roku, který je též splatný na základě hodnocení předchozího roku do 31.7. na účet č. 2000259329/0800. Členský příspěvek se upravuje každoročně v závislosti na míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.
3. Členům OS budou na základě předloženého a potvrzeného dokladu základní organizace, která je sdružená v OS poskytnuty v poradnách SON zdarma všechny služby ve stejném rozsahu jako jsou poskytovány členům SON. SON poskytuje v rámci své poradenské činnosti odborné konzultace a pomoc v bytové problematice svým členům nebo členům spolupracujících kolektivních členů. Konkrétně se jedná o právní či jiné odborné konzultace pro nájemce obecních, družstevních, nájemních bytů se soukromým vlastníkem, členům bytových družstev v nájemním i vlastnickém stavu a též vlastníkům, kteří svůj byt užívají sami. SON dále zprostředkuje za tarifní ceny případné služby advokátů.
4. SON se současně zavazuje zajišťovat zodpovězení případných e-mailových či písemných dotazů členům OS, kteří budou doručovány prostřednictvím základních organizací či ústředí OS.

Čl. III.

1. Dohodu může vypovědět každá ze smluvních stran samostatně a to i bez uvedení důvodu.
2. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně.
3. Výpovědní doba se sjednává tří-měsíční s výpovědí ke konci kalendářního roku.
4. Jakékoliv změny či doplňky této dohody lze provést pouze písemně, souhlasným projevem obou smluvních stran.

Čl. IV

1. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu po 1 pare pro každou smluvní stranu.
2. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 7. 2010.


V Praze dne 29. 6. 2010
 

Naši partneři

Menu