OSH | Odborový svaz hasičů

Usnesení Výkonné rady Odborového svazu hasičů , konané 14. 11. 2012 v Třešti

                          USNESENÍ Výkonné rady Odborového svazu hasičů, konané 14. 11. 2012 v Třešti

  

Výkonná rada

 

 

1.         děkuje          

 

a)    funkcionářům ZO OSH za jejich práci pro odbory a těm služebním

funkcionářům, kteří zástupcům ZO OSH vytvářejí korektní podmínky pro odborovou činnost

 

     b)   všem členům OSH, kteří přispívají do Nadace policistů a hasičů

 

 

 

2.         vyzývá

 

všechny příslušníky a zaměstnance ke sledování webových stránek OSH a NOSP, kde jsou uveřejňovány všechny aktuální informace

 

 

                                                                                                                    

3.         žádá

 

ministra vnitra ČR a generálního ředitele HZS ČR, aby vyvinuli potřebné úsilí při jednání ve vládě i v PSP ČR, k zabránění snižování rozpočtu HZS vyplývající ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2014 a 2015

 

1. náměstka MV a náměstka GŘ pro řízení lidských zdrojů o maximální součinnost pro co nejrychlejší vytvoření výkladových pravidel k ust. § 54 odst. 1 zák. 361/2003 Sb. např. demonstrativním výčtem činností příslušného bezpečnostního sboru pro specifikaci „důležitého zájmu služby“ .

 

 

 

4.         Bere na vědomí

 

a)           zprávu o činnosti OSH, přednesenou předsedou OSH a plně schvaluje

jeho dosavadní kroky k obhajobě zájmů příslušníků a zaměstnanců HZS ČR

 

b)           přednesené diskusní příspěvky a odpovědi na tyto příspěvky

 

c)            zprávu revizní komise OSH

 

d)           průběžnou zprávu o plnění ze Vzájemného podpůrného fondu (VPF)

 

 

 

 

5.         Zmocňuje

 

předsedu OSH, aby            – i nadále plně využíval veškeré zákonné prostředky k prosazování oprávněných zájmů příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR, včetně případného ustavování krizových štábů, organizování demonstrací, mediálních výstupů, zvláště pak na webu OSH apod.

 

6.         Doporučuje

           

členům  OSH, aby prostřednictvím mzdové účtárny pravidelně přispívali měsíční částkou na činnost Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni a podpořili tak děti svých bývalých kolegů, kteří zahynuli při výkonu služby.

 

 

 

7.         Schvaluje

 

a)           dotaci na úrazové pojištění 2013 z rezervního fondu 200,-Kč pro každého člena, který  bude úrazově pojištěn a další dotaci 200,-Kč ze VPF  pro  člena,  který  bude  úrazově  pojištěn  a  bude k  31. 12. 2012 i  členem VPF

 

b)           dotaci na pojištění odpovědnosti 2013 ve výši 100,-Kč z VPF pro každého člena, který bude touto pojistkou pojištěn a kterýbude přihlášen v centrální evidenci VPF ke dni 31. 12. 2012

 

c)            zprávu o hospodaření OSH k 31.10. 2012, předloženou předsednictvem OSH

 

d)           návrh rozpočtu OSH pro rok 2013, předložený předsednictvem OSH

 

e)           Pravidla VPF na r. 2013/14

 

f)             návrhy pojistných smluv úrazového a odpovědnostního pojištění na období 2013/2014 tak, jak byly VR předloženy

  

 

 

8.         Ukládá

           

a)        předsedovi OSH nadále jednat s ministrem vnitra, ohledně postojů k chystaným úsporným opatřením

 

b)                    předsedovi OSH vyjednat u generálního ředitele spolupráci při prosazování oprávněných zájmů příslušníků a zaměstnanců HZS při přípravě protestních akcí proti snižování rozpočtu HZS

           

c)         předsedovi OSH nadále vyvíjet mediální tlak na osvětlení možných nebezpečí hrozících občanům díky výhledu státního rozpočtu na následující roky na zajištění jejich bezpečnosti

 

d)        předsednictvu, aby finanční prostředky vynaložené na mediální kampaň (tiskové konference, inzerce v tisku) a případné protestní akce v Praze hradila centrála OSH z rezervního fondu v souladu s částí III. čl. 2 finančního řádu OSH

 

e)        předsedovi a místopředsedům OSH vést jednání napříč politickým 

spektrem s poslanci PSP ČR o dopadech úsporných opatření na HZS ČR a následně na občany České republiky, aby i v příštím období udrželi, či navýšili finanční prostředky na chod HZS ČR

 

f)         sekretariátu OSH seznámit všechny ZO s usnesením VR

 

g)        členům VR informovat své ZO o průběhu jednání VR

 

h)                    základním organizacím vyrovnat dlužné členské příspěvky v termínu do 31. 12. 2012 a vystavit potvrzení členům ZO OSH o výši zaplacení členských příspěvků pro snížení daně z příjmu.

 

i)          základním organizacím odeslat do 28. 2. 2013 abecední seznamy pojištěných osob na úrazové a odpovědnostní pojištění pro období 2013/2014

Do 28. 2. 2013 dodat na OSH podepsané seznamy obou pojistek včetně vybraných částek

 

j)          základním organizacím odeslat do 28. 2. 2013 abecední seznamy účastníků VPF dle čl. I. odst. 7 písm. b) pravidel VPF a zaplatit adekvátní vypočtenou celkovou platbu za ZO

 

k)         předsedům KO vést jednání se služebním vedením směřující k uzavření (event. prodloužení platnosti) KD (KS) na r. 2013

 

l)          předsedovi OSH informovat o jednání Výkonné rady OSH ministra vnitra ČR a generálního ředitele HZS ČR

 

 

                

Usnesení přijato      hlasů pro:                 70      

                                   hlasů proti:               0         

                                   zdržel se:                  0

                                   nehlasoval:              0

                     

Naši partneři

Menu