OSH | Odborový svaz hasičů

Informace k důsledkům novelizace zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky


                                       Novela zákona o služebním poměru a její důsledky

Úvodem
Dne 1. března 2006 nabude účinnosti zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), který v § 26 obsahuje novelu zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a v § 28 novelu zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě. Novelu zákona připojil Senát k zákonu, jehož obsah se služebním poměrem příslušníků bezpečnostních sborů nijak nesouvisí.
Přestože byla některými senátory avizována úprava, jejímž cílem mělo být zpřísnění poskytování peněžitých plnění po skončení služebního poměru, jsou předmětem novelizace nejen ustanovení obou uvedených zákonů o nárocích souvisících se skončením služebního poměru, ale též ustanovení o skončení služebního poměru.

Změny důvodů pro propuštění ze služebního poměru
V zákoně o služebním poměru byla změněna dikce ustanovení § 106 odst. 1 písm. d), která obsahuje dva důvody pro propuštění příslušníka. Prvním důvodem je jednání příslušníka, spočívající v porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem. Tento důvod propuštění byl v aplikační praxi dosud používán v případech, kdy příslušník spáchal jednání, které, velmi obecně řečeno, bylo v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, například o případ, kdy příslušník spáchal přestupek podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Využíván však byl také tehdy, kdy nebylo zcela zřejmé, zda jednání, kterého se příslušník dopustil, vůbec mělo protiprávní charakter.
Druhým důvodem pro propuštění uvedeným v § 106 odst. 1 písm. d) bylo jednání, jímž příslušník porušil služební povinnost zvlášť závažným způsobem. Služební funkcionář tak postupoval tehdy, jestliže se příslušník dopustil závažného kázeňského přestupku.
Znění nového ustanovení § 106 odst. 1 písm. d) je zcela odlišné. Podle něho může být příslušník propuštěn ze služebního poměru, jestliže porušil služební přísahu tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru.
Nutno konstatovat, že senátorská novela převzala skutečnou „legislativní perlu“, tj. dikci obdobného ustanovení § 42 odst. 1 písm. d) dosud neúčinného zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Propouštěcí důvod zapsaný do zákona až na jednání vlády o návrhu zákona č. 361/2003 Sb., tedy po posouzení návrhu legislativní radou vlády, je ústavně pochybný. Navíc, je také důvodem naprosto zbytečným. Nový zákon totiž obsahuje celou řadu propouštěcích důvodů, které taxativně vymezují všechna jednání příslušníka, vylučující jeho setrvání ve služebním poměru. Naznačené důvody propuštění však absentují v zákoně současném. Proto bylo porušení služební přísahy spatřováno i v jednání, které má v novém zákoně svůj vlastní propouštěcí důvod.
Nesystémové zařazení nového propouštěcího důvodu do staré právní úpravy služebního poměru vede k zásadnímu zúžení použitelnosti § 106 odst. 1 písm. d) k propouštění příslušníků. Pro porušení služební přísahy. Počínaje dnem 1. března 2006 tak může být ze služebního poměru propuštěn pouze příslušník, který se dopustil porušení služební přísahy jednáním, které
a) je zavrženíhodné,
b) má znaky trestného činu,
c) je způsobilé ohrozit dobrou pověst policie.
Pokusme se rozebrat skutkovou podstatu porušení služební přísahy, a tím samotného propouštěcího důvodu. Skutková podstata spočívá v tom, že se příslušník dopustil zavrženíhodného jednání. Co je jednáním zavrženíhodným, je velmi těžko definovatelné. Každý služební funkcionář si pod pojmem „zavrženíhodné jednání“ zcela určitě představí něco poněkud jiného. Lze soudit, že musí jít o jednání pro společnost zcela nepřijatelné. V právním řádu České republiky se lze setkat s pojmem „zavrženíhodný“ jen zcela výjimečně. Ustanovení § 29 trestního řádu, které pojednává o výjimečném trestu, v odst. 3 uvádí, že trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal vyjmenovaný trestný čin vraždy, nebo který při trestném činu vlastizrady, teroru, obecného ohrožení nebo genocidia zavinil smrt jiného úmyslně, a to za podmínek, že stupeň nebezpečnosti takového trestného činu pro společnost je mimořádně vysoký vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku. Má-li být porušení služební přísahy zavrženíhodné, neodbytně se nabízí výklad, že musí jít o jednání mající znaky vyjmenovaných trestných činů.
Dikce § 106 odst. 1 písm. d) totiž uvádí, že zavrženíhodné jednání musí mít znaky trestného činu. Definice trestného činu je obsažena v § 3 odst. 1 trestního zákona, kde se uvádí, že „Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně“. Má-li se jednat o zavrženíhodné jednání, můžeme vyloučit posuzování podle odst. 2 téhož ustanovení trestního zákona, kde se uvádí, že „Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.“ Z tohoto pohledu je naprosto nesmyslná další gradace nezbytné nebezpečnosti jednání příslušníka obsažená v citovaném propouštěcím důvodu.
Konstatuje-li však právní předpis, že jednání má znaky trestného činu, jde o jiný důvod propuštění, než ten, který je uveden v § 106 odst. 1 písm. e) nebo § 107 odst. 1 zákona o služebním poměru. Tyto důvody totiž požadují, aby jednání příslušníka bylo posouzeno soudem a příslušník byl před propuštěním pravomocně odsouzen pro trestný čin. Důvod propuštění založený na porušení služební přísahy jednáním, které má znaky trestného činu, aplikuje služební funkcionář. Ten proto v řízení o propuštění musí vyřešit základní otázku - dopustil se příslušník takového jednání? Jinak řečeno, dopustil se trestného činu? A jsme u zásadního problému zakódovaného v tomto propouštěcím důvodu. Je služební funkcionář oprávněn posuzovat trestnost jednání příslušníka? A je k tomu vůbec způsobilý? Podle mého názoru není ani oprávněn vynést rozsudek o vině, ani si o tom učinit vlastní úsudek. Pokud tak totiž učiní, dopouští se porušení Čl. 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že „Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy“. Jen v trestním řízení lze nalézt, zda se příslušník dopustil trestného činu. Výlučně v trestním řízení jsou také příslušníkovi garantována všechna procesní práva, která mu dávají dostatečný prostor pro prokázání neviny.
Do doby, než je příslušník odsouzen, nesmí být vůči příslušníkovi učiněny žádné kroky, jež jsou odůvodňovány tím, že spáchal trestný čin. Ustanovení Čl. 40 odst. 2 stanoví, že „Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“. Obdobnou zásadu vymezuje § 1 odst. 2 trestního řádu, který ukládá povinnost všech subjektů hledět na toho, proti komu se vede trestní řízení, jako by byl nevinen. Z této zásady presumpce neviny nelze připustit žádnou výjimku, tedy ani výjimku, která by se týkala propuštění ze služebního poměru. Každý jiný postup je protiústavní. Umožňuje-li ustanovení § 106 odst. 1 písm. d) postup služebního funkcionáře, jenž je v rozporu s touto ústavní zásadou, je nutno dojít k závěru o protiústavnosti této části zákona o služebním poměru.
Zákon o služebním poměru byl zpracováván s vědomím, že podezření z trestné činnosti může ohrozit důležité zájmy služby. Proto obsahuje v § 27 ustanovení o obligatorním zproštění příslušníka výkonu služby, a to na dobu, po kterou je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, jestliže by jeho ponechání ve výkonu služby ohrožovalo důležitý zájem služby nebo průběh prošetřování jeho jednání. Po dobu zproštění výkonu služby nemá příslušník oprávnění a povinnosti, které pro něj vyplývají ze zvláštních právních předpisů (např. ze zákona o policii). Navíc, dikce § 121a až 121c zákona o služebním poměru odstraňuje tlak na propuštění v obavě, že příslušník skončí služební poměr uvolněním a získá nárok na odchodné a příspěvek za službu.
Zavrženíhodné jednání, které má znaky trestného činu musí být navíc způsobilé ohrozit dobré jméno bezpečnostního sboru. Nabízí se otázka, jak bude prokazováno, že bezpečnostní sbor má dobré jméno a co významově pojem „dobré jméno“ zahrnuje.
zda bezpečnostní sbor v konkrétním okamžiku skutečně dobré jméno má. Nebo se bude vycházet z fikce, že například policie má dobré jméno jenom proto, že je státní institucí?
Lze proto učinit následující závěr ve vztahu k propouštěcímu důvodu uvedenému v § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru. Propouštěcí důvod založený na popření presumpce neviny nutno označit za protiústavní.
Další změnou, která byla provedena v zákoně 186/1992 Sb. předmětnou novelizací, změna, jíž lze označit za nepochopitelnou, je úprava dikce § 106 odst. 1 písm. e) citovaného zákona. Dosavadní dikce umožňovala propuštění příslušníka, jenž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Není zde uvedeno, zda se má jednat o odsouzení za úmyslný nebo nedbalostní trestný čin. Podstatné bylo, jaký druh trestu byl uložen. Vzhledem k obsahu ustanovení § 107 odst. 1 téhož zákona však bylo zřejmé, že se použitelnost tohoto důvodu propuštění týkala jen případů, kdy příslušník byl odsouzen za nedbalostní trestný čin, neboť ustanovení § 107 odst. 1 ukládá služebnímu funkcionáři propustit příslušníka, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, lhostejno k jakému druhu trestu.
Ustanovení § 106 odst. 1 písm. e) však bylo pozměněno tak, že umožňuje propustit příslušníka, který byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin. Tím se toto ustanovení stalo zcela nadbytečným, protože je v něm v užší podobě řečeno totéž, co v dotčeném § 107 odst. 1. Důsledkem nekvalifikovaného zásahu je nemožnost propustit příslušníka, který byl odsouzen pro nedbalostní trestný čin, byť by mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody.
Změna obou důvodů propuštění si vynutila i změnu ustanovení § 108 odst. 3 zákona o služebním poměru, který dosud předpokládal i nedbalostní jednání při jednání, které vedlo k propuštění podle § 106 odst. 1 písm. d) a e). Možnost propuštění dnem doručení rozhodnutí o propuštění byla vázána na úmyslné porušení služební přísahy nebo služební povinnosti nebo na pravomocné odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin. Vzhledem k tomu, že propuštění popsané v § 106 odst. 1 písm. d) je podle novely vždy důsledkem úmyslného jednání příslušníka, bude služební poměr vždy ukončen dnem doručení rozhodnutí o propuštění.

Změny v podmínkách pro poskytování nároků souvisících se skončením
služebního poměru (tzv. výsluhových nároků)
Do zákona o služebním poměru byla doplněna ustanovení, která zpřísňují podmínky pro poskytování výsluhových nároků.
Ustanovení nového § 121a má zabránit vzniku nároku na odchodného, platového vyrovnání a příspěvku za službu u příslušníka, jenž v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení, skončí služební poměr uvolněním na vlastní žádost podle § 105 zákona o služebním poměru.
Skončí-li služební poměr příslušníka uvolněním v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení, odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za službu se až do pravomocného skončení tohoto řízení nevyplácí. K nevyplacení výsluhových nároků dojde bez ohledu na to, jestli je proti příslušníkovi vedeno trestní řízení pro úmyslný nebo nedbalostní trestný čin. Skončí-li trestní řízení odsouzením příslušníka pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, má se za to, že jeho nárok na odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za službu nevznikl. Vytváří se tedy právní fikce toho, že při skončení služebního poměru nárok na uvedená plnění nevznikl. Pro případ, že příslušník není odsouzen vůbec nebo je pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k jakémukoliv trestu, anebo je pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k jinému trestu než je nepodmíněný trest odnětí svobody, výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se obnoví. Dojde také k doplacení výsluhových nároků za období, za které náležely. Citované ustanovení nezahrnuje uvolnění výplaty odchodného. Jedná se o zřejmou legislativní chybu. Ustanovení je však nutno interpretovat tak, že není-li důvodu mít za to, že nárok na odchodné nevznikl, není možno jeho výplatu neobnovit.
Ustanovení § 121b má zabránit poskytování platového vyrovnání a příspěvku za službu po skončení služebního poměru bývalému příslušníkovi, proti němuž je vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný v době trvání jeho služebního poměru.
Výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se zastaví prvním dnem kalendářního měsíce po dni, kdy služební funkcionář zjistí, že je proti příslušníkovi vedeno trestní řízení. K zastavení výplaty dojde bez ohledu na to, jestli je proti příslušníkovi vedeno trestní řízení pro úmyslný nebo nedbalostní trestný čin. Jestliže je následně příslušník v řízení o tomto trestném činu pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nárok na platové vyrovnání a příspěvek za službu dnem zastavení jejich výplaty zaniká. Pro případ, že příslušník není odsouzen vůbec nebo je pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k jakémukoliv trestu, anebo je pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k jinému trestu než je nepodmíněný trest odnětí svobody, výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se obnoví. Dojde také k doplacení těchto výsluhových nároků za období, za které náležely.
Obě výše zmiňovaná ustanovení naprosto nesmyslně obsahují blokaci nároku na platové vyrovnání. Autorům novely totiž zjevně uniklo, že nárok na platové vyrovnání je v § 115 zákona o služebním poměru garantován pouze příslušníkům, kteří skončili služební poměr propuštěním podle § 106 odst. 1 písm. a) až c) zákona o služebním poměru, to znamená v důsledku zrušení funkce z organizačních důvodů, pravomocného posudku lékařské komise, kterým je příslušník uznán dlouhodobě nezpůsobilým vykonávat službu, a služebního hodnocení, kterým byl vyhodnocen jako nezpůsobilý k výkonu služby. Při uvolnění ze služebního poměru příslušníkovi nárok na platové vyrovnání nevzniká.
Ustanovení § 121c stanoví oznamovací povinnost příslušníka (bývalého příslušníka) ve vztahu k trestnímu řízení, které je proti němu vedeno. Příslušník, který žádá o uvolnění ze služebního poměru, nebo příslušník, jehož služební poměr skončil a je mu přiznán nárok na platové vyrovnání nebo příspěvek za službu, je povinen do 3 dnů oznámit služebnímu funkcionáři, že je proti němu vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný v době trvání jeho služebního poměru. Jestliže v důsledku nesplnění oznamovací povinnosti bylo policistovi vyplaceno odchodné, platové vyrovnání nebo příspěvek za službu, je policista povinen takto vyplacené částky vrátit ode dne, kdy měl tuto povinnost splnit.
Přechodné ustanovení k novele zákona o služebním poměru jsou nesystematicky zařazena do § 27 zákona o ověřování. V odstavci 1 se poněkud nadbytečně konstatuje, že v řízení o propuštění příslušníka ze služebního poměru zahájeném před nabytím účinnosti tohoto zákona se důvody o propuštění posuzují podle dosavadních právních předpisů. Nadbytečně proto, že opačný postup by znamenal retroaktivitu zákona, která je nepřípustná. V odstavci 2 se stanoví, že nároky souvisící se skončením služebního poměru příslušníka vzniklé před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy. Znamená to, že pokud služební poměr příslušníka skončil do 28. února 2006, nelze na něho aplikovat ustanovení § 121b zákona o služebním poměru a zastavit mu výplatu platového vyrovnání a příspěvku za službu, i když proti němu bude vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný za trvání služebního poměru.
Senátoři zcela opomněli skutečnost, že zákonem o služebním poměru se řídí nejen příslušníci Policie České republiky, ale i příslušníci jiných bezpečnostních sborů. Na služební poměr příslušníků Vězeňské služby České republiky se podle § 159 zákona o služebním poměru přiměřeně užijí ustanovení tohoto zákona. Také na služební poměr celníků se podle § 12 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, a na služební poměr příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky podle § 10 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, použije zákon o služebním poměru. Ani jedno delegační ustanovení však nezmiňuje zákon o ověřování. Lze si položit otázku, zda lze na služební poměr těchto příslušníků aplikovat § 27 zákona o ověřování, v němž jsou zakotvena zmocňovací ustanovení k novele zákona o služebním poměru adresovaná jmenovitě policistům. I přes výše uvedené bude nutno se tímto ustanovením v aplikační praxi služebních funkcionářů ostatních bezpečnostních sborů řídit, aby nebyli uvedení příslušníci chybným zařazením přechodných ustanovení v nevýhodě proti policistům. Nikoli však na základě přímé osobní působnosti zákona o ověřování, ale za použití analogie legis.

Změny ve služebním poměru příslušníků Bezpečnostní informační služby
Zákon o ověřování obsahuje také změnu zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, respektive té jeho části, jež upravuje služební poměr příslušníků uvedené služby. Ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, jehož znění bylo totožné s dikcí § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru, bylo novelou také stejným způsobem změněno.
Za ustanovení § 124 zákona o Bezpečnostní informační službě byla doplněna nová ustanovení § 124a až 124c v totožném znění jaké má ustanovení § 121a až 121c zákona o služebním poměru.

Závěr
Návrh na změnu stávajícího zákona o služebním poměru byl předložen ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu při projednávání novely zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Členové výboru se vzájemně předháněli v projevech negativního hodnocení celého nového zákona o služebním poměru. Právě předkladatel návrhu novely zákona č. 186/1992 Sb. byl v hanění nového zákona nejaktivnější. Kvalita přijatého znění § 26 a 27 zákona o ověřování však nepřesvědčuje, že umí vytvořit lepší zákon, než odborné útvary Ministerstva vnitra. Jak to tedy ve skutečnosti s kvalitou nového zákona bylo?


JUDr. Petr Tomek

Naši partneři

Menu