440/2001 Sb.

                            VYHLÁŠKA

                   Ministerstva zdravotnictví

                    ze dne 30. listopadu 2001

     o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Změna: 50/2003 Sb.

 

     Ministerstvo  zdravotnictví  v  dohodě  s Ministerstvem práce

a sociálních věcí  stanoví podle §  444 odst. 2  zákona č. 40/1964

Sb., občanský  zákoník, ve znění  zákona č. 367/2000  Sb., a podle

§ 203  zákona č.  65/1965 Sb.,  zákoník práce,  ve znění zákona č.

188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:

 

                               § 1

 

                       Základní ustanovení

 

     Touto  vyhláškou  se  stanoví  výše,  do  které  se poskytuje

náhrada  za  bolest  a  ztížení  společenského uplatnění způsobené

pracovním úrazem,  nemocí z povolání nebo  jiným poškozením zdraví

(dále  jen  "škoda  na  zdraví"),  a  určování  výše  této náhrady

v jednotlivých případech (dále jen "odškodnění"). 

 

                               § 2

 

                       Odškodnění bolesti

 

     (1)  Odškodnění  bolesti  se   určuje  podle  sazeb  bodového

ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za

bolest   způsobenou   škodou   na   zdraví,   jejím  léčením  nebo

odstraňováním jejích následků; za  bolest se přitom považuje každé

tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která

tuto  škodu  utrpěla,  (dále  jen  "poškozený"). Bodové ohodnocení

škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.

 

     (2) Pokud  není bodové ohodnocení posuzované  škody na zdraví

uvedeno  v přílohách  č. 1  a 3  této vyhlášky,  použije se bodové

ohodnocení  za škodu  na zdraví,  s níž  lze posuzovanou  škodu po

stránce bolesti nejspíše srovnávat. 

 

                               § 3

 

           Odškodnění ztížení společenského uplatnění

 

     (1)  Odškodnění  ztížení  společenského  uplatnění  se určuje

podle sazeb bodového  ohodnocení stanoveného v přílohách č.  2 a 4

této  vyhlášky,  a  to  za  následky  škody  na zdraví, které jsou

trvalého  rázu a  mají prokazatelně  nepříznivý vliv  na uplatnění

poškozeného  v životě  a ve  společnosti, zejména  na uspokojování

jeho životních  a společenských potřeb,  včetně výkonu dosavadního

povolání nebo přípravy na  povolání, dalšího vzdělávání a možnosti

uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním,

a to s  ohledem na věk poškozeného  v době vzniku škody  na zdraví

(dále  jen   "následky").  Odškodnění  za   ztížení  společenského

uplatnění   musí   být   přiměřené   povaze   následků   a  jejich

předpokládanému  vývoji,  a  to  v  rozsahu,  v jakém jsou omezeny

možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.

 

     (2)  Bodové  ohodnocení  ztížení  společenského  uplatnění se

vymezuje v lékařském posudku.

 

     (3)  Pokud  není   bodové  ohodnocení  posuzovaných  následků

uvedeno  v přílohách  č. 2  a 4  této vyhlášky,  použije se bodové

ohodnocení za  následky, s nimiž lze  posuzované následky nejspíše

srovnávat podle jejich povahy a rozsahu. 

 

           Určování bodového ohodnocení pro stanovení

            výše odškodnění v jednotlivých případech

 

                               § 4

 

     (1)  Při  určování  bodového  ohodnocení  bolesti  se hodnotí

akutní fáze bolesti, přitom  posuzující lékař vychází z podrobných

písemných  informací předaných  předchozím ošetřujícím  lékařem.1)

Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů

se  dále přihlíží  zejména k  rozsahu a  způsobu poškození zdraví,

jeho závažnosti, k průběhu  léčení včetně náročnosti použité léčby

a ke vzniklým komplikacím.

 

     (2)  Bodové   ohodnocení  bolesti  lze  provést     v  době

stabilizace bolesti.

 

     (3) První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo

jiných systémů  organismu se hodnotí  jako otevřená rána;  u každé

další operace  provedené v těchto  případech se bodové  ohodnocení

zvyšuje o polovinu.

 

     (4) Bolest  vzniklá v souvislosti  s původně nepředpokládanou

operací, k níž však původní škoda na zdraví vedla, se hodnotí jako

nově vzniklá bolest.

------------------------------------------------------------------

1) § 21  odst.  3  zákona  č.  48/1997  Sb., o veřejném zdravotním

   pojištění a o změně  a doplnění některých souvisejících zákonů,

   ve znění pozdějších předpisů. 

 

                               § 5

 

     (1)  Při určování  bodového ohodnocení  ztížení společenského

uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný

vývoj a průběh léčení.

 

     (2)  Pokud byl  poškozený pro  dřívější ztížení společenského

uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto

ztížení  společenského  uplatnění,  které  při dřívějším hodnocení

nebylo  předpokládáno,  odečte  se   z  bodového  ohodnocení  nově

hodnoceného   ztížení   společenského   uplatnění   výše  bodového

ohodnocení dříve přiznaná.

 

     (3) Pokud společenské uplatnění  poškozeného bylo již ztíženo

předchozími    změnami     zdravotního    stavu    nesouvisejícími

s posuzovanou škodou  na zdraví, hodnotí se  pouze následky, které

vznikly  z této  škody na  zdraví, popřípadě  vedly k  podstatnému

zhoršení předchozích změn zdravotního stavu. 

 

                               § 6

 

     (1) Pokud škoda na zdraví

a) vyžadovala  náročný způsob  léčení, zvýší  se bodové ohodnocení

   škody na  zdraví podle příloh  č. 1 a  3 této vyhlášky  nejvýše

   o 50  % celkové  částky bodového  ohodnocení; náročným způsobem

   léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu léčení,

b) vyžadovala  mimořádně náročný  způsob léčení,  zvýší se  bodové

   ohodnocení škody na zdraví podle příloh  č. 1 a 3 této vyhlášky

   nejvýše  na  dvojnásobek  celkové  částky  bodového ohodnocení;

   mimořádně  náročným způsobem  léčení se  rozumí zejména  léčení

   zahrnující dlouhodobou  plicní ventilaci, kanylaci  velkých cév

   nebo dialýzu,

c) vedla ke  zvlášť těžkým následkům,  zvýší se bodové  ohodnocení

   škody na  zdraví podle příloh  č. 2 a  4 této vyhlášky  nejvýše

   o 50  %  celkové  částky  bodového  ohodnocení;  zvlášť těžkými

   následky  škody  na  zdraví  se  rozumí  takové následky, které

   podstatně omezují  nebo významně mění uplatnění  v životě anebo

   znemožňují  další uplatnění  v životě,  a to  s ohledem  na věk

   poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě.

 

     (2)  Pokud lze  škodu na  zdraví hodnotit  podle více položek

poškození  zdraví stanovených  v přílohách  této vyhlášky,  bodové

ohodnocení těchto  položek se sčítá. Jedná-li  se však o poškození

téhož  orgánu, nesmí  součet bodového  ohodnocení převýšit  bodové

ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu. 

 

  

 

                               § 7

 

    Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

 

     (1) Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

se stanoví na základě  bodového ohodnocení stanoveného v lékařském

posudku.

 

     (2) Hodnota 1 bodu činí 120 Kč.

 

     (3)  Ve  zvlášť  výjimečných  případech  hodných  mimořádného

zřetele může soud2) výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky

přiměřeně zvýšit.

------------------------------------------------------------------

2) § 7  odst. 1  zákona č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní  řád, ve

   znění pozdějších předpisů. 

 

                               § 8

 

                        Lékařský posudek

 

     (1)  Lékařský  posudek  za  účelem  stanovení výše odškodnění

v jednotlivých případech

a) zpracovává  posuzující  lékař,  který  je  ošetřujícím  lékařem

   poškozeného;  v  případě  nemoci  z  povolání  je tímto lékařem

   ošetřující    lékař    zdravotnického    zařízení   oprávněného

   k posuzování  nemocí z  povolání,3)

b) vydává zdravotnické zařízení,  jehož posuzující lékař zpracoval

   lékařský posudek,  a v případě  nemoci z povolání  zdravotnické

   zařízení  oprávněné  k  posuzování  nemocí  z  povolání,  jehož

   posuzující lékař zpracoval lékařský posudek.3)

 

     (2) Lékařský posudek se vydává

a) u bolesti,   jakmile  je   možno  zdravotní   stav  poškozeného

   považovat za ustálený,

b) u ztížení společenského  uplatnění zpravidla až  po jednom roce

   poté, kdy došlo  ke škodě na zdraví. Nový  lékařský posudek lze

   vydat  v  případě  výrazného  zhoršení  následků. Tento posudek

   nahradí dosavadní lékařský posudek.

 

     (3) Posuzující  lékař zpracovává lékařský  posudek na základě

úplných písemných  informací předaných ošetřujícími  lékaři, kteří

se zúčastnili léčení poškozeného.

 

     (4)   Pokud   se   na   léčení   poškozeného   podílelo  více

zdravotnických  zařízení,  vydává  lékařský  posudek  zdravotnické

zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek; pokud

jde  o  nemoc  z  povolání,  vydává  lékařský posudek zdravotnické

zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání.3)

 

     (5) V lékařském posudku se vždy uvádí

a) postupy,  kterými  posuzující  lékař   dospěl  k  závěru  svého

   hodnocení,

b) položky  příloh  této  vyhlášky,   podle  kterých  bylo  bodové

   ohodnocení provedeno,

c) odůvodnění  případného zvýšení  bodového ohodnocení  nad limity

   uvedené v přílohách této vyhlášky.

 

     (6) Lékařský  posudek opatřený podpisem  posuzujícího lékaře,

jeho   jmenovkou,   razítkem   zdravotnického   zařízení  a  datem

vyhotovení se doručuje poškozenému proti písemnému potvrzení.

------------------------------------------------------------------

3) Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání

   nemocí  z  povolání  a  vydává  seznam zdravotnických zařízení,

   která tyto nemoci uznávají. 

 

                Přechodná a závěrečná ustanovení

 

                               § 9

 

     Bolest a ztížení společenského  uplatnění způsobené škodou na

zdraví, které  vznikly přede dnem nabytí  účinnosti této vyhlášky,

se posuzují podle dosavadních právních předpisů. 

 

                              § 10

 

     Zrušují se:

1. vyhláška  č.  32/1965  Sb.,  o  odškodňování  bolesti a ztížení

   společenského uplatnění,

2. vyhláška  č. 84/1967  Sb., kterou  se mění  vyhláška č. 32/1965

   Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,

3. vyhláška č. 76/1981 Sb., kterou  se mění a doplňuje vyhláška č.

   32/1965  Sb., o  odškodňování bolesti  a ztížení  společenského

   uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.,

4. vyhláška  č. 54/1993  Sb., kterou  se mění  vyhláška č. 32/1965

   Sb., o odškodňování bolesti  a ztížení společenského uplatnění,

   ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb. 

 

                              § 11

 

                            Účinnost

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

                            Ministr:

                  prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r. 

 

  

 

                              Příl.1

 

           Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

 

------------------------------------------------------------------

 

Kód     Klasifikace poškození zdraví                    počet bodů

------------------------------------------------------------------

S00     Povrchní poranění hlavy

S000    Povrchní poranění vlasové části hlavy                2

        (1% tělesného povrchu)

S001    Kontuze očního víčka a periokulární krajiny          5

S002    Jiná povrchní poranění očního víčka a                5

        periokulární krajiny

S003    Povrchní poranění nosu                               5

S004    Povrchní poranění ucha                               5

S005    Povrchní poranění rtu a dutiny ústní                 5

S007    Mnohočetná povrchní poranění hlavy      součet bodů přísl.

                                                položek, nejvýše

                                                však 15 bodů

S008    Povrchní poranění jiných částí hlavy                 5

S01     Rána hlavy

S0100   Rána vlasové části hlavy nepronikající               1

        ke kosti a 1 cm

 

S0101   - pronikající ke kosti a 1 cm                        2

S0110   Rána očního víčka a periokulární krajiny            15

S0111   - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky      30

S0112   - s porušením slzných cest                          40

S012    Rána nosu                                            7

S013    Rána ucha                                            7

S014    Rána tváře a temporomandibulární krajiny             5

S0150   Rána rtu                                             5

S0151   Rána dutiny ústní                                    7

S017    Mnohočetné rány hlavy            součet bodů přísl.položek

                                         nejvýše však 80 bodů

S02     Zlomenina kostí lebky a obličeje

S0200   Zlomenina lebeční klenby-fissura                    10

S0201   - imprese                                           30

S0202   - tříštivá                                          40

S0203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S0210   Zlomenina lebeční spodiny                          100

S0211   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S0220   Zlomenina nosních kostí                             20

S0221   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S023    Zlomenina spodiny očnice                            20

S0240   Zlomeniny horní čelisti                             40

S0241   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S025    Ztráta zubu                                         10

S0260   Zlomenina dolní čelisti                             20

S0261   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S027    Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje

                                    součet bodů přísl. položek,

                                    nejvýše však 250 bodů

S028    Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje             10

        (např. lícní kost)

S03     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy

S030    Vymknutí čelisti                                    30

S031    Vymknutí chrupavky přepážky nosní                   10

S032    Dislokace zubu                                      10

S034    Podvrtnutí a namožení čelisti                        5

S04     Poranění mozkových nervů

S040    Poranění nervu a drah zrakového nervu              100

S041    Poranění okohybného nervu                           70

S042    Poranění kladkového nervu                           40

S043    Poranění trojklaného nervu                          70

S044    Poranění odvádějícího nervu                         40

S045    Poranění lícního nervu                              70

S046    Poranění sluchového nervu                          100

S047    Poranění postranního smíšeného systému              70

S048    Poranění jiných mozkových nervů                     30

S05     Poranění oka a očnice

S050    Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího       20

        tělesa

S0510   Kontuze očního bulbu a tkání očnice                 15

S0511   - s krvácením do přední komory nebo sklivce         30

S0512   - s porušením duhovky (iridorhexis,                 50

          iridodialysis)

S0513   - se změnou polohy nebo poraněním čočky             90

S0514   - s odchlípením sítnice                            100

S052    Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo            150

        ztrátou nitrooční tkáně

S053    Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty              120

        nitrooční tkáně

S0540   Pronikající rána očnice bez cizího tělesa           30

S0541   Pronikající rána očnice s cizím tělesem             50

S0550   Pronikající rána očního bulbu s cizím               65

        tělesem pronikajícím bělimou

S0551   - pronikající rohovkou                              80

S0552   - komplikovaná poraněním čočky                     100

S0553   - pronikající krajinou řasnatého tělesa            110

S0554   - komplikovaná odchlípením sítnice                 150

S0560   Pronikající rána očního bulbu bez cizího            40

        tělesa pronikající bělimou

S0561   - pronikající rohovkou bez zasažení čočky           60

S0562   - pronikající rohovkou s postižením čočky           90

S0563   - pronikající krajinou řasnatého tělesa             80

S0564   - komplikovaná odchlípením sítnice                 120

S0565   - komplikovaná výhřezem očních tkání               150

S057    Avulze - vytržení - oka                            200

S0580   Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia              10

        photoelectrica

S0581   cizí tělísko zaseknuté do rohovky                   15

S0582   hluboká nepronikající rána rohovky                  30

S0583   popálení obou víček II.-III. stupně                 30

S0584   popálení nebo poleptání epitelu rohovky             20

S0585   popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou      70

S0586   poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/  100

S0587   poleptání rohovky vedoucí k její perforaci         150

S0590   Poúrazový a sekundární glaukom                     100

S0591   Poúrazový vřed rohovky                             130

S0592   Poúrazová (pooper.) endophtalmitis                 130

S06     Nitrolební poranění

S060    Otřes mozku lehký                                   20

        - těžký                                             60

S061    Traumatický otok (edém) mozku                      120

S062    Difúzní axonální poranění mozku                    500

S063    Ložiskové poranění mozku                           120

S064    Epidurální krvácení                                150

S065    Úrazové subdurální krvácení                        150

S066    Úrazové subarachnoidální krvácení                  200

S067    Nitrolební poranění s bezvědomím delším            400

        než 7 dní

S068    Jiná nitrolební poranění                           200

S07     Drtivé poranění hlavy

S070    Rozdrcení obličeje                                 600

S071    Rozdrcení lebky                                    600

S078    Rozdrcení jiných částí hlavy                       600

S08     Traumatická amputace části hlavy

S080    Odtržení vlasové části v délce přesahující          40

        1/2 obvodu

S081    Traumatická amputace ucha                           60

S088    Traumatická amputace jiné části hlavy               40

S09     Jiná a neurčená poranění hlavy

S090    Poranění ductus paroticus                           60

S092    Traumatická ruptura ušního bubínku                  60

S10     Povrchní poranění krku

S100    Zhmoždění (kontuze) krku                            10

S101    Jiná povrchní poranění krku                         10

S107    Mnohočetná povrchní poranění krku    součet bodů přísl.

                                             položek

S108    Povrchní poranění jiných částí krku                 10

S110    Rána postihující hrtan a průdušnici                150

S111    Rána postihující štítnou žlázu                     100

S112    Rána postihující hltan a krční části jícnu         100

S1180   Rána krku povrchní á 1 cm                            2

S1181   - hluboká á 1 cm                                     3

S12     Zlomenina krční páteře

S1200   Zlomenina 1.nebo 2. krčního obratle bez dislokace  150

S1201   - s dislokací                                      250

S1202   - otevřená (např. střelné poranění) připočítat bodové

                                            ohodnocení rány v

                                            místě a poškození

                                            měkkých tkání

S1210   Zlomenina 3.-7. krčního obratle bez dislokace       50

S1211   - s dislokací                                      100

S1212   - otevřená                připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S127    Mnohočetné zlomeniny krční  páteře  součet bodů přísl.

                                            položek, nejvýše

                                            však 300 bodů

S128    Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro)  80

S129    Zlomenina transverzálního nebo spinózního výběžku   20

S13     Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů

        v úrovní krku

S130    Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky   100

S131    Vymknutí krčního obratle                           150

S132    Vymknutí jiných neurčených částí krku               50

S134    Podvrtnutí a natažení krční páteře                  20

S135    Pohmoždění hlubších struktur krčních                25

S14     Poranění nervů a míchy v úrovni krku

S1400   Otřes krční míchy                                   60

S1401   Otok (edém) krční míchy                            120

S1402   Kontuze krční míchy                                320

S1403   Transverzální léze krční míchy                     600

S1420   Poranění nervového kořene krční míchy              320

        (2.-4. kořen)

 

S1421   Poranění nervového kořene krční míchy              130

        (5.-7. kořen)

S143    Poranění pažní pleteně                             200

S144    Poranění periferních nervů krku                     20

S145    Poranění krčních sympatických nervů                 60

S15     Poranění krevních cév v úrovní krku

S150    Poranění krční tepny                               100

S151    Poranění vertebrální tepny                         100

S152    Poranění zevní hrdelní žíly                         15

S153    Poranění vnitřní hrdelní žíly                       25

S157    Mnohočetné poranění krevních cév     součet bodů přísl.

        v úrovní krku                        položek, nejvýše

                                             však 200 bodů

S158    Poranění jiných krevních cév v úrovni krku          20

S16     Poranění svalu a šlachy v úrovní krku               20

S17     Drtivé poranění krku

S170    Drtivé poranění hrtanu a průdušnice                150

S178    Drtivé poranění jiných částí krku                   80

        (decollement+ztrátové poranění)

S19     Jiná a neurčená poranění krku

S197    Mnohočetná poranění krku              součet bodů přísl.

                                              položek

S20     Povrchní poranění hrudníku

S200    Zhmoždění (kontuze) prsu ženy                       30

S201    Povrchní poranění prsu (1% tělesného povrchu)        2

S202    Zhmoždění stěny hrudníku                            10

S203    Povrchní poranění přední stěny hrudníku              2

        (1% tělesného povrchu)

S204    Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku         10

S207    Mnohočetná povrchní poranění hrudníku  součet bodů přísl.

                                               položek

S21     Otevřená rána hrudníku

S2100   Rána prsu do 5 cm délky                              5

S2101   - nad 5 cm délky                                    10

S2110   Rána stěny hrudníku povrchní á 1 cm                  2

S2111   - hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm             3

S2112   - hluboká pronikající do dutiny á 1 cm               5

S217    Mnohočetné rány hrudní stěny           součet bodů přísl.

                                               položek

S22     Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře

S2200   Zlomenina hrudního obratle bez posunu               50

S2201   - s posunem                                        100

S2202   - tříštivá                                         150

S2203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S221    Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře     součet bodů přísl.

                                               položek, nejvýše

                                               však 350 bodů

S2220   Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná                30

S2221   - dislokovaná                                       60

S2222   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S2230   Zlomenina žebra                                     15

S2231   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S224    Mnohočetné zlomeniny žeber             součet bodů přísl.

                                               položek

S225    Prolomený hrudník s respirační insuficiencí        100

S228    Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků      20

S23     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů

        a vazů hrudníku

S230    Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky  100

S231    Vymknutí hrudního obratle                          150

S233    Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse)      25

S24     Poranění nervů a míchy v úrovní hrudníku

S2400   Otřes hrudní míchy                                  60

S2401   Otok (edém) hrudní míchy                           100

S2402   Kontuze hrudní míchy                               200

S2403   Transverzální léze hrudní míchy                    400

S242    Poranění nervového kořene hrudní míchy             110

S243    Poranění periferních nervů hrudníku                 80

S244    Poranění hrudních sympatických nervů                50

S25     Poranění krevních cév hrudníku

S250    Poranění hrudní aorty                              250

S251    Poranění podklíčkové tepny                         100

S252    Poranění horní duté žíly                           250

S253    Poranění podklíčkové žíly                          100

S254    Poranění plicních krevních cév                     150

S255    Poranění mezižeberních krevních cév                 40

S257    Mnohočetné poranění krevních cév     součet bodů přísl.

        hrudníku                             položek, nejvýše

                                             však 500 bodů

S258    Poranění ductus thoracicus                          50

S26     Poranění srdce

S2600   - s hemoperikardem penetrující                     250

S2601   - s hemoperikardem nepenetrující                   200

S2680   - s arytmiemi                                      150

S2681   - bez arytmií                                      120

S27     Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů

S270    Traumatický pneumotorax                             70

S271    Traumatický hemotorax                               70

S272    Traumatický tenzní pneumotorax                     100

S2730   Kontuze plic                                       100

S2731   Lacerace plic                                      150

S274    Poranění průdušky                                  100

S275    Poranění hrudní části průdušnice                   100

S276    Poranění pohrudnice                                 20

S277    Mnohočetná poranění nitrohrudních   součet bodů přísl.

        orgánů                              položek, nejvýše

                                            však 300 bodů

S278    Poranění bránice                                   100

S28     Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části

        hrudníku

S280    Rozdrcený hrudník                   součet bodů přísl.

                                            položek, nejvýše

                                            však 450 bodů

S281    Traumatická amputace prsu                           60

S29     Jiná a neurčená poranění hrudníku

S290    Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku           30

S30     Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve

S300    Zhmoždění dolní části zad a pánve                   20

S301    Zhmoždění břišní stěny                              20

S302    Zhmoždění zevních pohlavních orgánů                 50

S307    Mnohočetná povrchní poranění břicha,  součet bodů přísl.

        dolní části zad a pánve               položek, nejvýše

                                              však 70 bodů

S308    Povrchní poranění břicha, dolní části zad            2

        a pánve (1% tělesného povrchu)

S31     Rána břicha, dolní části zad a pánve

S3100   Rána dolní části zad a pánve povrchní a 1 cm         2

S3101   - hluboká á 1 cm                                     3

S3110   Rána břišní stěny povrchní á 1 cm                    2

S3111   - hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm             3

S3112   - hluboká pronikající do dutiny á 1 cm               5

S312    Rána pyje                                           30

S313    Rána šourku a varlat                                30

S314    Rána pochvy a vulvy                                 30

S317    Mnohočetné rány břicha, dolní části  součet bodů přísl.

        zad a pánve                          položek, nejvýše

                                             však 60 bodů

S32     Zlomenina bederní páteře a pánve

S3200   Zlomenina bederního obratle bez posunu              50

S3201   - s posunem                                        100

S3202   - tříštivá                                         150

S3203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S3210   Zlomenina kosti křížové                            150

S3211   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S3220   Zlomenina kostrče                                   50

S3221   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S3230   Zlomenina kyčelní kosti                            150

S3231   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S3240   Zlomenina acetabula jednoduchá                      60

S3241   - komplikovaná                                     160

S3242   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S3250   Zlomenina kosti stydké (jedno raménko)              40

S3251   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S3270   Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu    160

S3271   - s instabilitou pánevního kruhu                   200

S328    Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků   20

S329    Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů  součet bodů přísl.

                                                položek, nejvýše

                                                však 250 bodů

S33     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní

        páteře a pánve

S330    Traumatická ruptura bederní meziobratlové          100

        ploténky

S331    Vymknutí bederního obratle                         100

S332    Vymknutí kloubu sakroiliakálního                   100

S333    Vymknutí jiných a neurčených částí bederní          35

        páteře a pánve

S334    Traumatická ruptura spony stydké                    50

S335    Podvrtnutí a natažení bederní páteře                20

S336    Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu       20

S34     Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní

        části zad a pánve

S3400   Otřes bederní míchy                                 60

S3401   Otok (edém) bederní míchy                          100

S3402   Kontuze bederní míchy                              200

S3403   Transverzální léze bederní míchy                   400

S342    Poranění nervového kořene bederní a křížové         60

        páteře

S343    Poranění caudy equiny                              120

S344    Poranění lumbosakrální pleteně                     120

S345    Poranění bederních,křížových a pánevních            60

        sympatických nervů

S346    Poranění periferních nervů břicha, dolní            30

        části zad a pánve

S348    Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni         20

        břicha, dolní části zad a pánve

S35     Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní

        části zad a pánve

S350    Poranění břišní aorty                              250

S351    Poranění dolní duté žíly                           250

S352    Poranění břišní nebo mezenterické tepny            130

S353    Poranění vrátnice nebo slezinné žíly               130

S354    Poranění krevních cév ledviny                      130

S355    Poranění kyčelních krevních cév                    130

S357    Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni

        břicha, dolní části zad a pánve        součet bodů přísl.

                                               položek, nejvýše

                                               však 500 bodů

S358    Poranění jiných krevních cév v úrovni               60

        břicha, dolní části zad a pánve

S36     Poranění nitrobřišních orgánů

S3600   Kontuze sleziny                                     60

S3601   Ruptura sleziny                                    120

S3602   Lacerace sleziny                                   180

S3610   Kontuze jater nebo žlučníku                         60

S3611   Ruptura jater nebo žlučníku                        120

S3612   Lacerace jater nebo žlučníku                       180

S3613   Poranění žlučových cest                            180

S3620   Kontuze slinivky břišní                             60

S3621   Ruptura slinivky břišní                            120

S3622   Lacerace slinivky břišní                           180

S3623   Poranění ductus pancreaticus                       180

S363    Poranění žaludku (perforace)                       100

S364    Poranění tenkého střeva                             80

S365    Poranění tračníku                                  100

S366    Poranění konečníku                                 100

S367    Mnohočetná poranění nitrobřišních     součet bodů přísl.

        orgánů                                položek

S368    Poranění jiných nitrobřišních orgánů                80

S37     Poranění pánevních orgánů

S3700   Kontuze ledviny (poúrazová hematurie)               60

S3701   Ruptura parenchymu ledviny                         120

S3702   Lacerace ledviny                                   180

S3703   Poranění dutého systému ledviny                    180

S371    Poranění močovodu                                   80

S372    Poranění močového měchýře                           80

S3730   Pohmoždění močové trubice                           60

S3731   Částečná ruptura močové trubice                     80

S3732   Lacerace močové trubice                            120

S374    Poranění adnex                                      80

S3760   Kontuze dělohy                                      80

S3761   Ruptura dělohy                                     160

S377    Mnohočetná poranění pánevních orgánů   součet bodů přísl.

                                               položek

S38     Rozdrcení a traumatická amputace části břicha,

        dolní části zad a pánve

S380    Rozdrcení zevních pohlavních orgánů    součet bodů přísl.

                                               položek

S382    Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů     200

S39     Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části

        zad a pánve

S390    Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části         40

        zad a pánve

S397    Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní  součet bodů přísl.

        části zad a pánve                       položek

S40     Povrchní poranění ramene a paže

S400    Zhmoždění ramene a paže                             15

S407    Mnohočetná povrchní poranění ramene     součet bodů přísl.

        a paže                                  položek

S408    Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného        2

        povrchu)

S41     Rána ramene a paže

S4100   Rána ramene povrchní á 1 cm                          2

S4111   - pronikající ke kosti á 1 cm                        5

S4110   Rána paže (nadloktí) povrchní á 1 cm                 2

S4111   - pronikající ke kosti á 1 cm                        5

S417    Mnohočetné rány ramene a paže           součet bodů přísl.

                                                položek

S42     Zlomenina ramene a paže

S4200   Zlomenina klíční kosti bez dislokace                20

S4201   - s dislokací                                       40

S4202   - tříštivá                                          60

S4203   - nitrokloubní                                      80

S4204   Zlomenina klíční kosti otevřená

                                    připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S4210   Zlomenina lopatky bez posunu                        20

S4211   - s posunem                                         40

S4212   - tříštivá                                          60

S4213   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S4220   Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace   30

S4221   - s dislokací                                       60

S4222   - tříštivá                                          80

S4223   - nitrokloubní                                     100

S4224   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S4230   Zlomenina diafýzy pažní kosti bez dislokace         40

S4231   - s dislokací                                       80

S4232   - tříštivá                                         100

S4233   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S4240   Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace   30

S4241   - s dislokací                                       60

S4243   - tříštivá                                          80

S4243   - nitrokloubní                                     100

S4244   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S427    Mnohočetné zlomeniny klíční kosti,     součet bodů přísl.

        lopatky a pažní kosti                  položek

S43     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů

        ramenního pletence

S430    Vymknutí ramenního kloubu                           30

S431    Vymknutí akromioklavikulárního kloubu               30

S432    Vymknutí sternoklavikulárního kloubu                30

S434    Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu              10

S435    Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu  10

S436    Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu   10

S44     Poranění nervů v úrovni ramene a paže

S4400   Přerušení loketního nervu v úrovni paže            120

S4401   Natažení loketního nervu                            20

S4410   Přerušení středního nervu v úrovni paže            130

S4411   Natažení středního nervu                            30

S4420   Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže           140

S4421   Natažení vřetenního nervu                           40

S4430   Přerušení ramenního nervu                          110

S4431   Natažení ramenního nervu                            20

S444    Poranění svalově kožního nervu                      50

S445    Poranění kožního cítivého nervu v úrovni            50

        ramene a paže

S447    Poranění mnohočetných nervů v úrovni    součet bodů přísl.

        ramene a paže                           položek

S448    Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže        30

S45     Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže

S450    Poranění podpažní tepny                             60

S451    Poranění pažní tepny                                60

S452    Poranění podpažní nebo pažní žíly                   60

S453    Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže      10

S457    Mnohočetná poranění krevních cév v      součet bodů přísl.

        úrovni ramene a paže                    položek

S46     Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže

S460    Poranění šlachy manžety rotátorů ramene             30

S461    Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy                30

        dvouhlavého svalu

S462    Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého    30

        svalu

S463    Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu           30

S467    Poranění mnohočetných svalů a šlach     součet bodů přísl.

        v úrovni ramene a paže                  položek

S468    Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene       30

        a paže

S47     Drtivé poranění ramene a paže           součet bodů přísl.

                                                položek

S48     Traumatická amputace ramene a paže

S480    - v ramenním kloubu                                250

S481    - v úrovni mezi ramenem a loktem                   200

S49     Jiná a neurčená poranění ramene a paže

S497    Mnohočetná poranění ramene a paže       součet bodů přísl.

                                                položek

S50     Povrchní poranění lokte a předloktí

S500    Zhmoždění lokte                                     20

S501    Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí       20

S507    Mnohočetná povrchní poranění předloktí  součet bodů přísl.

                                                položek

S51     Rána předloktí

S5100   Rána předloktí povrchová á 1 cm                      1

S5101   - pronikající ke kosti á 1 cm                        3

S517    Mnohočetné otevřené rány předloktí      součet bodů přísl.

                                                položek

S52     Zlomenina lokte a předloktí

S5200   Zlomenina horního konce loketní kosti bez           30

        dislokace

S5201   - s dislokací                                       60

S5202   - tříštivá                                          90

S5203   - Zlomenina horního konce kosti loketního          100

          nitrokloubní

S5204   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S5210   Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez          30

        dislokace

S5211   - s dislokací                                       60

S5212   - tříštivá                                          90

S5213   - nitrokloubní                                     100

S5214   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S5220   Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace       20

S5221   - s dislokací                                       40

S5222   - tříštivá                                          60

S5223   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S5230   Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace      20

S5231   - s dislokací                                       40

S5232   - tříštivá                                          60

S5233   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S524    Zlomenina diafýz obou kostí loketní     součet bodů přísl.

        i vřetenní                              položek

S5250   Zlomenina dolního konce vřetenní kosti              20

        bez dislokace

S5251   - s dislokací                                       40

S5252   - tříštivá                                          60

S5253   - nitrokloubní                                      70

S5254   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S5260   Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti    30

        bez posunu

S5261   - s posunem                                         60

S5262   - tříštivá                                          90

S5263   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S527    Mnohočetné zlomeniny předloktí          součet bodů přísl.

                                                položek

S53     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte

S530    Vymknutí hlavičky kosti vřetenní                    30

S531    Vymknutí lokte, NS                                  30

S532    Traumatická ruptura vřetenního (radiálního)         30

        kolaterálního vazu

S533    Traumatická ruptura loketního (ulnárního)           30

        kolaterálního vazu

S534    Podvrtnutí a natažení lokte                         10

S535    Bolestivá pronace u dětí                            10

S54     Poranění nervů předloktí

S5400   Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí        60

S5401   Natažení loketního středního nervu v úrovni         20

        předloktí

S5410   Přerušení středního nervu v úrovni předloktí        80

S5411   Natažení středního nervu v úrovni předloktí         20

S5420   Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí       80

S5421   Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí        20

S543    Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí  20

S547    Mnohočetná poranění nervů v úrovni     součet bodů přísl.

        předloktí                              položek

S548    Poranění jiných nervů v úrovni předloktí            20

S55     Poranění krevních cév v úrovni předloktí

S550    Poranění loketní tepny v úrovni předloktí           10

S551    Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí          10

S552    Poranění žíly předloktí                              5

S557    Mnohočetná poranění krevních cév v     součet bodů přísl.

        úrovni předloktí                       položek

S56     Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí

S560    Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni      40

        předloktí

S561    Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu        40

        v úrovni předloktí

S562    Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni     40

        předloktí

S563    Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru     40

        palce v úrovni předloktí

S564    Poranění svalu šlach extenzoru jiného prstu         40

        v úrovni předloktí

S565    Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v          40

        úrovni předloktí

S567    Mnohočetná poranění svalů a šlach  v   součet bodů přísl.

        úrovni předloktí                       položek

S57     Drtivá poranění předloktí

S570    Drtivé poranění lokte                              150

S578    Drtivé poranění jiných částí předloktí             100

S58     Traumatická amputace předloktí

S580    Traumatická amputace v úrovni lokte                150

S581    - v úrovni mezi loktem a zápěstím                  100

S59     Jiná a neurčená poranění předloktí

S597    Mnohočetná poranění předloktí          součet bodů přísl.

                                               položek

S60     Povrchní poranění zápěstí a ruky

S600    Zhmoždění prstu ruky bez poškození nehtu             5

S601    - s poškozením nehtu                                10

S602    Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky               10

S607    Mnohočetná povrchní poranění zápěstí   součet bodů přísl.

        a ruky                                 položek

S61     Rána zápěstí a ruky

S610    Rána prstu ruky bez poškození nehtu á 1 cm           1

S611    - s poškozením nehtu á 1 cm                          2

S617    Mnohočetné rány zápěstí a ruky         součet bodů přísl.

                                               položek

S618    Rána jiných částí zápěstí a ruky                     2

        á 1 cm

S62     Zlomenina zápěstí a ruky

S6200   Zlomenina kosti člunkové bez posunu                 30

S6201   - s posunem                                         60

S6202   - tříštivá                                          90

S6203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S6210   Zlomenina jiné zápěstní kosti bez posunu            20

S6211   - s posunem                                         40

S6212   - tříštivá                                          60

S6213   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S6220   Zlomenina první záprstní kosti bez posunu           20

S6221   - s posunem                                         40

S6222   - tříštivá                                          60

S6223   - nitrokloubní                                      70

S6224   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S6230   Zlomenina jiné záprstní kosti bez posunu            15

S6231   - s posunem                                         30

S6232   - tříštivá                                          45

S6233   - nitrokloubní                                      50

S6234   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S624    Mnohočetná zlomenina záprstních kostí  součet bodů přísl.

                                               položek

S5250   Zlomenina palce ruky bez posunu                     15

S6251   - s posunem                                         30

S6252   - tříštivá                                          45

S6253   - nitrokloubní                                      50

S6254   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S6260   Zlomenina jiného prstu (ruky) bez posunu            10

S6261   - s posunem                                         20

S6262   - tříštivá                                          30

S6263   - nitrokloubní                                      40

S6264   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S627    Mnohočetné zlomeniny prstů ruky        součet bodů přísl.

                                               položek

S63     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni

        zápěstí a ruky

S630    Vymknutí zápěstí                                    30

S631    Vymknutí prstu (ruky)                               20

S632    Mnohočetná vymknutí prstů ruky         součet bodů přísl.

                                               položek

S633    Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu            20

S634    Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních    20

        kloubů ruky

S635    Podvrtnutí a natažení zápěstí                       10

S636    Podvrtnutí a natažení prstu ruky                    10

S64     Poranění nervů v úrovní zápěstí a ruky

S6400   Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí          60

        a ruky

S6401   Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky    20

S6410   Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí   60

S6411   Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí    20

S6420   Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky  60

S6421   Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí   20

S6430   Přerušení prstního nervu palce ruky                 30

S6431   Natažení prstního nervu palce ruky                  10

S6440   Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky          20

S6441   Natažení prstního nervu jiného prstu ruky           10

S647    Poranění mnohočetných nervů v úrovni   součet bodů přísl.

        ruky a zápěstí                         položek

S65     Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky

S650    Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky      10

S651    Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky     10

S652    Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku    10

S653    Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku      10

S66     Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky

S660    Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce      40

        v úrovni zápěstí a ruky

S661    Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu        40

        v úrovni zápěstí a ruky

S662    Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni    40

        zápěstí a ruky

S663    Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu      40

        v úrovni zápěstí a ruky

S664    Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni    40

        zápěstí a ruky

S665    Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu      40

        v úrovni zápěstí a ruky

S666    Poranění svalů a šlach mnohočetných     součet bodů přísl.

        flexorů v úrovni zápěstí a ruky         položek

S667    Poranění svalů a šlach mnohočetných     součet bodů přísl.

        extenzorů v úrovni zápěstí a ruky       položek

S668    Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí      40

        a ruky

S67     Drtivé poranění zápěstí a ruky

S670    Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky           75

S678    Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí   50

        a ruky

S68     Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky

S680    Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná)   80

S681    Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu      40

        (úplná, částečná)

S682    Traumatická amputace dvou nebo více     součet bodů přísl.

        samotných prstů ruky (úplná, částečná)  položek

S683    Kombinovaná traumatická amputace prstu  součet bodů přísl.

        s jinými částmi zápěstí a ruky          položek

S684    Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí         100

S688    Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky    80

S69     Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky

S697    Mnohočetná poranění zápěstí a ruky      součet bodů přísl.

                                                položek

S70     Povrchní poranění kyčle a stehna

S700    Zhmoždění (kontuze) kyčle                           15

S701    Zhmoždění stehna                                    15

S707    Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna          1

        (1% tělesného povrchu)

S71     Rána kyčle a stehna

S7100   Rána kyčle povrchní á 1 cm                           2

S7101   - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm              3

S7102   - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm                5

S7110   Rána stehna povrchní á 1 cm                          2

S7111   - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm              3

S7112   - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm                5

S717    Mnohočetné rány kyčle a stehna          součet bodů přísl.

                                                položek

S72     Zlomenina stehenní kosti

S7200   Zlomenina horního konce stehenní kosti bez          70

        dislokace

S7201   - s dislokací                                      140

S7202   - tříštivá                                         200

S7203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S7230   Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez dislokace      80

S7231   - s dislokací                                      160

S7232   - tříštivá                                         220

S7233   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S7240   Zlomenina dolního konce kosti stehenní bez          70

        dislokace

S7241   - s dislokací                                      140

S7242   - tříštivá                                         200

S7243   - nitrokloubní                                     220

S7244   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S727    Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti     součet bodů přísl.

                                                položek

S728    Zlomenina trochanteru (izolovaně)                   60

S73     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle

S730    Vymknutí kyčle                                     100

S731    Podvrtnutí a natažení kyčle                         35

S74     Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna

S740    Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna    120

S741    Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna  120

S742    Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle      25

        a stehna

S747    Poranění mnohočetných nervů v úrovni    součet bodů přísl.

        kyčle a stehna                          položek

S748    Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna       25

S75     Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna

S750    Poranění stehenní tepny                             40

S751    Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna     30

S752    Poranění velké podkožní žíly v úrovní třísla a      10

        stehna

S757    Poranění mnohočetných krevních cév v    součet bodů přísl.

        úrovni kyčle a stehna                   položek

S758    Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a       10

        stehna

S76     Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna

S760    Poranění svalu a šlachy kyčle                       30

S761    Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu           50

S762    Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna            20

S763    Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny       20

        v úrovni stehna

S764    Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v        20

        úrovni stehna

S767    Poranění mnohočetných svalů a šlach v   součet bodů přísl.

        úrovni kyčle a stehna                   položek

S77     Drtivé poranění kyčle

S770    Drtivé poranění kyčle                              300

S771    Drtivé poranění stehna                             200

S772    Drtivé poranění kyčle i stehna          součet bodů přísl.

                                                položek

S78     Traumatická amputace kyčle a stehna

S780    Traumatická amputace v kyčelním kloubu             350

S781    Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem          250

S79     Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna

S797    Mnohočetná poranění kyčle a stehna      součet bodů přísl.

                                                položek

S80     Povrchní poranění bérce

S800    Zhmoždění kolena                                    10

S801    Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce           10

S807    Mnohočetná povrchní poranění bérce      součet bodů přísl.

                                                položek

S808    Jiná povrchní poranění bérce (1% tělesného povrchu)  2

S81     Rána bérce

S8100   Rána bérce a kolena povrchní á 1 cm                  2

S8101   - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm              3

S8102   - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm                5

S817    Mnohočetné rány bérce                   součet bodů přísl.

                                                položek

S82     Zlomenina bérce, včetně kotníku

S8200   Zlomenina čéšky bez dislokace                       30

S8201   - s dislokací                                       60

S8202   - tříštivá                                          90

S8203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S8210   Zlomenina horního konce holenní kosti bez           60

        dislokace

S8211   - s dislokací                                      120

S8212   - tříštivá                                         180

S8213   - nitrokloubní                                     220

S8214   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S8220   Zlomenina diafýzy holenní kosti bez dislokace       70

S8221   - s dislokací                                      140

S8222   - tříštivá                                         210

S8223   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S8230   Zlomenina dolního konce holenní kost bez dislokace  50

S8231   - s dislokací                                      100

S8232   - tříštivá                                         150

S8233   - nitrokloubní                                     200

S8234   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S8240   Zlomenina samotné kosti lýtkové                     20

S8241   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S8250   Zlomenina vnitřního kotníku bez dislokace           80

S8251   - s dislokací                                      100

S8252   - tříštivá                                         150

S8253   Zlomenina vnitřního kotníku otevřená

                                    připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S8260   Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace            60

S8261   - s dislokací                                      100

S8262   - tříštivá                                         130

S8263   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S827    Mnohočetné zlomeniny bérce            součet bodů přísl.

                                              položek

S828    Zlomeniny jiných částí bérce                        80

S83     Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena

S830    Vymknutí čéšky                                      50

S831    Vymknutí kolena                                     70

S832    Čerstvé poranění menisku                            70

S833    Čerstvé přerušení kloubní chrupavky kolena          60

S8340   Podvrtnutí a natažení postihující kolaterální       40

        vaz kolena

S8341   Přerušení kolaterálního vazu kolena                 70

S8350   Podvrtnutí a natažení zkříženého vazu kolena        40

S8351   Přerušení zkříženého vazu kolena                    70

S836    Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí     40

        kolena

S837    Poranění mnohočetných struktur kolena  součet bodů přísl.

                                               položek, nejvýše

                                               však 150 bodů

S84     Poranění nervů v úrovni bérce

S8400   Natažení nervu tibiálního bérce                     20

S8401   Přerušení nervu tibiálního bérce                    50

S8410   Natažení nervu peroneálního bérce                   20

S8411   Přerušení nervu peroneálního bérce                  70

S842    Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce      30

S847    Poranění mnohočetných nervů v úrovni   součet bodů přísl.

        bérce                                  položek

S848    Poranění jiných nervů bérce                         30

S85     Poranění krevních cév bérce

S850    Poranění podkolenní tepny                           40

S851    Poranění holenní tepny (přední, zadní)              20

S852    Poranění tepny lýtkové                              20

S853    Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce         10

S854    Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce           5

S855    Poranění podkolenní žíly                            20

S857    Poranění mnohočetných krevních cév     součet bodů přísl.

        v úrovni bérce                         položek

S858    Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce          5

S86     Poranění svalu a šlachy bérce

S860    Poranění Achillovy šlachy                           70

S861    Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové        40

        skupiny v úrovni bérce

S862    Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny      30

        v úrovni bérce

S863    Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů     30

        v úrovni bérce

S867    Poranění mnohočetných svalů a šlach     součet bodů přísl.

        v úrovni bérce                          položek

S868    Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce        30

S87     Drtivé poranění bérce

S870    Drtivé poranění kolena                             200

S878    Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce     130

S88     Traumatická amputace bérce

S880    Traumatická amputace v úrovni kolena               250

S881    - mezi kolenem a kotníkem                          180

S89     Jiná a neurčená poranění bérce

S897    Mnohočetná poranění bérce               součet bodů přísl.

                                                položek

S90     Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním

S900    Zhmoždění kotníku                                   20

S901    Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtu             5

S902    - s poškozením nehtu                                10

S903    Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod         5

        kotníkem

S907    Mnohočetná povrchní poranění kotníku    součet bodů přísl.

        a nohy pod ním                          položek

S908    Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním             2

        (1% tělesného povrchu)

S91     Rána kotníku a nohy

S9100   Rána povrchní nepronikající ke kosti á 1 cm          1

S9101   - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm                2

S917    Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy součet bodů přísl.

        pod ním                                 položek

S92     Zlomenina nohy pod kotníkem

S9200   Zlomenina patní kosti bez dislokace                 50

S9201   - s dislokací                                      100

S9202   Zlomenina patní kosti tříštivá                     150

S9203   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S9210   Zlomenina kosti hlezenní bez dislokace              40

S9211   - s dislokací                                      100

S9212   - tříštivá                                         150

S9213   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S9220   Zlomenina jiných nártních kostí bez dislokace       25

S9221   - s dislokací                                       50

S9222   - tříštivá                                         100

S9223   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S9230   Zlomenina zanártní kosti bez dislokace              25

S9231   - s dislokací                                       40

S9232   - tříštivá                                          50

S9233   - nitrokloubní                                      70

S9234   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S9240   Zlomenina palce nohy bez dislokace                  20

S9241   - s dislokací                                       40

S9242   - tříštivá                                          60

S9243   - nitrokloubní                                      60

S9244   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S9250   Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace            5

S9251   - s dislokací                                       10

S9252   - tříštivá                                          15

S9253   - nitrokloubní                                      15

S9254   - otevřená                  připočítat bodové ohodnocení

                                    rány v místě a poškození

                                    měkkých tkání

S927    Mnohočetné zlomeniny nohy pod         součet bodů přísl.

        kotníkem                              položek

S93     Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v

        úrovni kotníku a nohy pod ním

S930    Vymknutí kotníku                                   100

S931    Vymknutí prstu nohy                                 20

S932    Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním                 60

S933    Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod         50

        kotníkem

S934    Podvrtnutí a natažení kotníku                       10

S935    Podvrtnutí a natažení prstu nohy                     5

S94     Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem

S940    Poranění zevního plantárního nervu                  30

S941    Poranění vnitřního plantárního nervu                30

S942    Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni         30

        kotníku a nohy pod ním

S943    Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku    20

        a nohy pod ním

S947    Mnohočetná poranění nervu v úrovni    součet bodů přísl.

        kotníku a nohy pod ním                položek

S948    Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy       20

        pod ním

S95     Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním

S950    Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem             5

S951    Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem          5

S957    Mnohočetná poranění krevních cév v    součet bodů přísl.

        úrovni kotníku a nohy pod ním         položek

S96     Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním

S960    Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru            40

        prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním

S961    Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu    30

        v úrovni kotníku a nohy pod ním

S962    Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni          40

        kotníku a nohy pod ním

S967    Poranění mnohočetných svalů a šlach   součet bodů přísl.

        v úrovni kotníku a nohy pod ním       položek

S968    Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku      30

        a nohy pod ním

S97     Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním

S970    Drtivé poranění kotníku                            130

S971    Drtivé poranění prstu nohy                          30

S978    Drtivé poranění jiných částí kotníku  součet bodů přísl.

        a nohy pod ním                        položek

S98     Traumatická amputace kotníku pod ním

S980    Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku         160

S981    - jednoho prstu nohy                                50

S982    - dvou nebo více prstů nohy           součet bodů přísl.

                                              položek

S983    - jiných částí nohy pod kotníkem                   100

S99     Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním

S997    Mnohočetná poranění kotníku a nohy    součet bodů přísl.

        pod ním                               položek

T17     Cizí těleso v dýchacím ústrojí

T170    Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních     10

        dutinách

T171    - v hltanu                                          20

T172    - v hrtanu                                          20

T173    - v průdušnici                                      30

T174    - v průdušce                                        50

T178    - v jiných a více částech dýchacího   součet bodů přísl.

          ústrojí                             položek

T18     Cizí těleso v trávicím ústrojí

T180    Cizí těleso v ústech                                 5

T1810   - v jícnu          - odstranění endoskopicky        30

T1811                      - odstranění operací             60

T1820   - v žaludku        - odstraněné endoskopicky        30

T1821                      - odstraněné operací             60

T183    - v tenkém střevě                                   80

T184    - v tračníku                                        80

T185    - v řiti a konečníku                                60

T19     Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí

T1900   Cizí těleso v močové trubici - odstranění           20

                                       endoskopicky

T1901                                - odstranění operací   40

T1910   Cizí těleso v močovém měchýři- odstranění           20

                                       endoskopicky

T1911                                - odstranění operací   60

T192    - ve vulvě a pochvě                                 30

T1930   - v děloze                                          30

T2700   Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice           150

        lehkého stupně

T2701   - těžkého stupně                                   400

T271    - s plícemi                                        600

T280    Popálenina úst a hltanu                            200

T281    - jícnu                                            400

T31     Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně

        postižení

                                       I.st.   II.st.    III.st.

T310    méně než 0,25 %

        povrchu těla                      0        5         15

T3101   0,25 % - méně než 1 %

        povrchu těla                      5       10         75

T311    1 % - méně než 5 %

        povrchu těla                     25       50        150

T312    5 % - méně než 10 %

        povrchu těla                     50      100        300

T313    10 % - méně než 20 %

        povrchu těla                    100      200        600

T314    20 % - méně než 30 %

        povrchu těla                    150      300        900

T315    30 % - méně než 40 %

        povrchu těla                    200      400       1200

T316    40 % - méně než 50 %

        povrchu těla                    250      500       1500

T317    50 % - méně než 60 %

        povrchu těla                    300      600       1800

T318    60 % - méně než 70 %

        povrchu těla                    350      700       2100

T319    70 % a více

        povrchu těla                    400      800       2400

T63     Toxický účinek styku s jedovatými živočichy         30

T67     Účinky horka a světla

T670    Úpal tepelný a sluneční                             15

T671    Mdloba (synkopa) z horka                            35

T672    Křeče z horka                                       20

T673    Anhydrotické vyčerpání z horka                      35

T674    Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí)   35

        soli

T676    Přechodná únava z horka                              0

T677    Otok (edém) z horka                                 35

T678    Jiné účinky horka a světla                          15

T70     Účinky tlaku vzduchu a vody

T700    Ušní barotrauma                                     40

T701    Barotrauma dutin                                    30

T790    Vzduchová embolie                                  150

T791    Tuková embolie                                     200

T792    Traumatické sekundární rekurentní krvácení         100

T793    Poúrazová infekce rány                              50

T794    Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/          200

T795    Traumatická anurie. Crush syndrom                  200

T796    Traumatická ischemie svalu                         100

T797    Traumatický podkožní emfyzém                        50

T802    Místní projevy po očkování /katar.zánět, nekroza/   70

T8060   Sérová nemoc bez komplikací                        200

T8061   - s komplikacemi /např. arthralgiemi a pod./       300

T8860   Anafylaktický šok bez komplikací                   200

T8861   - s komplikacemi /bezvědomí a pod./                350 

 

                              Příl.2

 

               Sazby bodového hodnocení za ztížení

                 společenského uplatnění u úrazů

 

------------------------------------------------------------------

Položka      Klasifikace poškození zdraví               počet bodů

------------------------------------------------------------------

01      Hlava a smyslové orgány

0110    Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže              150

0111    - úplná u ženy                                     450

0112    - částečná u muže                                  120

0113    - částečná u ženy                                  360

0120    Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2               75

0121                  v rozsahu 2-10 cm2                   210

0122                  v rozsahu větším než 10 cm2          360

013     Postkomoční syndrom                             70-200

014     Vážné mozkové nebo duševní poruchy po         500-3000

        těžkém poranění hlavy

015     Vážné duševní poruchy po jiných těžkých            900

        poraněních kromě poranění hlavy

016     Vážné duševní poruchy vzniklé působením       500-1500

        otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých

        psychologických činitelů a tísnivých situací

        (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)

017     Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla      210

        bez bližšího objektivního nálezu (např.

        fantomové bolesti po amputacích)

0180    Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně   150

0181    - těžkého stupně                                   600

019     Traumatické postižení trojklanného nervu       150-350

0200    Poškození obličeje provázené funkčními             200

        poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní

        čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy

        lehkého stupně

0201    - středně těžkého stupně                           400

0202    - těžkého stupně                                   600

021     Moková píštěl po poranění spodiny lební            300

        (likvorea)

022     Ztráta chuti (čichu)                           200-500

023     Ztráta hrotu nosu                                  250

0240    Ztráta nosu bez zúžení průduchů                    450

0241    Ztráta nosu se zúžením průduchů                    550

025     Deformace nosu                                     200

027     Perforace nosní přepážky                         50-80

03      Zrak

0310    Stav po vynětí oka                                 500

0311    - u dítěte do 15 let                               700

032     Ztráta zraku - dle tabulky 1

0330    Ztráta čočky u vidoucího oka

        - kompenzována artefakií, věk nad 50 let           100

0331    - kompenzována artefakií, věk do 50 let            300

0332    - kompenzována kontaktní čočkou                    400

0333    - kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí        500

0334    - u dítěte do 15 let                               700

0335    - nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové

          ostrosti

0340    Traumatická porucha postavení očí

        - s dvojitým viděním svisle                        600

0341    - s dvojitým viděním vodorovně                     400

0342    - s dvojitým viděním jen při určitém pohledu       200

035     Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.

0360    Porušení průchodnosti slzných cest

        - v oblasti horního víčka                           50

0361    - v oblasti dolního víčka nebo níže                200

037     Chybné postavení řas (trichiasa)                   100

038     Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka         100

039     Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí

0391    Deformace očnice                                   180

0392    Deformace víček                                    170

0393    Deformita oka (mimo změn zornice)                  160

0400    Traumatická porucha akomodace nepodmíněná          300

        ztrátou čočky ve věku do 45 let

0401    - ve věku nad 45 let                               100

0402    - ve věku nad 60 let                                 0

0403    - u dítěte do 15 let                               500

041     Poúrazový lagoftalmus                              210

042     Ptóza horního víčka kryjící zornici                400

05      Sluch

0510    Ztráta jednoho boltce                              210

0511    - obou boltců                                      340

052     Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový   300

0530    Deformace boltce lehkého stupně                    170

0531    - těžkého stupně                                   350

0540    Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého    100-200

        stupně

0541    - těžkého stupně                               200-400

0542    - velmi těžkého stupně                         400-800

0550    Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého     200-400

        stupně

0551    - těžkého stupně                               400-800

0552    - velmi těžkého stupně                        800-1500

0560    Hluchota jednostranná                         500-1000

0561    - oboustranná                                     3000

0562    - ztráta sluchu druhého ucha                      2500

0570    Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a       200-500

        hluchotu)

0571    Neurotizující tinitus                          100-300

06      Poškození chrupu, jazyka, krku

0610    Ztráta jednoho zubu                                 15

        (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)

0612    - více zubů                                 násobek 15

0613    Odlomení korunkové části jednoho zubu               10

0615    - více zubů                                 násobek 10

062     Ztráta jazyka                                     1000

063     Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo      200

        jizevnatými deformacemi

0640    Poškození hlasu částečná ztráta                200-700

0641    - úplná ztráta (afonie)                           1500

0642    ztížení řeči následkem poškození              300-1000

        artikulačního ústrojí (včetně jazyka)

0643    Porucha řeči centrálního původu po úrazu     1000-2000

0650    Zúžení hrtanu lehkého stupně                   150-300

0651    - středně těžkého stupně                       300-600

0652    - těžkého stupně                              600-1500

0653    Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou    800

07      Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha

0710    Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic            150

        následkem poranění plic a stěny hrudní lehkého

        stupně

0711    - středně těžké stupně                             300

0712    - těžké stupně                                     600

0713    Jiné následky poranění plic - jednostranné         500

0714    - oboustranné                                     1100

0720    Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně           200

0721    - středně těžkého stupně                           500

0722    - těžkého stupně                                  1000

073     Píštěl jícnu                                       300

0740    Poúrazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně 100

0741    - lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění    200

0742    - středně těžkého stupně                           150

0743    - středně těžkého stupně s příznaky kořenového     300

          dráždění

0744    - těžkého stupně                                   200

0745    - těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění    400

0750    Poúrazová - paraparéza                             600

0751    - kvadruparéza                                    1500

0752    - paraplegie                                      2800

0753    - kvadruplegie                                    3000

0754    - hemiparéza                                       800

0755    - hemiplegie                                      2600

0756    - monoparéza                                       300

0757    - monoplegie                                      1400

08      Břicho, pánev, zažívací orgány

081     Poškození břišní stěny provázené porušením         250

        břišního lisu

082     Porušení funkce zažívacích orgánů              200-550

083     Ztráta sleziny                                     300

084     Sterkorální píštěl                             500-700

085     Nedomykavost řitních svěračů                       700

09      Močové a pohlavní orgány

091     Ztráta jedné ledviny                               400

0920    Porucha močení následkem poranění močových         150

        orgánů - lehkého stupně

0921    - středně těžkého stupně                           300

0922    - těžkého stupně                                   500

093     Píštěl močového měchýře nebo močové roury          700

094     Počasný zánět močových cest a druhotné             500

        onemocnění ledvin

095     Hydrokéla poúrazová                                 50

0960    Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho         200

        vaječníku

0961    Ztráta obou varlat (nebo jednoho při              1200

        kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného

        původu) do 45 let muže nebo obou vaječníků

        (nebo jednoho při poškození druhého jiného

        původu) do 40 let ženy

0962    - od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy   600

0963    - nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy             300

0970    Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo        1200

        poúrazová deformace pochvy nebo zevních

        pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní

        styk do 45 let

0971    - od 45 do 70 let                                  600

0972    - nad 70 let                                       300

0980    Ztráta jednoho prsu u ženy do 45 let               800

0981    - od 45 do 70 let                                  500

0982    - nad 70 let                                       250

0983    Ztráta obou prsů u žen do 45 let                  1200

0984    - od 45 do 70 let                                  700

0985    - nad 70 let                                       300

0990    Výhřez pochvy a dělohy poúrazový                   400

0991    Porušení souvislosti pánevního prstence            800

        s poruchou statiky páteře s poruchou funkce

        dolních končetin

        - u žen do 45 let

0992    - u žen starších 45 let                            600

0993    - u mužů                                           600

0994    Potrat v důsledku úrazu do  dokončeného 23.        300

        týdne gravidity

0995    Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku        600

        24 do dokončeného 36 týdne gravidity

10      Horní končetina

101     Ztráta horní končetiny v ramenním    Dominantní  nedomin.

        kloubu nebo mezi ramenním

        kloubem a loketním kloubem

        - s pahýlem nevhodným k protézování     2000       1800

        - s pahýlem vhodným k protézování       1400       1200

1020    Poškození ramene-úplná ztuhlost          600        500

1021    omezení pohyblivosti ramenního kloubu    400        350

        (i po poranění svalů paže) těžkého

        stupně

1022    - středního stupně                       300        250

1023    - lehkého stupně                         200        150

1030    Pakloub kosti pažní                      600        550

1031    Chronický zánět kostní dřeně pažní       500        450

        kosti

104     Habituální vykloubení ramene             450        400

1050    Nenapravitelné vykloubení

        - sternoklavikulárního kloubu            300        300

1051    - akromioklavikulárního kloubu           600        550

1060    Poškození loketního kloubu-úplná         500        450

        ztuhlost

1061    - omezení pohyblivosti loketního         350        300

          kloubu těžkého stupně

1062    - středního stupně                       300        250

1063    - lehkého stupně                         250        200

1070    Poškození kloubů radioulnárních -        450        400

        úplná ztuhlost

1071    - omezená supinace a pronace předloktí   400        350

          těžkého stupně

1072    - středního stupně                       350        300

1073    - lehkého stupně                         300        250

1080    Pakloub obou kostí předloktí             500        450

1081    Pakloub vřetenní kosti                   350        300

1082    Pakloub loketní kosti                    300        250

109     Chronický zánět kostní dřeně kostí       400        350

        předloktí

110     Viklavý loketní kloub                    500        450

1110    Ztráta předloktí při zachovalém         1300       1200

        loketním kloubu

1111    Ztráta ruky v zápěstí                   1200       1100

1112    Ztráta všech prstů ruky (včetně         1100       1050

        záprstních kostí)

1113    Ztráta prstů ruky s výjimkou palce      1050       1000

112     Úplná ztuhlost zápěstí                   400        350

113     Pakloub člunkové kosti                   200        150

1140    Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého     300        250

        stupně

1141    - středního stupně                       250        200

1142    - lehkého stupně                         200        150

1150    Ztráta palce včetně záprstní kosti       700        650

1151    - obou článků                            600        550

1152    - koncového článku                       450        400

1160    Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu     400        350

        palce

1161    - základního kloubu palce                350        300

1162    - karpometakarpálního kloubu palce       450        400

1163    - všech kloubů palce                     600        550

117     Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené      150        100

        Benettově zlomenině

1180    Porucha úchopové funkce palce těžkého    500        450

        stupně

1181    - středního stupně                       400        350

1182    - lehkého stupně                         300        250

1190    Ztráta ukazováku se záprstní kostí       500        450

1191    - všech tří článků                       400        350

1192    - dvou článků                            300        250

1193    - koncového článku                       200        150

1200    Úplná ztuhlost ukazováku všech tří       350        300

        kloubů

1201    - dvou kloubů                            250        200

1202    - jednoho kloubu                         150        100

1203    Porucha úchopové funkce ukazováku        400        350

        těžkého stupně

1204    - středního stupně                       300        250

1205    - lehkého stupně                         200        150

1210    Ztráta prstu (II.,IV., nebo V.) se       300        250

        záprstní kostí

1211    - všech tří článků                       250        200

1212    - dvou článků                            200        150

1213    - jednoho článku                         150        100

1220    Úplná ztuhlost prstu (III.,IV. nebo V.)  200        150

        všech tří kloubů

1221    - dvou kloubů                            100         50

1222    Porucha úchopové funkce prstu (III.       50         50

        IV. nebo V.)

123     Obrna pažního nervu (axilárního)         500        400

124     Obrna vřetenního nervu                   700        600

125     Obrna středního nervu                    600        500

126     Obrna loketního nervu

        (obdobně nervus musculocutaneus)         600        500

127     Obrna celé pleteně pažní                1400       1200

13      Dolní končetina

131     Ztráta jedné dolní končetiny v

        kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním

        a kolenním kloubem

        - s pahýlem nevhodným k protézování               2000

        - s pahýlem vhodným k protézování                 1400

132     Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze     1200

133     Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti        700

1340    Zkrácení jedné dolní končetiny o 2-4 cm            100

1341    - o 4-6 cm                                         300

1342    - o 6 a více cm                                    500

135     Deformity stehenní kosti                           400

136     Úplná ztuhlost kyčelního kloubu                   1000

1370    Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého      800

        stupně

1371    - středního stupně                                 600

1372    - lehkého stupně                                   400

138     Úplná ztuhlost kolenního kloubu                    800

1390    Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého      800

        stupně

1391    - středního stupně                                 600

1392    - lehkého stupně                                   400

140     Viklavost kolenního kloubu                         800

141     Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu      700

        po zlomeninách

142     Trvalé následky po poranění měkkého kolena         700

1430    Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým

        kolenem

        - s pahýlem nevhodným k protézování               1300

        - s pahýlem vhodným k protézování                 1000

1431    Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým

        kolenem

        - s pahýlem nevhodným k protézování               1400

        - s pahýlem vhodným k protézování                 1100

144     Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce       1000

145     Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce           500

146     Poúrazové deformity kostí bérce                    700

147     Ztráta nohy v hlezenném kloubu                    1000

148     Ztráta chodidla v Chopartově kloubu                900

149     Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu               700

150     Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu -                600

        v příznivém postavení

1510    Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu             800

        těžkého stupně

1511    - středního stupně                                 600

1512    - lehkého stupně                                   400

152     Úplná ztráta pronace a supinace nohy               500

1530    Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně     300

1531    - středního stupně                                 200

1532    - lehkého stupně                                   100

154     Viklavost hlezenného kloubu                        500

155     Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové     400

        deformity nohy a hlezna

156     Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy            300

1570    Ztráta všech prstů nohy                            700

1571    - obou článků palce včetně záprstní kosti          700

1572    - obou článků palce                                600

1573    - koncového článku palce                           200

1574    - malíku                                           150

1575    - II., III. nebo IV. prstu                         100

158     Úplná ztuhlost palce nohy                          200

159     Omezení pohyblivosti palce nohy                    100

160     Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či     300-600

        lymfatického systému dolní končetiny

161     Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny         200

162     Obrna sedacího nervu                               900

163     Obrna stehenního nervu                             900

164     Obrna holenního nervu                              500

165     Obrna lýtkového nervu                              700

17      Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu

        a jiných úrazech

171     Rozsáhlé plošné jizvy                          100-400

172     Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje,   100-400

        krku, rukou (viditelné partie těla)

173     Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a           100-400

        recidivující)

174     Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus           900

        Marjolin)

18      Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu

180     Toxické poškození jater (subchronická          300-500

        hepatitis)

181     Chronický atrofický zánět sliznice nosní           200

182     Obstrukční postižení dýchacích cest po         300-600

        inhalačním traumatu

19      Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu

        omezení pohyblivosti - hodnocení jako v

        klasifikacích 10-15

 

      1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti

                     se snesitelnou korekcí

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zraková     6/6    6/9    6/12    6/18    6/24    6/30    6/36    6/60    3/60    1/60    0

ostrost

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 6/6        0       60    120     220     330     440     550     650     750     850    1 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 6/9       60      120    220     330     440     550     650     750     850     980    1 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 6/12     120      220    330     440     550     650     750     850     980   1 100    1 300

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 6/18     220      330    440     550     650     750     850     980   1 100   1 300    1 550

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 6/24     330      440    550     650     750     850     980   1 100   1 300   1 550    1 800

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 6/30     440      550    650     750     850     980   1 100   1 300   1 550   1 800    2 050

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 6/36     550      650    750     850     980   1 100   1 300   1 550   1 800   2 050    2 300

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 6/60     650      750    850     980   1 100   1 300   1 550   1 800   2 050   2 300    2 500

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 3/60     750      850    980   1 100   1 300   1 550   1 800   2 050   2 300   2 500    2 700

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 1/60     850      980  1 100   1 300   1 550   1 800   2 050   2 300   2 500   2 700    2 850

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  0     1 000    1 100  1 300   1 550   1 800   2 050   2 300   2 500   2 700   2 850    3 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

   2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Postižení

                  -----------------------------------------------------------------------------

Stupeň zúžení           jednoho oka           obou očí zhruba            jediného vidoucího

  (stupně)                                        stejně                         oka

 

    60                     150                     300                          1 000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    50                     250                     700                          1 250

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    40                     350                   1 100                          1 450

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    30                     500                   1 500                          1 850

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    20                     700                   2 000                          2 250

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    10                     850                   2 500                          2 650

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    5                      950                   2 800                          2 800

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

 

            3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické

                       zúžení zorného pole

 

------------------------------------------------------------------

               Hemianopsie                              Body

------------------------------------------------------------------

         homonymní levostranná                          1 000

------------------------------------------------------------------

         homonymní pravostranná                         1 200

------------------------------------------------------------------

               binasální                                  300

------------------------------------------------------------------

             bitemporální                               1 500

------------------------------------------------------------------

          oboustranná horní                               300

------------------------------------------------------------------

          oboustranná dolní                             1 000

------------------------------------------------------------------

         nasální jednostranná                             150

------------------------------------------------------------------

        temporální jednostranná                           600

------------------------------------------------------------------

          horní jednostranná                              150

------------------------------------------------------------------

          dolní jednostranná                              400

------------------------------------------------------------------

       nasální kvadrantová horní                          100

------------------------------------------------------------------

       nasální kvadrantová dolní                          150

------------------------------------------------------------------

      temporální kvadrantová horní                        150

------------------------------------------------------------------

      temporální kvadrantová dolní                        300

------------------------------------------------------------------ 

 

                              Příl.3

 

     Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání

 

------------------------------------------------------------------

Položka seznamu nemocí z povolání                     počet bodů

 

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

 

1-55 Nemoc z chemické látky dle položky                 30-600

     Zhoubný nádor z chemické látky dle položky         1000

 

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními

faktory

 

1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením                 100-600

 

2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením           50-300

 

5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem  50-600

 

6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji

   a zařízeními                                         30-150

 

7. Nemoci   periferních   nervů   horních   končetin  charakteru

   ischemických  a  úžinových  neuropatií při  práci s vibrujícími

   nástroji a zařízeními.

   Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou

   nervů,   s   klinickými   iritačními   a   zánikovými  příznaky

   a patologickým nálezem v  EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně

   středně těžké poruše.

   Poškození nervů horních  končetin charakteru úžinového syndromu

   s klinickými iritačními a  zánikovými příznaky a s patologickým

   nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně nejméně středně

   těžké poruše.

   poškození středního nervu na nedominantní HK         30-130

   poškození středního nervu na dominantní HK           50-130

   poškození loketního nervu na nedominantní HK         30-130

   poškození loketního nervu na dominantní HK           50-130

 

9. Nemoci  šlach,  šlachových pochev  nebo úponů  nebo svalů  nebo

   kloubů   končetin  z   dlouhodobého  nadměrného  jednostranného

   přetěžování.  Objektivními   vyšetřovacími  metodami  potvrzené

   vleklé formy nemoci vedoucí k omezení pracovní schopnosti.

   vyšetřovacími  metodami  potvrzené   vleklé  nemoci  vedoucí  k

   výraznému omezení pracovní schopnosti

   poškození šlach nebo šlachových pochev na            30-100

   nedominantní HK

   poškození šlach nebo šlachových pochev na            50-150

   dominantní HK

   poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní       30-100

   kosti nedominantní HK

   poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní       40-120

   kosti dominantní HK

   poškození svalů na nedominantních HK                 30-100

   poškození svalů na dominantní HK                     40-120

   poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní       50-200

   končetině

   poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní     30-150

   končetině

   poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách    30-200

 

10.Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu

   z dlouhodobého  nadměrného  jednostranného  přetěžování  nebo z

   tlaku, tahu  nebo torze, s  klinickými iritačními a  zánikovými

   příznaky   a   s   patologickým   nálezem   v   EMG  vyšetření,

   odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

   poškození loketního nervu na nedominantní HK         30-130

   poškození loketního nervu na dominantní HK           50-150

   poškození středního nervu na nedominantní HK         30-130

   poškození středního nervu na dominantní HK           50-150

   poškození vřetenního nervu na nedominantní HK        30-130

   poškození vřetenního nervu na dominantní HK          50-150

   poškození holenního nervu                            30-150

   poškození lýtkového nervu                            3O-150

 

11.Nemoci tíhových váčků z tlaku                        30-150

 

12.Poškození menisku                                    30-250

 

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic

 

1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického

   oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)

   a) s typickými rtg znaky prašných změn              100-300

   b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní     300-600

      tuberkulózou (mykobakteriózou)

   c) s přihlédnutím k dynamice vývoje                       0

 

2. Nemoci  plic,  pohrudnice  nebo  pobřišnice  způsobené  prachem

   azbestu

   a) azbestóza                                        100-600

   b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí  100-400

   c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice            1000

   d) rakovina plic spojená s azbestózou nebo          1000

      hyalinózou pleury

 

3. Pneumokonióza  způsobená   prachem  při  výrobě   a  zpracování

   tvrdokovů                                           100-600

 

4. Pneumokonióza ze svařování                          100-200

 

5. Nemoci  dýchacích cest  a plic  způsobené vdechováním  kobaltu,

   cínu, barya,  grafitu, gama oxidu  hlinitého, berylia, antimonu

   nebo oxidu titaničitého                             100-600

 

6. Rakovina plic z radioaktivních látek                1000

 

7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

                                                       1000

 

8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních

                                                       1000

 

9. Exogenní alergická alveolitida                      100-600

 

10.Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích

   astma průduškové (bronchiále)                       100-600

   alergická rýma (rinitida)                            50-200

 

11.Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí,

   juty, sisalu nebo cukrové třtiny                     30-400

 

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

 

1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými

   faktory

   mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)           30-200

   mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí)

   až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace),

   nebo závažnější formy velké intenzity i menšího     200-400

   rozsahu

   střední až velká intenzita velkého rozsahu          400-600

   (ruce a předloktí, diseminace)

   (pozn.: při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině

   navrhovaného  pásma,  při  trvání  nemoci  déle  než  3  měsíce

   hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)

 

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

 

1. Nemoci přenosné a parazitární                        50-600

 

2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď             50-600

   přímo nebo prostřednictvím přenašečů

 

3. Tropické nemoci přenosné a parazitární               50-600 

 

                              Příl.4

 

               Sazby bodového hodnocení za ztížení

           společenského uplatnění u nemocí z povolání

 

------------------------------------------------------------------

 

Položka seznamu nemocí z povolání                     počet bodů

 

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

 

1-55 Nemoc z chemické látky dle položky               100-3000

     Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo

     systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy

 

Nervový systém

 

     toxické poškození centrálního nervového systému

     (pozn.:  jde   především  o  difúzní   toxické  encefalopatie

     s organicky   podmíněnými  psychickými   poruchami,  případně

     s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)

     - lehké poruchy                                  200-600

     - středně těžké poruchy                          600-1200

     - těžké poruchy                                 1200-2000

     - zvláště těžké poruchy                         2000-2900

 

     toxické poškození periferního nervového systému

     (jde zpravidla o toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy

     myelopatickými, polyradikulopatickými či myopatickými)

     - lehké poruchy                                  100-600

     - středně těžké poruchy                          600-1200

     - těžké poruchy                                 1200-2000

 

Játra

     toxická poškození

     - jaterní poškození s minimální poruchou funkcí  100-400

     - lehké poruchy                                  400-800

     - středně těžké poruchy                          800-1500

     - těžké poruchy                                 1500-2500

     stav se závažným portálním městnáním, opakované

     krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie,

     stavy po portokavální anastomóze                2500-3000

 

     nádory jater

     - po stabilizaci stavu                          2000-2800

     - nevyléčitelné formy                           3000

 

Ledviny

     toxické poškození

     postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým

     nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie,

     mikroskopické hematurie)                         100-400

     postižení ledvin s omezením funkce               400-800

     lehkého stupně

     - středně těžkého stupně                         800-1500

     - těžkého stupně                                1500-2500

     úplné selhání ledvin (nutnost                   2500-3000

     hemodialýzy)

 

     nádory ledvin

     po stabilizaci stavu                            2000-2800

     nevyléčitelné formy                             3000

 

Krev

     toxické poškození

     panmyelopatie                                    200-3000

     - mírné panmyelopatie s trombocytopenií          200-800

       a se středně těžce vyjádřenými klinickými

       projevy                                        800-1500

     - těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií  1500-2500

       a se závažnými klinickými projevy

       (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod

       1000/ul)

     - tento stav s přechodem do leukemie            2500-3000

     anemie (různé formy)                             200-3000

     - lehká anemie s mírnými klinickými              200-800

       projevy (předčasná unavitelnost)

     - středně těžká anemie                           800-1500

     - těžká anemie se závažnými klinickými          1500-2500

       projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná

       potřeba transfuzí, podstatné snížení

       výkonnosti

     - progredující, neléčitelné formy anemie         400-3000

     leukemie

     - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními  400-800

       a klinickými projevy nebo v remisi

     - s mírnými laboratorními a klinickými           800-1500

       projevy

     - s výraznými laboratorními a klinickými        1500-3000

       projevy, progredující, nevyléčitelné

       formy

 

Následky toxického poškození horních cest dýchacích

dráždivými plyny, parami a dýmy

     perforace nosní přepážky                          50-80

     úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti         200-500

     k jídlu

 

Následky toxického poškození dolních cest dýchacích

a plic dráždivými plyny, parami a dýmy

     poškození s poruchou funkcí plicních lehkého     200-800

     stupně

     - středně těžkého stupně                         800-1800

     - těžkého stupně                                1800-2400

     zvlášť těžká poškození vedoucí k                2400-3000

     pravostrannému srdečnímu selhávání

 

Nádory dýchacích cest a plic

rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu

     - po stabilizaci stavu                          2000-2800

     - nevyléčitelné formy                           3000

     rakovina plic

     - po stabilizaci stavu                          2000-2800

     - nevyléčitelné formy                           3000

 

Nádory močového měchýře

     po odstranění nádoru v časném stadiu             900-1800

     - v pozdním stadiu                              1800-2800

     nevyléčitelné formy                             3000

 

Nádory prostaty

     po odstranění nádoru v časném stadiu             900-1800

     - v pozdním stadiu                              1800-2800

     nevyléčitelné formy                             3000

 

Nádory kůže

     po odstranění nádoru (nádorů) při                200-800

     stabilizovaném stavu

     metastazující formy nádoru se závažnou          2000-3000

     prognózou

 

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

 

1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením útlum krvetvorby

   mírná panmyelopatie s trombocytopenií s mírnými    200-800

   klinickými projevy

   středně těžká panmyelopatie s těžkou               800-1500

   trombocytopenií se středně těžce vyjádřenými

   klinickými projevy

   těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií      1500-2500

   se závažnými klinickými projevy (trombocyty

   pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)

   tento stav s přechodem do leukemie                2500-3000

   leukemie

   chronické leukemie s nepatrnými laboratorními      400-800

   a klinickými projevy v remisi

   - s mírnými laboratorními a klinickými projevy     800-1500

   - s výraznými laboratorními a klinickými          1500-3000

     projevy, progredující formy

   rakovina kůže

   po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném   200-800

   stavu

   metastazující formy se závažnou prognózou         2000-3000

   zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením        100-600

   výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené        200-1200

   se systémovými nebo lokalizovanými

   zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace

   - po stabilizaci stavu                            2000-2800

   - nevyléčitelné formy                             3000

 

2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

   zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením   100-600

 

3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením             100-600

 

4. Porucha sluchu způsobená hlukem

   základ 800 bodů a za každých 5% celkové ztráty     800-2000

   sluchu dle Fowlera nad limit přidat 100 bodů

   tinitus                                            100-300

5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a          200-2900

   podtlakem

   (následky  cévních  mozkových   příhod  hodnotit  analogicky  s

   následky poškození CNS způsobené  chemickými látkami a následky

   poškození kloubů analogicky s  poškozením kloubů z vibrací nebo

   dlouhodobého  nadměrného  jednostranného  přetěžování, následky

   poškození plic analogicky např. s toxickým poškozením plic)

 

6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji

   a zařízeními

   vazospatické stadium na nedominantní ruce          100-200

   vazospatické stadium na dominantní ruce            150-250

   vazoparalytické stadium na nedominantní ruce       200-350

   vazoparalytické stadium na dominantní ruce         250-400

 

7. Nemoci   periferních   nervů    horních   končetin   charakteru

   ischemických  a úžinových  neuropatií při  práci s  vibrujícími

   nástroji  a zařízeními.  Ischemické poškození  nervu středního,

   nervu  loketního nebo  obou  nervů,  s klinickými  iritačními a

   zánikovými  příznaky a  patologickým nálezem  v EMG  vyšetření,

   odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

 

   Poškození nervů horních  končetin charakteru úžinového syndromu

   s klinickými iritačními a zánikovými  příznaky a s patologickým

   nálezem  v EMG  vyšetření, odpovídající  nejméně středně  těžké

   poruše

   poškození loketního nervu na nedominantní HK      150-250

   poškození loketního nervu na dominantní HK        200-350

   poškození středního nervu na nedominantní HK      150-250

   poškození středního nervu na dominantní HK        200-350

 

8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s

   vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních

   nebo záprstních  kůstek nebo izolovaná  artróza kloubů ručních,

   zápěstních nebo loketních, spojené  se závažnou poruchou funkce

   vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

   aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních       50-150

   kůstek na nedominantní HK

   aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních      100-200

   kůstek na dominantní HK

   artróza loketního kloubu na nedominantní HK       100-350

   artróza loketního kloubu na dominantní HK         200-450

   artróza ručních nebo zápěstních kloubů na          70-200

   nedominantní HK

   artróza ručních nebo zápěstních kloubů na         100-250

   dominantní HK

 

9. Nemoci  šlach, šlachových  pochev  nebo  úponů nebo  svalů nebo

   kloubů   nebo   kloubů   končetin   z  dlouhodobého  nadměrného

   jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami

   potvrzené  vleklé  formy  nemoci  vedoucí  k  výraznému omezení

   pracovní schopnosti

   poškození šlach nebo šlachových pochev na         100-200

   nedominantní HK

   poškození šlach nebo šlachových pochev na         150-300

   dominantní HK

   poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti     70-200

   pažní nedominantní HK

   poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti    100-250

   pažní dominantní HK

   poškození svalů na nedominantní HK                100-200

   poškození svalů na dominantní HK                  150-300

   artróza loketního kloubu na nedominantní HK       100-350

   artróza loketního kloubu na dominantní HK         200-450

   artróza ručních nebo zápěstních kloubů na          70-200

   nedominantní HK

   artróza ručních nebo zápěstních kloubů na         100-250

   dominantní HK

   artróza ramenního kloubu na nedominantní HK       150-450

   artróza ramenního kloubu na dominantní HK         200-500

   pes transversoplanus a halux valgus               100-600

   artróza hlezenného kloubu                         100-600

   (poznámka:   poslední  dvě   položky  se   mohou  vyskytovat  u

   tanečníků-tanečnic, špičkového baletu)

 

10.Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu

   z dlouhodobého  nadměrného  jednostranného  přetěžování  nebo z

   tlaku, tahu  nebo torze, s  klinickými iritačními a  zánikovými

   příznaky   a   s   patologickým   nálezem   v   EMG  vyšetření,

   odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

   poškození loketního nervu na nedominantní HK      150-250

   poškození loketního nervu na dominantní HK        200-350

   poškození u středního nervu na nedominantní HK    150-250

   poškození u středního nervu na dominantní HK      200-350

   poškození vřetenního nervu na nedominantní HK     150-250

   poškození vřetenního nervu na dominantní HK       200-350

   poškození holenního nebo lýtkového nervu          200-350

 

11.Nemoci tíhových váčků                              50-250

 

12.Poškození menisku

   trvalé následky po vynětí menisků na jednom       100-300

   kolenním kloubu při dobré stabilitě

   - při střední těžké poruše funkce kolenního       300-500

     kloubu

   - při těžké poruše funkce kolenního kloubu        500-1000

 

Kapitola III. Nemoci z povolání  týkající se dýchacích cest, plic,

pohrudnice a pobřišnice

 

1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického

   oxidu  křemičitého: silikóza,  silikotuberkulóza, pneumokonióza

   uhlokopů ve spojení s tuberkulózou

   a) s  typickými rtg znaky  prašných změn od  četnosti znaků p3,

   q3,  r2  a  výše  a  všechny  formy  komplikované pneumokoniózy

   (A,B,C) dle klasifikace ILO

   b)  ve  spojení  s  aktivní  tuberkulózou mykobakteriózou), rtg

   znaky  prašných  změn od četnosti znaků  p1, q1, r1 a  výše dle

   klasifikace ILO

   c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od

   četnosti znaků p2, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO

   silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů            300-600

   v iniciálním stadiu (hodnoceno s přihlédnutím

   k dynamice vývoje)

   silikóza plic prostá nebo pneumokonióza           600-1000

   uhlokopů prostá bez poruchy nebo s lehkou

   poruchou funkcí plicních

   silikóza plic prostá nebo pneumokonióza          1000-2000

   uhlokopů prostá se středně těžkou poruchou

   funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či

   pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s lehkou

   poruchou funkcí plicních

   silikóza plic prostá nebo pneumokonióza          2000-2800

   uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí

   plicních nebo silikóza plic komplikovaná

   či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se

   středně těžkou poruchou funkcí plicních

   silikóza plic komplikovaná nebo                  2800-3000

   pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s

   těžkou poruchou funkcí plicních vedoucích

   k pravostrannému srdečnímu selhávání

   silikóza plicní nebo pneumokonióza uhlokopů       900-3000

   ve spojení s aktivní tuberkulózou

   (mykobakteriózou)

   (poznámka:  přihlíží se  k rozsahu  prašných změn  a závažnosti

   specifického procesu)

 

2.  Nemoci  plic,  pohrudnice  nebo  pobřišnice  způsobené prachem

    azbestu

 

    a) azbestóza, rtg  znaky prašných změn  od četnosti znaků  s2,

       t2, u2 a výše dle klasifikace ILO

    b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí

    c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice

    d) rakovina  plic  ve  spojení  s  azbestózou  nebo hyalinózou

       pleury

    azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou    600-1000

    poruchou funkcí plicních

    azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně 1000-2000

    těžkou poruchou funkcí plicních

    azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou   2000-2800

    poruchou funkcí plicních

    azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou   2800-3000

    poruchou funkcí plicních vedoucí k

    pravostrannému srdečnímu selhávání

    mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice

    po stabilizaci stavu                            2000-2800

    nevyléčitelné formy                             3000

    rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo

    hyalinózou pleury

    po stabilizaci stavu                            2000-2800

    nevyléčitelné formy                             3000

 

3. Pneumokonióza  způsobená   prachem  při  výrobě   a  zpracování

   tvrdokovů

   pneumokonióza z tvrdokovů s lehkou poruchou       600-1000

   funkcí plicních

   - se středně těžkou poruchou                     1000-2000

   - s těžkou poruchou                              2000-2800

   pneumokonióza z tvrdokovů s těžkou poruchou      2800-3000

   funkcí plicních vedoucích k pravostrannému

   srdečnímu selhávání

 

4. Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti

   znaků p3, q2,r2 a výše dle klasifikace ILO

   pneumokonióza ze svařování bez poruchy            200-800

   plicních funkcí nebo s mírnou poruchou

   výraznější forma pneumokoniózy ze svařování       800-1500

   se středně těžkou poruchou plicních funkcí

   (poznámka: vzhledem k tomu,  že pneumokonióza ze svařování není

   způsobena  fibrózou,  bude  porucha  plicních  funkcí zpravidla

   podmíněná současně probíhající chronickou bronchitidou)

 

5. Nemoci  dýchacích cest  a plic  způsobené vdechováním  kobaltu,

   cínu, barya,  grafitu, gama oxidu  hlinitého, berylia, antimonu

   nebo oxidu titaničitého                           400-3000

   (podle povahy nemoci navrhovat počet bodů analogicky s některou

   z běžnějších   nosologických  jednotek   uvedených  v  tabulce.

   Přihlédnout k poruše plicních funkcí a prognóze nemoci.)

 

6. Rakovina plic z radioaktivních látek

   po stabilizaci stavu                             2000-2800

   nevyléčitelné formy                              3000

 

7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená

   koksárenskými plyny

   po stabilizaci stavu                             2000-2800

   nevyléčitelné formy                              3000

 

8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin

   nosních

   po stabilizaci stavu                             2000-2800

   nevyléčitelné formy                              3000

 

9. Exogenní alergická alveolitida

   exogenní alergická alveolitida s mírnou           600-1000

   poruchou funkcí plicních

   - se středně těžkou poruchou                     1000-2000

   - s těžkou poruchou                              2000-2800

   exogenní alergická alveolitida s těžkou          2800-3000

   poruchou funkcí plicních

 

10.Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest

   dýchacích

   astma průduškové (bronchiále)                     300-3000

   - astma bronchiále lehkého stupně                 300-900

   Klinické příznaky  trvají krátce, jejich  výskyt je méně  častý

   než  jednou až  dvakrát do  týdne. Noční  příznaky se vyskytují

   méně než 2x měsíčně.  Mezi exacerbacemi je bezpříznakové údobí.

   Hodnoty  vrcholového   průtoku  PEF  -   jsou  vyšší  než   80%

   referenčních nebo  nejlepších osobních hodnot,  variabilita PEF

   je menší než 20%. PEF se normalizuje po bronchodilatanciích.

   - astma bronchiále středně těžkého stupně         900-1600

   Exacerbace  jsou častější  než  1-2x  týdně. Noční  příznaky se

   vyskytují častěji než 2x měsíčně. Příznaky vyžadují téměř denní

   inhalaci beta-2  mimetik. PEF je mezi  50-80% referenčních nebo

   nejlepších osobních hodnot. Její variabilita je mezi 20-30%. Po

   aplikaci bronchodilatancií dochází k normalizaci.

   - astma bronchiále těžkého stupně                1600-2600

   Excerbace téměř  každodenní a příznaky  kontinuální. Časté jsou

   příznaky nočního astmatu. Astma  těžce omezuje aktivitu. PEF je

   menší než  50% referenčních nebo  nejlepších osobních hodnot  a

   její variabilita  je pod normálními  hodnotami i při  optimální

   léčbě.

   - astma bronchiále tak těžkého stupně, že        2600-3000

     způsobuje pravostranné srdeční selhávání

   - alergická rýma (rinitida)                       100-400

 

11.Bronchopulmonální nemoc způsobená  prachem bavlny, lnu, konopí,

   juty, sisalu nebo cukrové třtiny                  200-1200

 

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

 

1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými

   faktory

   ohraničené projevy (predilekční místa),           150-450

   stabilizované formy, řídké exacerbace

   výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo       450-1000

   v generalizované stabilizované formě

   rozsáhlé, dlouhodobě aktivní formy vzdorující    1000-1700

   léčbě s podstatným snížením celkové

   výkonnosti

   formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale     1700-2600

   silně aktivní

   nádory kůže