ZÁZNAM O ÚRAZU

 

 

 Evidenční číslo  

 záznamu

 

 

 

 

 

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo:

 

 1. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):

 2. Předmět podnikání (OKEČ):

 

 

 

 3. Místo kde k úrazu došlo:

 

 

 

 

 

 IČO :

 

 

 4. Bylo místo pravidelným pracovištěm postiženého ?

 

 

 

 ANO

 

 NE

 5. Činnost při které k úrazu došlo :

 

 

 

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je postižený v pracovně právním vztahu:

      ( Liší-li se od údajů uvedených v části A )

 

 1. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):

 2. Předmět podnikání (OKEČ):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Údaje o postiženém:

 

 1.(hodnost)  Jméno a příjmení  :

 

 Pohlaví :

 

 muž

 

žena

 2. Datum narození :

 

 3. Státní příslušnost :

 

OEČ :

 

 4. Adresa trvalého pobytu :

 5. Adresa pro doručování :

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Druh práce :

 

 7. Délka trvání pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele

 Roků:

 

  Měsíců:

 

 8. Postižený je

 

 ve služebním poměru

 

 

 v pracovním poměru

 

 

 zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 9.  Měl postižený kvalifikaci pro výkon práce, při které došlo k úrazu :

 

 ANO

 

 NE

 10. Zdravotní pojišťovna :

Číslo:

 

 

 11. Adresa ZP * :

 

* pouze v případě, že se nejedná o pojišťovnu MV

 

D. Opatření :

 

 1. organizační:

 

 

 

 

 

 2. výchovná:

 

 

 

 

 


 

 

 Evidenční číslo :

 

E. Údaje o úrazu

 

 

 

 1. Datum

 a hodina úrazu :

 

 

 2. Začátek směny :

 

 3. Počet zraněných osob  

 celkem:

 

 4. Druh zranění a zraněná část těla:

 

 

 

 5. Druh úrazu:

 

 

 smrtelný

 Datum úmrtí:

 

 

 ostatní

 

 6. Co bylo zdrojem úrazu?  (je možné označit více zdrojů)

 

 

 Dopravní prostředek

 

 

 Průmyslové škodliviny, chemické látky,

 biologické činitele

 

 

 Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí

 

 

 

 

 Materiál, břemena, předměty

 (pád, přiražení,odlétnutí,, náraz, zavalení)

 

 

 

 Horké látky a předměty, oheň a výbušniny

 

 

 

 Stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní

 

 

 Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí

 

 

 Lidé, zvířata, nebo přírodní živly

 

 

 Nástroj, přístroj, nářadí

 

 

 Pro jiný nespecifikovaný zdroj

ZDROJ ÚRAZU:

 

 7. Proč k úrazu došlo (příčiny)? (je možné označit více příčin)

 

 

 

 Pro poruchu nebo vadný stav některého ze

 zdrojů úrazu

 

 

 

 

 

 

 

 Pro nedostatečné osobní zajištění

 zaměstnance, včetně osobních ochranných

 pracovních prostředků

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro špatné, nebo nedostatečné odhadnuté 

 riziko

 

 

 Pro porušení pracovní kázně postiženým

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro závady na pracovišti

 

 

 Pro jiný blíže nespecifikovaný důvod

 

 

 

 

PŘÍČINA ÚRAZU:

 

 8. Vyčerpávající popis příčin a okolností za nichž došlo k úrazu :

 

 

 

 

 

 

 

 9. Uveďte jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým:

 

 

 

 

 

 Datum a podpis postiženého:

 

 Datum , jména a příjmení a podpisy

 svědků úrazu:  

 

 

 

 

 Zástupce odborového orgánu:

 

 

 Datum, jméno a příjmení, funkce   a

 podpis zaměstnavatele: