Strana 138                                 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí                                 Částka 3

 

Seznam právních předpisů a směrnic (instrukcí) týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2002

 

IX. POŽÁRNÍ OCHRANA, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ

 

A.      Platné právní předpisy

 

Zákon o požární ochraně, ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb., zák.             č. 133/1985 Sb.

č. 203/1994 Sb., zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 237/2000 Sb.

a zák. č. 320/2002 Sb.

 

Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých                   č. 143/1992 Sb.

dalších organizacích a orgánech, ve znění zák. č. 590/1992 Sb., zák. č. 10/1993

Sb., zák. č. 40/1994 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák. č. 201/1997 Sb., zák.

č. 225/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 217/2000 Sb., zák. č. 492/2001 Sb.,

zák. č. 308/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 421/2002 Sb.

 

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých                    č. 238/2000 Sb.

zákonů, ve znění zák. č. 309/2002 Sb.

 

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve                    č. 239/2000 Sb.

znění zák. č. 320/2002 Sb.

 

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění                 č. 240/2000 Sb.

zák. č. 320/2002 Sb.

 

Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na               č. 34/1986 Sb.

zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nař. vlády č. 168/1989 Sb.,

nař. vlády č. 195/1995 Sb. a nař. vlády č. 497/2002 Sb.

 

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních            č. 79/1994 Sb.

sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany

a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nař.

vlády č. 143/1995 Sb., nař. vlády č. 72/1996 Sb., nař. vlády č. 327/1996 Sb., nař.

vlády č. 163/1997 Sb., nař. vlády č. 354/1997 Sb., nař. vlády č. 249/1998 Sb., nař.

vlády č. 127/2000 Sb., nař. vlády č. 496/2000 Sb., nař. vlády č. 69/2002 Sb., nař.

vlády č. 469/2002 Sb. a nař. vlády č. 584/2002 Sb.

 

Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,                  č. 462/2000 Sb.

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 

Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných                  č. 463/2000 Sb.

operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných

právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu

obyvatelstva, ve znění nař. vlády č. 527/2002 Sb.

 

Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nař. vlády                          č. 172/2001 Sb.  

č. 498/2002 Sb.

 

Vyhláška, kterou se stanoví metody pro zajišťování hořlavosti a oxidačních vlastností          č. 85/1999 Sb.

chemických látek a chemických přípravků

 

Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných                 č. 202/1999 Sb.

dveří a kouřotěsných požárních dveří

 

Strana 139                                 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí                                 Částka 3

 

Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky, ve                      č. 254/1999 Sb.

znění nař. vlády č. 352/2000 Sb.

 

 

Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve                     č. 255/1999 Sb.

znění nař. vlády č. 352/2000 Sb.

 

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání           č. 87/2000 Sb.

živic v tavných nádobách

 

Vyhláška, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování                    č. 383/2000 Sb.

a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené

vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

 

Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního             č. 246/2001 Sb.

dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 

Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany                                                   č. 247/2001 Sb.

 

Vyhláška o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve                   č. 277/2001 Sb.

školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků

 

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 238/2000 Sb.,                              č. 323/2001 Sb.

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

 

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků      č. 324/2001 Sb.

Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť

obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu, ve

znění vyhl. č. 297/2002 Sb.

 

Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného                 č. 328/2001 Sb.

systému

 

Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva                                               č. 380/2002 Sb.

 

B.      Resortní směrnice (instrukce)

 

Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001,                (publik.) pod č. 9

kterou se stanoví organizační uspořádání krizového štábu kraje, okresu a obce,                 v částce 9/2001           

jeho uvedení do pohotovosti, a vedení dokumentace k tomu metodický pokyn                                 V.v. ČR

Ministerstva vnitra č.j.: PO-4537/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001, kterým se

stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům

zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce

 

 

Poznámka: tento přehled je vyhotoven k datu 31. 12. 2002 (viz Usnesení vlády ze

dne 29. ledna 2003 č. 123). Pokládáme za důležité ještě uveřejnit nové právní

předpisy z r. 2003, neboť byli s nimi již seznámeni starostové obcí, a to nař. vlády

č. 36/2003 Sb. a vyhl. č. 49/2003 Sb.