VĚSTNÍK

MINISTERSTVA VNITRA

 

 

Ročník 2001                                         V Praze dne 30. srpna 2001                      Částka 76

 

 

 

OBSAH

 

                                              Část I        59. Nařízení Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2001 

                                                                          o  spolupráci  služebních  funkcionářů  Hasičského 

                                                                          záchranného sboru České republiky a Odborového

                                                                          svazu hasičů

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

NAŘÍZENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 30. srpna 2001

O spolupráci služebních funkcionářů Hasičského záchranného sboru

České republiky a Odborového svazu hasičů

 

Čl. 1

Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanoví, po projednání a v dohodě s Odborovým svazem hasičů (dále jen “svaz“), rozsah a poskytování materiálně technického zabezpečeni (dále jen “zabezpečení“) činnosti odborových organizací a orgánů, podrobnosti o spolupráci služebních funkcionářů a odborových orgánů, okruh funkcí, k jejíchž výkonu budou příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen “příslušník“) dlouhodobé uvolněni a zařazeni do činné zálohy, podrobností o udělo­vání služebního volna s nárokem na služební příjem na nezbytně nutnou dobu a okruh funkcí v odborových orgánech, pro které platí ochrana odborového funkcionáře.

 

Čl. 2

Služební funkcionáři

Pro účely tohoto nařízení jsou služebními funkcionáři Hasičského záchranné­ho sboru České republiky (déle jen “sbor“) generální ředitel sboru, ředitel sboru kraje a jimi stanovení další služební funkcionáři.

 

Čl. 3

Rozsah a podrobnosti poskytování zabezpečení činnosti odborových orgánů

(1) Služební funkcionáři poskytují základním odborovým organizacím působícím ve sboru

 

a)    vhodné místnosti pro jejich jednáni,

 

b)    prostory k ukládání písemností a dalších věcí souvisejících s činností odborových orgánů,

 

c)    dopravu členů a funkcionářů odborových orgánů (příslušníků a občanských za­městnanců sboru) na odborářské akce, pokud lze dopravu zabezpečit v souvis­losti se služební cestou příslušníků sboru a

 

d)    možnost využívat telefonické, faxové nebo jiné služební spojovací prostředky pro účely komunikace mezi odborovými organizacemi a svazem.

 

(2)             Zabezpečení se poskytne na žádost základní odborové organizace mini­málně v rozsahu uvedeném v odstavci 1. Ve zvlášť odůvodněných případech může být poskytnuto zabezpečení i ve větším rozsahu, pokud tomu nebrání důležitý zájem služby nebo potřeba vynaložení finančních prostředků.

                       

NMV č. 59/2001                                                                                                  Strana 2                                     

 

 

Čl. 4

Podrobnosti o spolupráci služebních funkcionářů a odborových orgánů

 

Spolupráce služebních funkcionářů s odborovými orgány se uskutečňuje ze­jména při

a) vytváření nezbytných podmínek pro činnost odborových orgánů,

b) poskytování informací potřebných k vzájemným jednáním,

c) přípravě, přijetí a vzájemné kontrole plnění kolektivní dohody,

d) přípravě, přijetí a kontrole dodržování pravidel hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb.

                       

Čl. 5

Okruh odborových funkcí, k jejichž výkonu budou příslušníci sboru

dlouhodobě uvolněni a zařazeni do činná zálohy

 

                 Do činné zálohy se zařadí příslušník, který vykonává funkci předsedy svazu.

 

Čl. 6

Podrobnosti o udělování služebního volna s nárokem na služební příjem

na nezbytně nutnou dobu

 

Služební volno s nárokem na služební příjem na nezbytně nutnou dobu se udělí příslušníkovi na základě jeho žádosti, pokud vykonává funkci

a)         místopředsedy svazu pro jednání

1.      sjezdu svazu, výkonné rady svazu nebo předsednictva svazu, se služebními funkcionáři k zastupování zájmů svazu nebo

2.      orgánů Českomoravské komory odborových svazů nebo rady předsedů kraje v krajích,

 

b)         člena předsednictva svazu nebo předsedy rady předsedů kraje pro jednání

             1.   sjezdu svazu,

             2.   výkonné rady svazu,

             3.   předsednictva svazu nebo

             4.   rady předsedů kraje,

 

c)          člena výkonné rady svazu pro jednání

             1.   sjezdu svazu nebo

             2.   výkonné rady svazu.

 

d)          člena rady předsedů kraje pro jednání

             1.   sjezdu svazu,

3.      výkonné rady svazu nebo

4.      rady předsedů kraje,

NMV č. 59/2001                                                                                                                          Strana 3

 

e)    člena závodního výboru pro jednání

1.            závodního výboru nebo

2.   členské schůze,

f)    předsedy odborového úseku pro jednání odborového úseku,

g)    člena revizní komise k provádění kontrolní činnosti podle stanov svazu nebo

h)    delegáta sjezdu svazu zvoleného V jednotlivých základních organizacích pro jed­nání sjezdu svazu.

Čl. 7

Okruh funkcí v odborových orgánech, pro které platí

ochrana odborového funkcionáře

 

Ochrana odborového funkcionáře se vztahuje na příslušníka, který vykonává funkci člena

 

a)      výkonné rady svazu nebo

b)     závodního výboru.

 

Čl. 8

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2001,

 

Č.j. PO-2276/GŘ-PR-2001

 

Ministr vnitra

Mgr. Stanislav GROSS v.r.

 

 

 

 

Obdrží

M, N, ÚMV,

GŘ HZS, HZS krajů,

Odborový svaz hasičů

 

Z á z n a m

S nařízením byli seznámeni (dne - kým): ____________________________________

Opatření učiněné k provedení nařízení: _____________________________________

Kontrolou pověřen: _____________________________________________________

Datum: ________________________ Podpis:________________________________

 

Doporučená hesla pro dokumentaci:

-      odbory

-    spolupráce