626/2004 Sb.

                              ZÁKON

                    ze dne 26. listopadu 2004

   o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy

             veřejných financí v oblasti odměňování

 

     Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

                           ČÁST PRVNÍ

   Změna zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví

  mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad

   výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci

  a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu,

                   soudců a státních zástupců

 

                               Čl.I

 

     Zákon č. 427/2003  Sb., kterým se pro léta  2004, 2005 a 2006

stanoví  mimořádné opatření  při určování  výše platu  a některých

náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci

a některých  státních  orgánů,   poslanců  Evropského  parlamentu,

soudců  a státních  zástupců, výše  dalších platů  těchto osob  za

první a  druhé pololetí let  2004, 2005 a  2006, a kterým  se mění

některé související  zákony, ve znění  zákona č. 359/2004  Sb., se

mění takto:

 

     1. V názvu zákona se slova "léta 2004, 2005 a 2006" nahrazují

slovy  "rok 2004"  a slova   "dalších platů  těchto osob  za první

a druhé  pololetí  let  2004,  2005  a  2006"  se  nahrazují slovy

"dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004".

 

     2. V  nadpisu části první se  slova "léta 2004, 2005  a 2006"

nahrazují slovy "rok 2004" a slova "dalších platů za první a druhé

pololetí let 2004, 2005 a  2006" se nahrazují slovy "dalšího platu

za první pololetí roku 2004".

 

     3. V  § 1 se na  konci písmene n) vkládá  čárka a doplňuje se

písmeno o), které zní:

"o) předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže".

 

     4.  V §  1 se  slova "v  letech 2004,  2005 a 2006" nahrazují

slovy "v roce 2004".

 

     5. V  § 2 se slova  "a druhé pololetí let  2004, 2005 a 2006"

nahrazují slovy "pololetí roku 2004".

 

     6. V § 3 se číslo "2006" nahrazuje číslem "2004". 

 

                           ČÁST DRUHÁ

     Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených

     s výkonem funkce představitelů státní moci a některých

    státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

 

                               Čl.II

 

     Zákon  č.  236/1995  Sb.,  o  platu  a  dalších náležitostech

spojených s  výkonem funkce představitelů státní  moci a některých

státních  orgánů a  soudců  a  poslanců Evropského  parlamentu, ve

znění zákona  č. 138/1996 Sb.,  zákona č. 287/1997  Sb., zákona č.

155/2000  Sb., zákona  č. 231/2001  Sb., zákona  č. 309/2002  Sb.,

zákona  č.  420/2002  Sb.,  zákona  č.  362/2003  Sb.,  zákona  č.

427/2003 Sb., zákona  č. 49/2004 Sb. a zákona  č. 359/2004 Sb., se

mění takto:

 

     1. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

 

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

 

     2. V § 2 odst. 2 se slova "a další plat" zrušují.

 

     3. V  § 3 odst.  4 se číslo  "2007" nahrazuje číslem  "2005",

číslo "2006" se nahrazuje číslem "2004", číslo "2004" se nahrazuje

číslem "2002" a číslo "2005" se nahrazuje číslem "2003".

 

     4. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.

 

     5. V § 8 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

 

     6. V § 8 odst. 1  větě první se číslo "1,00" nahrazuje číslem

"1,08".

 

     7. V  § 8 odst. 1  písm. a) se číslo  "0,10" nahrazuje číslem

"0,11".

 

     8. V  § 8 odst. 1  písm. b) se číslo  "0,20" nahrazuje číslem

"0,22".

 

     9. V  § 8 odst. 1  písm. c) se číslo  "0,40" nahrazuje číslem

"0,44".

 

     10. V §  8 odst. 1 písm. d) se  číslo "0,90" nahrazuje číslem

"0,98".

 

     11. V §  8 odst. 1 písm. e) se  číslo "1,00" nahrazuje číslem

"1,09".

 

     12. V §  8 odst. 1 písm. f) se  číslo "1,90" nahrazuje číslem

"1,82".

 

     13. V § 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení

odstavce 1.

 

     14. V § 11 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

 

     15. V § 11 odst. 1  písm. a) se číslo "1,90" nahrazuje číslem

"2,06".

 

     16. V § 11 odst. 1  písm. b) se číslo "2,30" nahrazuje číslem

"2,49".

 

     17.  V  §  11  se  odstavec  2  zrušuje  a zároveň se zrušuje

označení odstavce 1.

 

     18. V § 17 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

 

     19.  V §  17 odst.  1 větě  první se  číslo "1,90"  nahrazuje

číslem "2,06".

 

     20. V § 17 odst. 1  písm. a) se číslo "0,40" nahrazuje číslem

"0,43".

 

     21. V § 17 odst. 1  písm. b) se číslo "1,00" nahrazuje číslem

"0,84".

 

     22.  V  §  17  se  odstavec  2  zrušuje  a zároveň se zrušuje

označení odstavce 1.

 

     23. V nadpisu nad § 20 se slova "a další plat" zrušují.

 

     24. V § 20 odst. 1 se číslo "1,40" nahrazuje číslem "1,52".

 

     25.  V  §  20  se  odstavec  2  zrušuje  a zároveň se zrušuje

označení odstavce 1.

 

     26. V § 21 odst. 1 se číslo "1,90" nahrazuje číslem "2,06".

 

     27.  V  §  21  se  odstavec  2  zrušuje  a zároveň se zrušuje

označení odstavce 1.

 

     28. V nadpisu nad § 24a se slova "a další plat" zrušují.

 

     29. V § 24a odst. 1 se číslo "1,00" nahrazuje číslem "1,08".

 

     30.  V §  24a se  odstavec  2  zrušuje a  zároveň se  zrušuje

označení odstavce 1.

 

     31. V § 24b odst. 1 se číslo "1,10" nahrazuje číslem "1,19".

 

     32.  V §  24b se  odstavec  2  zrušuje a  zároveň se  zrušuje

označení odstavce 1.

 

     33. V § 24c odst. 1 se číslo "1,20" nahrazuje číslem "1,30".

 

     34.  V §  24c se  odstavec  2  zrušuje a  zároveň se  zrušuje

označení odstavce 1.

 

     35. V § 28 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

 

     36. V § 28 odstavec 1 zní:

 

     "(1) Soudci  náleží plat určený  z platové základny  platovým

koeficientem, který se stanoví podle  počtu let započtené doby pro

soudce

 

------------------------------------------------------------------

 okresního    krajského    vrchního

   soudu        soudu       soudu

------------------------------------------------------------------

   0,88         0,96        1,05         do ukončení 5. roku

------------------------------------------------------------------

   1,01         1,09        1,17         od počátku 6. roku

------------------------------------------------------------------

   1,14         1,26        1,33         od počátku 9. roku

------------------------------------------------------------------

   1,22         1,35        1,47         od počátku 12. roku

------------------------------------------------------------------

   1,30         1,44        1,60         od počátku 15. roku

------------------------------------------------------------------

   1,35         1,53        1,68         od počátku 18. roku

------------------------------------------------------------------

   1,39         1,56        1,72         od počátku 21. roku

------------------------------------------------------------------

   1,43         1,59        1,75         od počátku 24. roku

------------------------------------------------------------------

   1,46         1,64        1,80         od počátku 27. roku

------------------------------------------------------------------

   1,51         1,67        1,84         od počátku 30. roku.".

------------------------------------------------------------------

 

     37. V § 28 odst. 2  písm. a) se číslo "0,08" nahrazuje číslem

"0,09", číslo  "0,10" se nahrazuje číslem  "0,11", číslo "0,12" se

nahrazuje číslem "0,13" a číslo "0,14" se nahrazuje číslem "0,15".

 

     38. V § 28 odst. 2  písm. b) se číslo "0,20" nahrazuje číslem

"0,22", číslo  "0,23" se nahrazuje číslem  "0,25", číslo "0,26" se

nahrazuje číslem "0,28" a číslo "0,29" se nahrazuje číslem "0,31".

 

     39. V § 28 odst. 2  písm. c) se číslo "0,06" nahrazuje číslem

"0,07".

 

     40. V § 28 odst. 2  písm. d) se číslo "0,08" nahrazuje číslem

"0,09".

 

     41. V § 28 odst. 2  písm. e) se číslo "0,17" nahrazuje číslem

"0,18".

 

     42. V § 28 odst. 2  písm. f) se číslo "0,37" nahrazuje číslem

"0,40".

 

     43. V § 28 odst. 2  písm. g) se číslo "0,11" nahrazuje číslem

"0,12".

 

     44. V § 28 odst. 2  písm. h) se číslo "0,17" nahrazuje číslem

"0,18".

 

     45. V § 28 odst. 2 písm. ch) se číslo "0,24" nahrazuje číslem

"0,26".

 

     46. V § 28 odst. 2  písm. i) se číslo "0,46" nahrazuje číslem

"0,50".

 

     47.  V §  28 odst.  3 větě  první se  číslo "1,70"  nahrazuje

číslem "1,84".

 

     48. V § 28 odst. 3  písm. a) se číslo "0,14" nahrazuje číslem

"0,15".

 

     49. V § 28 odst. 3  písm. b) se číslo "0,21" nahrazuje číslem

"0,23".

 

     50. V § 28 odst. 5 se číslo "2,10" nahrazuje číslem "2,27".

 

     51. V § 30 se odstavec 3 zrušuje.

 

     52. V §  31 odst. 5 se číslo  "0,93" nahrazuje číslem "1,01",

číslo "1,05" se nahrazuje číslem "1,14", číslo "1,01" se nahrazuje

číslem  "1,09", číslo  "1,16"  se  nahrazuje číslem  "1,26", číslo

"1,08"  se nahrazuje  číslem "1,17"  a číslo  "1,23" se  nahrazuje

číslem "1,33".

 

     53. V § 33a se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

 

     54. V § 33a odst. 1 se číslo "1,4" nahrazuje číslem "1,52".

 

     55.  V §  33a se  odstavec  2  zrušuje a  zároveň se  zrušuje

označení odstavce 1.

 

     56. V § 37 odst. 4 se slova " , další plat" zrušují.

 

     57.  V  §   38  odst.  1  větě  první   se  čárka  za  slovem

"následující" a  slova "a na  polovinu dalšího platu  v příslušném

kalendářním pololetí" zrušují. 

 

                           ČÁST TŘETÍ

            Změna zákona o platu a některých dalších

                 náležitostech státních zástupců

 

                              Čl.III

 

     Zákon  č.   201/1997  Sb.,  o   platu  a  některých   dalších

náležitostech  státních zástupců  a o  změně a  doplnění zákona č.

143/1992   Sb.,  o   platu   a   odměně  za   pracovní  pohotovost

v rozpočtových a  v některých dalších organizacích  a orgánech, ve

znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona

č. 14/2002  Sb., zákona č.  279/2002 Sb., zákona  č. 309/2002 Sb.,

zákona  č.  420/2002  Sb.,  zákona  č.  192/2003  Sb.  a zákona č.

427/2003 Sb., se mění takto:

 

     1. V § 2 odst. 1 se slova "a další plat" zrušují.

 

     2. V  § 3 odst.  4 se číslo  "2007" nahrazuje číslem  "2005",

číslo "2006" se nahrazuje číslem "2004", číslo "2004" se nahrazuje

číslem "2002" a číslo "2005" se nahrazuje číslem "2003".

 

     3. V § 3 odstavec 6 zní:

 

     "(6) Platový  koeficient podle odstavce 2  se určuje státnímu

zástupci

 

------------------------------------------------------------------

okresního      krajského      vrchního

státního       státního       státního

zastupitelství zastupitelství zastupitelství

------------------------------------------------------------------

   0,88           0,96            1,05       do ukončení 5. roku

------------------------------------------------------------------

   1,01           1,09            1,17       od počátku 6. roku

------------------------------------------------------------------

   1,14           1,26            1,33       od počátku 9. roku

------------------------------------------------------------------

   1,22           1,35            1,47       od počátku 12. roku

------------------------------------------------------------------

   1,30           1,44            1,60       od počátku 15. roku

------------------------------------------------------------------

   1,35           1,53            1,68       od počátku 18. roku

------------------------------------------------------------------

   1,39           1,56            1,72       od počátku 21. roku

------------------------------------------------------------------

   1,43           1,59            1,75       od počátku 24. roku

------------------------------------------------------------------

   1,46           1,64            1,80       od počátku 27. roku

------------------------------------------------------------------

   1,51           1,67            1,84       od počátku 30. roku.".

------------------------------------------------------------------

 

     4. V  § 3 odst. 7  písm. a) se číslo  "0,20" nahrazuje číslem

"0,22" a číslo "0,23" se nahrazuje číslem "0,25".

 

     5. V  § 3 odst. 7  písm. b) se číslo  "0,08" nahrazuje číslem

"0,09" a číslo "0,10" se nahrazuje číslem "0,11".

 

     6. V  § 3 odst. 7  písm. c) se číslo  "0,37" nahrazuje číslem

"0,40".

 

     7. V  § 3 odst. 7  písm. d) se číslo  "0,17" nahrazuje číslem

"0,18".

 

     8. V  § 3 odst. 7  písm. e) se číslo  "0,08" nahrazuje číslem

"0,09".

 

     9. V  § 3 odst. 7  písm. f) se číslo  "0,46" nahrazuje číslem

"0,50".

 

     10. V §  3 odst. 7 písm. g) se  číslo "0,24" nahrazuje číslem

"0,26".

 

     11. V §  3 odst. 7 písm. h) se  číslo "0,11" nahrazuje číslem

"0,12".

 

     12. V §  3 odst. 7 písm. i) se  číslo "0,06" nahrazuje číslem

"0,07".

 

     13. V § 3 odst. 8 větě první se číslo "1,70" nahrazuje číslem

"1,84".

 

     14. V §  3 odst. 8 písm. a) se  číslo "0,21" nahrazuje číslem

"0,23".

 

     15. V §  3 odst. 8 písm. b) se  číslo "0,14" nahrazuje číslem

"0,15".

 

     16. V § 3 odst. 9 se číslo "2,50" nahrazuje číslem "2,71".

 

     17. V § 3 odst. 10 se číslo "2,10" nahrazuje číslem "2,27".

 

     18. V  § 7 odst. 5  se číslo "0,93" nahrazuje  číslem "1,01",

číslo "1,05" se nahrazuje číslem "1,14", číslo "1,01" se nahrazuje

číslem  "1,09", číslo  "1,16"  se  nahrazuje číslem  "1,26", číslo

"1,08"  se nahrazuje  číslem "1,17"  a číslo  "1,23" se  nahrazuje

číslem "1,33".

 

     19. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

 

     20. V § 13 odst. 1 se slova " , další plat" zrušují.

 

     21. V § 13 odst. 2 se  slova "Plat a další plat jsou splatné"

nahrazují slovy "Plat je splatný".

 

     22. V § 13 odst. 4 se slova "a další plat" zrušují.

 

     23. V  § 15 se slova  "dalším platu," a slova  "a další plat"

zrušují. 

 

                           ČÁST ČTVRTÁ

              Změna zákona o Veřejném ochránci práv

 

                               Čl.IV

 

     V §  8 odst. 2  zákona č. 349/1999  Sb., o Veřejném  ochránci

práv, se slova "další plat," zrušují. 

 

                            ČÁST PÁTÁ

             Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

 

                               Čl.V

 

     Zákon č.  15/1998 Sb., o  Komisi pro cenné  papíry a o  změně

a doplnění dalších zákonů, ve znění  zákona č. 30/2000 Sb., zákona

č. 362/2000 Sb.,  zákona č. 370/2000 Sb., zákona  č. 308/2002 Sb.,

zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

 

     1. V § 25 odst. 2 se slova "další plat," zrušují.

 

     2. V § 25 odst. 3 se slova "další plat," zrušují. 

 

                           ČÁST ŠESTÁ

              Změna zákona o ochraně osobních údajů

 

                               Čl.VI

 

     Zákon  č. 101/2000  Sb., o  ochraně osobních  údajů a o změně

některých  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  227/2000 Sb., zákona č.

177/2001  Sb., zákona  č. 450/2001  Sb., zákona  č. 107/2002  Sb.,

zákona  č.  309/2002  Sb.,  zákona  č.  310/2002  Sb.,  zákona  č.

517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb.  a zákona č. 480/2004 Sb., se

mění takto:

 

     1. V § 30 odst. 4 se slova "další plat," zrušují.

 

     2. V § 30 odst. 5 se slova "další plat," zrušují. 

 

                           ČÁST SEDMÁ

           Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu

                      ve věcech majetkových

 

                              Čl.VII

 

     V  §  16  odst.  4  zákona  č.  201/2002  Sb.,  o  Úřadu  pro

zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  ve  znění  zákona č.

120/2004 Sb., se slova "a další plat" zrušují. 

 

                            ČÁST OSMÁ

            Změna zákona o platu a odměně za pracovní

             pohotovost v rozpočtových a v některých

                 dalších organizacích a orgánech

 

                              Čl.VIII

 

     Zákon  č.  143/1992  Sb.,  o   platu  a  odměně  za  pracovní

pohotovost  v  rozpočtových  a  v  některých  dalších organizacích

a orgánech,  ve znění  zákona č.  590/1992 Sb.,  zákona č. 10/1993

Sb.,  zákona č.  40/1994 Sb.,  zákona č.  118/1995 Sb.,  zákona č.

201/1997  Sb., zákona  č. 225/1999  Sb., zákona  č. 132/2000  Sb.,

zákona  č.  217/2000  Sb.,  zákona  č.  492/2001  Sb.,  zákona  č.

308/2002  Sb.,  zákona  č.  309/2002  Sb.,  zákona č. 421/2002 Sb.

a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

 

     1. § 15a se včetně nadpisu zrušuje.

 

     2. V § 23 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

 

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h). 

 

                           ČÁST DEVÁTÁ

                     Změna služebního zákona

 

                               Čl.IX

 

     Zákon  č.  218/2002  Sb.,  o  službě  státních zaměstnanců ve

správních úřadech  a o odměňování  těchto zaměstnanců a  ostatních

zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona

č. 131/2003 Sb.,  zákona č. 281/2003 Sb., zákona  č. 426/2003 Sb.,

zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

 

     1. V § 133 odst. 2 se písmeno l) zrušuje.

 

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena l) a m).

 

     2. § 146 se včetně nadpisu zrušuje.

 

     3. V § 154 odst. 2 se slova "dalšího platu," zrušují.

 

     4. V § 158 odst. 1 se číslo " , 146" zrušuje.

 

     5. V  § 159 odst.  2 se na  konci písmene f)  čárka nahrazuje

tečkou a písmeno g) se zrušuje.

 

     6. § 165 se včetně nadpisu zrušuje.

 

     7.  V  §  168  se  odstavec  2  zrušuje  a zároveň se zrušuje

označení odstavce 1.

 

     8. V § 235 odst. 1 a v § 254 se číslo "2005" nahrazuje číslem

"2007".

 

     9.  V §  235  odst.  1 a  v §  238 odst.   5 se  číslo "2007"

nahrazuje číslem "2009".

 

     10. V § 250 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010". 

 

                           ČÁST DESÁTÁ

            Změna zákona o změně zákonů souvisejících

                  s přijetím služebního zákona

 

                               Čl.X

 

     V čl. LV zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících

s přijetím  zákona  o  službě  státních  zaměstnanců  ve správních

úřadech a o odměňování  těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců

ve  správních  úřadech  (služební   zákon),  ve  znění  zákona  č.

281/2003 Sb., se číslo "2005" nahrazuje číslem "2007". 

 

                         ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

 

                               Čl.XI

 

     Zákon  č.  361/2003  Sb.,   o  služebním  poměru  příslušníků

bezpečnostních sborů, ve znění zákona  č. 186/2004 Sb. a zákona č.

436/2004 Sb., se mění takto:

 

     1. V § 113 se písmeno e) zrušuje.

 

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

 

     2. § 121 se včetně nadpisu zrušuje.

 

     3. V § 219 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".

 

     4. V § 223 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".

 

     5. V § 224 odst. 6 se číslo "2005" nahrazuje číslem "2006".

 

     6. V § 226 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".

 

     7. § 229 se zrušuje.

 

     8. § 231 včetně nadpisu zní:

 

                             "§ 231

 

                            Účinnost

 

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.". 

 

                          ČÁST DVANÁCTÁ

            Změna zákona o změně zákonů souvisejících

              s přijetím zákona o služebním poměru

                příslušníků bezpečnostních sborů

 

                              Čl.XII

 

     V  zákoně  č.  362/2003  Sb.,  o  změně  zákonů souvisejících

s přijetím  zákona o  služebním poměru  příslušníků bezpečnostních

sborů,  ve znění  zákona č.  186/2004 Sb.,  zákona č. 281/2004 Sb.

a zákona č. 359/2004 Sb., čl. XLII zní:

 

                            "Čl. XLII

 

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.". 

 

                          ČÁST TŘINÁCTÁ

                      Změna zákona o obcích

 

                              Čl.XIII

 

     Zákon č.  128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení),  ve znění

zákona  č.  273/2001  Sb.,  zákona  č.  320/2001  Sb.,  zákona  č.

450/2001  Sb., zákona  č. 311/2002  Sb., zákona  č. 313/2002  Sb.,

zákona č. 59/2003  Sb., zákona č. 22/2004 Sb.,  zákona č. 216/2004

Sb., zákona  č. 257/2004 Sb., zákona  č. 421/2004 Sb. a  zákona č.

501/2004 Sb., se mění takto:

 

     1. V § 71 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

     2. V § 72 větě první se slova "a další odměna" zrušují.

 

     3. § 74 se zrušuje.

 

     4. V  § 153 odst.  1 se slova  " , 73  a 74" nahrazují  slovy

"a 73". 

 

                          ČÁST ČTRNÁCTÁ

                     Změna zákona o krajích

 

                              Čl.XIV

 

     Zákon č. 129/2000 Sb., o  krajích (krajské zřízení), ve znění

zákona  č.  273/2001  Sb.,  zákona  č.  320/2001  Sb.,  zákona  č.

450/2001  Sb.,  zákona  č.  231/2002  Sb.,  nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č.

216/2004  Sb.,  zákona  č.  257/2004  Sb.,  zákona č. 421/2004 Sb.

a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

 

     1. V § 46 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

     2. V § 47 větě první se slova "a další odměna" zrušují.

 

     3. § 49 se zrušuje.

 

     4. V § 98 se slova " , 48 a 49" nahrazují slovy "a 48". 

 

                          ČÁST PATNÁCTÁ

               Změna zákona o hlavním městě Praze

 

                               Čl.XV

 

     Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona

č. 145/2001 Sb.,  zákona č. 273/2001 Sb., zákona  č. 320/2001 Sb.,

zákona  č.  450/2001  Sb.,  zákona  č.  311/2002  Sb.,  zákona  č.

312/2002  Sb.,  zákona  č.  320/2002  Sb.,  zákona č. 22/2004 Sb.,

zákona  č.  216/2004  Sb.,  zákona  č.  257/2004  Sb.,  zákona  č.

387/2004  Sb.,  zákona  č.  421/2004  Sb.,  zákona č. 499/2004 Sb.

a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

 

     1. V § 52 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

     2. V § 52 odst. 5 se slova "a další odměna" zrušují.

 

     3. § 54 se zrušuje.

 

     4. V  § 120 odst.  1 se slova  " , 53  a 54" nahrazují  slovy

"a 53". 

 

                         ČÁST ŠESTNÁCTÁ

 Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

                              Čl.XVI

 

     Zákon  č.  273/1996  Sb.,  o  působnosti  Úřadu  pro  ochranu

hospodářské soutěže, ve  znění zákona č. 187/1999 Sb.  a zákona č.

359/2004 Sb., se mění takto:

 

     1.  V §  1 odst.  9  se  slova "další  plat" zrušují  a slova

"předseda  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů  podle  zvláštního

zákona2)"  se  nahrazují  slovy  "prezident Nejvyššího kontrolního

úřadu.".

 

     2. Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje. 

 

                         ČÁST SEDMNÁCTÁ

           Změna zákona, kterým se mění některé zákony

                na úseku ochrany veřejného zdraví

 

                              Čl.XVII

 

     V čl.  II bodech 17  a 18 zákona  č. 274/2003 Sb.,  kterým se

mění některé  zákony na úseku  ochrany veřejného zdraví,  ve znění

zákona  č.  426/2003  Sb.,  se  slova  "do  dne 31. prosince 2004"

nahrazují  slovy  "do  doby   nabytí  úplné  účinnosti  služebního

zákona". 

 

                          ČÁST OSMNÁCTÁ

                Změna zákona o finanční kontrole

 

                             Čl.XVIII

 

     V § 32 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon o finanční

kontrole), ve  znění zákona č.  123/2003 Sb. a  zákona č. 426/2003

Sb., se slova  "Od 1. ledna 2005" nahrazují  slovy "Ode dne nabytí

úplné účinnosti služebního zákona". 

 

                        ČÁST DEVATENÁCTÁ

              Změna zákona o rostlinolékařské péči

 

                              Čl.XIX

 

     V  §  89  zákona  č.  326/2004  Sb.,  o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících  zákonů, se doplňuje odstavec 8,

který zní:

 

     "(8)  Do  doby  nabytí  úplné  účinnosti služebního zákona52)

jmenuje  a  odvolává   ředitele  rostlinolékařské  správy  ministr

zemědělství.". 

 

                          ČÁST DVACÁTÁ

             Změna zákona o provozování rozhlasového

                     a televizního vysílání

 

                               Čl.XX

 

     V  §  10  odst.  2  zákona  č.  231/2001  Sb.,  o provozování

rozhlasového a  televizního vysílání a o  změně dalších zákonů, se

slova " , a další plat" zrušují. 

 

                       ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

                Změna zákona o soudech a soudcích

 

                              Čl.XXI

 

     V § 100  odst. 2 větě druhé zákona č.  6/2002 Sb., o soudech,

soudcích, přísedících  a státní správě  soudů a o  změně některých

dalších  zákonů (zákon  o soudech  a soudcích),  se slova  "včetně

dalšího platu" zrušují. 

 

                       ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

            Změna zákona, kterým se mění celní zákon

 

                              Čl.XXII

 

     V čl. IV bodu 2 zákona  č. 187/2004 Sb., kterým se mění zákon

č.  13/1993 Sb.,  celní zákon,  ve znění  pozdějších předpisů,  se

slova "1. ledna 2005" nahrazují slovy "1. ledna 2006". 

 

                       ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

                            ÚČINNOST

 

                             Čl.XXIII

 

     Tento zákon  nabývá účinnosti dnem 1.  ledna 2005, s výjimkou

čl. IX bodů 8, 9 a 10  a čl. X, které nabývají účinnosti dnem jeho

vyhlášení.

 

                         Zaorálek v. r.

                           Klaus v. r.

                           Gross v. r.