VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ

M – 100/05

OBSAH

 

Část 1. Společná ustanovení

Část 2. Pojištění majetku

Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu – obecná ustanovení

Část 3.1 Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě

Část 3.2 Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby

pojištěné nemovitosti

Část 4. Závěrečná ustanovení

 

ČÁST 1.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

Soukromé pojištění (dále jen „pojištění“) majetku a odpovědnosti za škodu

občanů se sjednává jako pojištění škodové.

 

Článek I.

Vznik a trvání pojištění

 

Není-li ujednáno jinak, platí:

(1) Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Pojistným obdobím je doba 12 měsíců.

(3) Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy.

(4) Pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje.

 

Článek II.

Zánik pojištění

 

Pojištění zaniká:

(1) Dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce

k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části.

(2) Výpovědí pojistitele nebo pojistníka:

a) doručenou nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného období. Pojištění

zanikne uplynutím tohoto pojistného období;

b) doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli.

Výpovědní lhůta je jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne;

c) doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta

je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.

(3) Z dalších důvodů uvedených v zákoně.

 

 

Článek III.

Změny účastníků pojištění

 

(1) Pokud se pojistník stane vlastníkem nebo spoluvlastníkem věci, ke které se

vztahuje sjednané pojištění, pojištění nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného

pojištění přecházejí z vlastníka, který přestal být pojištěným, na pojistníka.

(2) Zemře-li pojistník, pojištění zanikne až ke konci pojistného období, ve kterém

zemřel a za které je zaplaceno pojistné. Do pojištění vstupuje do konce tohoto

pojistného období na místo pojistníka jeho dědic. Uvedené platí pouze v případě,

že pojištěná věc či soubor věcí se nachází stále v místě, ke kterému se sjednané

pojištění vztahuje (např. byt, ve kterém se nachází pojištěná domácnost).

(3) Změní-li se vlastník nebo spoluvlastník věci, k níž se vztahuje sjednané pojištění,

a tento vlastník nebo spoluvlastník nebyl pojistníkem, pak pojištění touto změnou nezaniká.

Práva a povinnosti ze sjednaného pojištění přecházejí z vlastníka, který přestal být

pojištěným, na nového nabyvatele věci. Uvedené platí pouze v případě, že pojištěná

věc či soubor věcí se nachází stále v místě, ke kterému se sjednané pojištění vztahuje.

(4) Zaniklo-li společné jmění manželů smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho

z manželů, který byl pojistníkem, pojištění nezaniká a do pojištění vstupuje na místo

pojistníka pozůstalý manžel, je-li nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojištěných

věcí.

(5) Zaniklo-li společné jmění manželů smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho

z manželů, který nebyl pojistníkem, pojištění nezaniká a do pojištění vstupuje na

místo zemřelého manžela jeho dědic.

(6) Zaniklo-li společné jmění manželů jinak než z důvodů uvedených v odst. 1, 3,

4 a 5 tohoto článku, zaniká pojištění až uplynutím pojistného období, za které bylo

zaplaceno pojistné.

 

Článek IV.

Forma právních úkonů

 

Pojistná smlouva a všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít

písemnou formu. Pojistitel může určit, které úkony spojené se šetřením škodných

událostí nemusí mít písemnou formu.

 

Článek V.

Doručování písemností

 

(1) Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen „adresát“)

se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“)

obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou

v pojistné smlouvě nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou pojistiteli

adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. Písemnosti mohou být

doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele nebo jinou osobou pověřenou pojistitelem;

v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího

převzetí.

(2) Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou,

nejde-li o doručení podle dalších odstavců, desátý den po odeslání zásilky.

Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se

považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí

uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená

příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila

zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

(3) Odepře-li adresát přijmout doručovanou písemnost, považuje se písemnost

za doručenou dnem, kdy ji adresát převzít odepřel.

(4) Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo

doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost

v úložní lhůtě (určené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje

se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát

o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

(5) Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno

v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení

pojistiteli.

 

Článek VI.

Pojistné

 

(1) Pojistník je povinen platit pojistné.

(2) Pojistné je běžným pojistným, není-li ujednáno, že jde o pojistné jednorázové.

(3) Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné

dnem počátku pojištění.

(4) Pojistné se považuje za uhrazené:

a) při placení převodem z účtu okamžikem připsání příslušné částky pojistného na

účet pojistitele; pro první platbu pojistného se však pojistné považuje za uhrazené

již okamžikem odepsání příslušné částky pojistného z účtu pojistníka,

b) při placení prostřednictvím pošty se považuje za uhrazené dnem poukázání na

účet pojistitele,

c) při placení v hotovosti se považuje za uhrazené dnem zaplacení zástupci pojistitele

proti vydanému potvrzení.

(5) Zaplaceným pojistným uhrazuje pojistitel své pohledávky na pojistné v pořadí,

v jakém po sobě vznikly.

(6) Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo požadovat

úrok z prodlení za každý den prodlení.

(7) Pojistitel má právo upravit výši běžného pojistného na další pojistné období,

změní-li se obecně závazné právní předpisy, které mají vliv na stanovení výše

pojistného plnění, nebo není-li pojistné dostatečné podle zákona o pojišťovnictví.

Pokud pojistník se změnou pojistného nesouhlasí a svůj nesouhlas uplatní do jednoho

měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl, pojištění zanikne

uplynutím pojistného období, které předchází pojistnému období, pro něž je pojistné

stanoveno v nové výši.

 

Článek VII.

Důsledek neplacení prvního pojistného

 

Nastane-li škodná událost v době, kdy je pojistník v prodlení s placením pojistného

za první pojistné období, není pojistitel z titulu vzniku této škodné události povinen

poskytnout pojistné plnění.

 

Článek VIII.

Výluky z pojištění

 

(1) Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé následkem:

a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů,

stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky,

sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické

kontaminace,

b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,

c) působení jaderné energie,

d) úmyslného jednání pojištěného, pojistníka nebo jiné osoby z podnětu některého

z nich.

(2) Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti

s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z titulu této škodné události

povinen poskytnout pojistné plnění.

 

Článek IX.

Územní platnost pojištění

 

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území

České republiky, není-li ujednáno jinak.

 

Článek X.

Povinnosti pojistníka a pojištěného

 

(1) Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy jsou pojistník

a pojištěný povinni:

a) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojistné riziko a přezkoumat

činnost zařízení sloužících k ochraně majetku,

b) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se

pojištění,

c) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli všechny změny týkající se skutečností,

na které byl pojistitelem tázán nebo které jsou uvedeny v pojistné smlouvě,

zejména změnu vlastnictví věcí, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění,

a změnu korespondenční adresy,

d) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-

li se v době trvání pojištění alespoň o 20 %; při nesplnění této povinnosti má

pojistitel právo uplatnit podpojištění,

e) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změnu nebo zánik pojistného rizika,

f) oznámit pojistiteli, že je pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému

nebezpečí; zároveň jsou povinni sdělit název tohoto pojistitele a výši pojistné

částky nebo limitu plnění,

g) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující

k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními

předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou,

a nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob,

h) řádně se starat o údržbu pojištěné věci.

(2) Nastane-li škodná událost, je oprávněná osoba také povinna:

a) učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala;

b) bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že taková událost nastala, podat

pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události;

c) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdéle však

po dobu pěti dnů od oznámení škodné události pojistiteli. To neplatí, pokud bylo

potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných

důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto

případech je povinna zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např.

šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či

filmovým záznamem;

d) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení

nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit k tomu doklady, které si pojistitel

vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie; oprávněná osoba je zejména povinna

umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit důkazy o vzniku škody

a jejím rozsahu;

e) postupovat v souladu se všemi pokyny pojistitele;

f) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém

řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání

trestného činu nebo přestupku;

g) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.

(3) Nastane-li pojistná událost, je oprávněná osoba kromě dalších povinností stanovených

právními předpisy povinna:

a) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody

způsobené pojistnou událostí;

b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věci, za kterou pojistitel

poskytl pojistné plnění. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak,

je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených

nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly

v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

 

Článek XI.

Povinnosti pojistitele

 

Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen:

(1) Po oznámení škodné události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke zjištění

rozsahu své povinnosti plnit.

(2) Ukončit šetření do tří měsíců po oznámení škodné události. Nemůže-li šetření

ukončit v této lhůtě, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření

ukončit, a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta

neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka

nebo pojištěného nebo je-li v důsledku vzniku škodné události vedeno vyšetřování

orgány policie nebo trestní stíhání oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného,

a to až do okamžiku skončení takového vyšetřování nebo trestního stíhání.

(3) Vrátit doklady, které si oprávněná osoba vyžádá.

(4) Sdělit oprávněné osobě výsledky šetření nutného ke zjištění výše pojistného

plnění.

(5) Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění,

jeho správě a při likvidaci pojistných událostí. Poskytnout tyto informace může

jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud tak stanoví právní

předpis.

 

Článek XII.

Důsledky porušení povinností

 

(1) Porušil-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v článku X.

odst. 1 písm. a) až e) a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel

pojistné plnění přiměřeně snížit.

(2) Porušil-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v článku X.

odst. 1 písm. g) a h) a v odst. 2 písm. a) a e) a toto porušení mělo podstatný vliv na

vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na

zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné

plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

(3) Pokud ztížil pojistník nebo pojištěný šetření pojistitele porušením některé

z povinností uvedených v článku X. odst. 2 písm. b), e), f) a g), je pojistitel oprávněn

snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho

povinnosti plnit.

(4) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností

uvedených v článku X. odst. 2 písm. c) a d).

(5) Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku X. pojistiteli

vznikne škoda nebo pojistitel vynaloží zbytečné náklady (např. náklady na

soudní spor), má právo na jejich náhradu proti osobě, která porušením povinnosti

způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů.

(6) Uvede-li oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé

nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se

této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

(7) Pojistitel může z důvodů zákonem stanovených od pojistné smlouvy odstoupit

nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze odstoupit i po

vzniku pojistné události.

 

Článek XIII.

Pojistné plnění

 

(1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou

nebo limitem pojistného plnění.

(2) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast

pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. V pojištění odpovědnosti

za škody se pojistné plnění vyplácí poškozenému po odečtení spoluúčasti od

celkové výše pojistného plnění. Celkovou výší pojistného plnění se rozumí plnění,

na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné smlouvy, před odečtením

spoluúčasti. Pokud celková výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast,

pojistitel pojistné plnění neposkytne.

(3) Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, pokud není ujednáno

jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní

bankou ke dni vzniku pojistné události.

(4) Pojistitel může v odůvodněných případech rozhodnout o poskytnutí naturálního

plnění opravou nebo výměnou věci. Pokud pojistitel rozhodl o tom, že poskytne

naturální plnění, a oprávněná osoba přesto provedla opravu nebo výměnu věci

jiným způsobem, je pojistitel povinen plnit jen ve výši, kterou by plnil, kdyby oprávněná

osoba postupovala podle jeho pokynů.

(5) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění

rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho

výsledky oprávněné osobě nebo je s ní projedná.

 

Článek XIV.

Zachraňovací náklady

 

(1) Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události,

b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,

c) odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je povinnost

toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

(2) Není-li ujednáno jinak, pojistitel nahradí zachraňovací náklady a škodu utrpěnou

v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1 tohoto článku maximálně do výše

10 % z horní hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné

události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích

nákladů nebo vznik škody. Toto omezení neplatí pro zachraňovací náklady,

které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob, a pro zachraňovací

náklady, které pojistník vynaložil s písemným souhlasem pojistitele a které by jinak

nebyl povinen vynaložit.

(3) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle odst.

2 tohoto článku se horní hranice plnění nesnižuje.

(4) Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetřování věci

nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle

odst. 1 písm. a) tohoto článku.

(5) Pojistitel není povinen hradit zachraňovací náklady podle odst. 1 písm. a) a b)

tohoto článku z pojištění odpovědnosti za škodu.

 

Článek XV.

Cizí pojistné riziko

 

(1) Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojištěného, který

je osobou odlišnou od pojistníka (dále jen „pojištění cizího pojistného rizika“).

(2) Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající

se pojištění jeho pojistného rizika.

(3) Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže prokáže

splnění povinnosti podle odst. 2 tohoto článku a jestliže prokáže, že mu byl k přijetí

pojistného plnění dán souhlas pojištěného, popřípadě zákonného zástupce takové

osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám.

(4) V pojištění odpovědnosti za škodu může právo na pojistné plnění uplatnit

pouze pojištěný.

 

Článek XVI.

Rozhodné právo

 

(1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České

republiky.

(2) Pro spory z pojistné smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

 

ČÁST 2.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

 

Článek XVII.

Předmět pojištění

 

(1) Předmětem pojištění jsou jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich soubory

uvedené v pojistné smlouvě (dále jen „pojištěná věc“).

(2) Bylo-li sjednáno pojištění souboru věcí, vztahuje se pojištění i na věci, které se

staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy. Věci, které přestaly

být součástí souboru, nejsou pojištěny.

 

Článek XVIII.

Základní pojistná nebezpečí

 

(1) Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci:

a) požárem a jeho průvodními jevy,

b) výbuchem,

c) úderem blesku,

d) nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

e) povodní nebo záplavou,

f) vichřicí,

g) krupobitím,

h) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením

lavin,

i) zemětřesením,

j) tíhou sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova,

k) nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, nebyl-li v době nárazu

dopravní prostředek řízen nebo provozován pojištěným nebo pojistníkem,

l) pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené

věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc,

m)kapalinou unikající z vodovodních zařízení nebo médiem vytékajícím z hasicích

zařízení; jde-li o pojištění budovy, pojištění se dále vztahuje na případy

poškození nebo zničení:

i) potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li

k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich,

ii) kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu

zamrznutím kapaliny v nich,

(dále jen „živelní pojistná nebezpečí“).

(2) Jsou-li z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením pojistných nebezpečí

povodeň nebo záplava, pojištění se netýká ani škod způsobených zpětným vystoupením

kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní

kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.

(3) Je-li tak ujednáno, oprávněné osobě dále vznikne právo na pojistné plnění,

byla-li škoda na pojištěné věci způsobena:

a) krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou

věc před odcizením,

b) loupeží,

(dále jen „odcizení“).

Pojištění pro případ odcizení se vztahuje i na poškození nebo zničení:

a) pojištěné věci, které vzniklo jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné

věci,

b) zábranných prostředků, které chrání pojištěnou věc před odcizením, vzniklo-li

jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci.

(4) Je-li tak ujednáno, oprávněné osobě dále vznikne právo na pojistné plnění,

byla-li škoda na pojištěné věci způsobena úmyslným poškozením nebo úmyslným

zničením (dále jen „vandalismus“).

Pojištění pro případ vandalismu se vztahuje pouze na škody vzniklé:

a) uvnitř budovy, překonal-li pachatel překážky zabraňující vstupu do budovy,

b) jakýmkoli způsobem, pokud byl pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí,

kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když pachatel nebyl

odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta.

 

Článek XIX.

Pojistná událost

 

(1) Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci zapříčiněné

některým z pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě, které na

pojištěnou věc působilo v době trvání pojištění a v místě pojištění.

(2) Pojistnou událostí je i poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci v přímé

souvislosti s událostí uvedenou v článku XVIII., byla-li pojištěná věc pro případ této

události pojištěna. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že

pojistné nebezpečí působilo v době trvání pojištění.

 

Článek XX.

Pojistná hodnota, pojistná částka

 

(1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.

(2) Pojistná hodnota věci může být vyjádřena jako:

a) nová cena, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému

účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou

(pojištění na novou cenu),

b) časová cena, tj. cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke

stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci,

k němuž došlo opravou, modernizací nebo jiným způsobem (pojištění na časovou

cenu),

c) obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné

věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a v daném místě (pojištění

na obvyklou cenu).

(3) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné

věci v době uzavření pojistné smlouvy.

 

Článek XXI.

Podpojištění

 

(1) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka stanovená pojistníkem

nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit pojistné plnění

ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.

(2) Ustanovení odst. 1 tohoto článku platí jen tehdy, pokud pojistník odmítl indexaci

pojistné částky a pojistného a zároveň:

a) pojistná částka v době uzavření pojistné smlouvy neodpovídala pojistné hodnotě

věci nebo

b) pojistná částka v době uzavření pojistné smlouvy odpovídala pojistné hodnotě

věci, ale pojistník porušil povinnost uloženou v článku X. odst. 1 písm. d).

 

Článek XXII.

Limit pojistného plnění

 

Limit pojistného plnění jako horní hranici plnění lze sjednat v případech, kdy tomu

odpovídá pojistný zájem. Limit pojistného plnění stanoví na svou odpovědnost

pojistník, není-li ujednáno jinak.

 

Článek XXIII.

Pojistné plnění

 

Kromě obecných ustanovení uvedených v článku XIII. je pojistné plnění upraveno

následovně:

(1) Byla-li věc pojištěna na novou cenu, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí

pojistitel vyplatil v případě:

a) zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným

nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci a sníženou o cenu

využitelných zbytků,

b) poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu

poškozené věci a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,

(dále jen „plnění v nové ceně“).

Pokud není ujednáno jinak, pojistitel vyplatí plnění podle odst. 2 tohoto článku,

vznikne-li pojistná událost na pojištěné věci, jejíž zůstatková hodnota z nové ceny

(v %) byla před vznikem pojistné události pod smluvně dohodnutou hranicí.

(2) Byla-li věc pojištěna na časovou cenu, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí

pojistitel vyplatil v případě:

a) zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným

nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci a upravenou

o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení

věci (např. opravou, modernizací) z doby před pojistnou událostí a o cenu

využitelných zbytků,

b) poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu

poškozené věci a upravenou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného

znehodnocení anebo zhodnocení nahrazovaných částí z doby před pojistnou

událostí a o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,

(dále jen „plnění v časové ceně“).

(3) Byla-li věc pojištěna na obvyklou cenu, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí

pojistitel vyplatil v případě:

a) zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku, která by byla dosažena při

prodeji stejné nebo srovnatelné věci v době před vznikem pojistné události

v obvyklém obchodním styku,

b) poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na její uvedení

do původního stavu a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných

částí,

(dále jen „plnění v obvyklé ceně“).

(4) Plnění pojistitele za opravu poškozené věci však nepřevýší částku plnění stanovenou

pro případ jejího zničení, odcizení nebo ztráty.

(5) V případě vzniku pojistné události na věci tvořící celek (např. soubor, sbírka)

nebude brán zřetel na znehodnocení celku, ale na škodu způsobenou poškozením,

zničením, odcizením nebo ztrátou jednotlivé věci.

(6) Dojde-li k poškození nebo zničení pojištěné nemovitosti, nebude brán zřetel

na zmenšení či ztrátu její umělecké nebo historické hodnoty. Za stavební součásti

a příslušenství budov nebo staveb umělecké nebo historické hodnoty, které tvoří

stavebně funkční prvek pojištěné nemovitosti, poskytne pojistitel plnění až do výše

odpovídající nákladům na opravu nebo znovupořízení běžného stavebně funkčního

prvku plnícího stejnou funkci.

(7) Byla-li nemovitost pojištěna na novou cenu a oprávněná osoba neprokáže, že

poškozenou nebo zničenou nemovitost opravila nebo znovupořídila nebo že tak

učiní, je pojistitel ve lhůtě uvedené v článku XIII. odst. 5 povinen poskytnout plnění

v časové ceně. Zbývající část pojistného plnění se stane splatnou teprve poté, kdy

oprávněná osoba prokáže, že pojištěnou věc opravila, případně znovupořídila. Pokud

oprávněná osoba tyto skutečnosti do tří let po vzniku pojistné události neprokáže,

pojistitel zbývající část pojistného plnění neposkytne. Nedohodne-li se oprávněná

osoba s pojistitelem jinak, musí být nová nemovitost znovupořízena v místě pojištění.

 

Článek XXIV.

Indexace pojistných částek, limitů pojistného plnění a pojistného

 

(1) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, bude pojistitel během trvání pojištění

aktualizovat pojistné částky, limity pojistného plnění a pojistné v závislosti na:

a) vývoji indexu životních nákladů za uplynulý pojistný rok (týká se pojištění movitého

majetku),

b) vývoji stavebního cenového indexu za uplynulý pojistný rok (týká se pojištění

nemovitého majetku),

(dále jen „indexace“).

(2) Příslušný index stanoví pojistitel na základě údajů veřejně publikovaných Českým

statistickým úřadem.

(3) Pokud se během uplynulého pojistného roku zvýšily:

a) ceny spotřebitelských služeb a zboží,

b) ceny stavebních prací, materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví,

upraví pojistitel pro následující pojistný rok ve stejném poměru dohodnuté pojistné

částky, limity pojistného plnění i pojistné. Pojistné částky a limity pojistného plnění

budou vždy zaokrouhlovány na celé tisícikoruny (podle obecně platných matematických

zásad).

(4) Bude-li během trvání pojištění aktualizována pojistná částka, resp. limit pojistného

plnění dle odst. 3 tohoto článku, smluvně dohodnuté požadavky na zabezpečení

majetku pro případ krádeže se nezvyšují.

(5) Pokud pojistník během trvání pojištění nesouhlasí s navrženou indexací, musí

svůj nesouhlas uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o návrhu dozvěděl. Pojištění

pak trvá za podmínek platných v pojistném období, které předchází pojistnému

období, pro něž byla indexace navržena. Pokud pojistník ve stanovené lhůtě nevyužije

svého práva nesouhlasu, potvrzuje tím akceptaci indexace navržené pojistitelem.

(6) Pokud pojistník vyjádřil s indexací nesouhlas, vystavuje se riziku podpojištění.

 

Článek XXV.

Přechod vlastnictví

 

Na pojistitele nepřechází vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, za který

pojistitel poskytl pojistné plnění v důsledku pojistné události na takovém majetku.

 

ČÁST 3.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU – OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Článek XXVI.

Rozsah pojištění

 

(1) Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti

pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného,

které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

(2) Z pojištění odpovědnosti za škodu podle těchto pojistných podmínek má

pojištěný právo, aby pojistitel uhradil:

a) v případě vzniku pojistné události:

i) škodu na zdraví nebo na životě,

ii) škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,

iii) jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody podle bodu i) a ii),

pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu škody,

b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu

škody v rozsahu článku XXVIII.

(3) Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou

na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby v důsledku zaviněného protiprávního

jednání pojištěného, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tyto

náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění podle těchto pojistných podmínek.

(4) Ustanovení odst. 2 písm. a) a odst. 3 tohoto článku se netýkají pojištění odpovědnosti

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

 

Článek XXVII.

Pojistná událost

 

(1) Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, jež nastala

v souvislosti s činností nebo vztahem uvedeným v čl. XXVI. odst. 1 a se kterou je

spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

(2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že k právní

skutečnosti, v důsledku níž škoda vznikla, došlo v době trvání pojištění.

(3) Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin,

které spolu časově, místně nebo jinak přímo souvisí, a to nezávisle na počtu

poškozených osob, se považuje za jednu pojistnou událost.

(4) Rozhoduje-li o náhradě škody nebo její výši soud nebo jiný oprávněný orgán,

je pojistitel povinen plnit podle článku XXVI. odst. 2 písm. a) až poté, kdy mu bylo

doručeno jeho pravomocné rozhodnutí.

 

Článek XXVIII.

Náklady právní ochrany

 

(1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu příslušnými právními

předpisy, pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou, je pojistitel povinen uhradit

náklady:

a) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění

odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady škody, a náklady právního zastoupení

pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních,

b) na obhajobu v trestním řízení (tj. v přípravném řízení i v řízení před soudem ve

všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí,

c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu škody, pokud se

k tomu písemně zavázal.

(2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. 1 tohoto článku, které

přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými

právními předpisy, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně

zavázal.

(3) Pojistitel nehradí náklady podle odst. 1 tohoto článku, jestliže byl pojištěný

v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud

již pojistitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené

částky.

 

Článek XXIX.

Povinnosti pojištěného

 

(1) Nastane-li škodná událost, má pojištěný, kromě povinností uvedených v článku

X., zejména následující povinnosti:

a) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti

němu právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou

škodu, k požadované náhradě škody a její výši,

b) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou

událostí bylo proti němu zahájeno soudní, trestní nebo rozhodčí řízení, a informovat

o průběhu a výsledcích řízení,

c) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky

nebo její části,

d) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti

za škodu.

(2) Pojištěný má v řízení o náhradě škody vedeném proti němu zejména následující

povinnosti:

a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele,

b) nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír,

c) vznést námitku promlčení,

d) na pokyn pojistitele podat opravný prostředek,

e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro

uznání.

(3) Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v odst. 1 písm. a), b) a d)

a v odst. 2 písm. a), b) a e) tohoto článku a toto porušení mělo vliv na zjištění nebo

určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně

tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

(4) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností

uvedených v odst. 1 písm. c) a v odst. 2 písm. c) a d) tohoto článku.

 

Článek XXX.

Pojistné plnění

 

Kromě obecných ustanovení uvedených v článku XIII. je plnění pojistitele upraveno

následovně:

(1) Pojistitel uhradí za pojištěného škodu z jedné pojistné události maximálně do

výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

(2) Není-li ujednáno jinak, na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během

jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění do výše dvojnásobku

limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

(3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle článku XXVIII. spolu s poskytnutým

pojistným plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše limitu

pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

(4) Za škodu způsobenou na cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické

nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy, sbírky známek) je pojistitel povinen

poskytnout plnění nejvýše do částky 50 000 Kč za jednu takovou věc (sbírku) a za

škodu na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách nejvýše do celkové

částky 50 000 Kč.

 

ČÁST 3.1

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ

 

Článek XXXI.

Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

 

(1) Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti

pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného

v běžném občanském životě.

(2) Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

a) psem, za kterou pojištěný odpovídá jako jeho vlastník nebo opatrovatel. Pojištění

se však netýká odpovědnosti za škodu způsobenou loveckým psem při výkonu

práva myslivosti a dále služebním psem při služebním výkonu;

b) v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním jiných domácích a hospodářských

zvířat (s výjimkou koní a skotu).

(3) Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na odpovědnost

pojištěného za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním

koní a skotu.

(4) Pojištění se dále vztahuje i na občanskoprávní odpovědnost osob, které na

pokyn pojištěného opatrují jeho byt nebo v něm provádějí běžné domácí práce,

pokud škoda byla způsobena jinému při výkonu těchto činností, s výjimkou škod

způsobených pojištěnému.

 

Článek XXXII.

Výluky z pojištění

 

(1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:

a) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právním předpisem,

b) způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí nebo v důsledku poddolování,

c) způsobenou na věci, kterou pojištěný užívá neoprávněně,

d) způsobenou působením teploty, unikajících látek (např. plynů, par, popílku,

dýmu apod.) nebo působením vlhkosti, hluku, záření a odpadů všeho druhu,

e) způsobenou znečištěním životního prostředí,

f) způsobenou v důsledku právní skutečnosti, o které pojištěný v době uzavření

pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět,

g) způsobenou při profesionální sportovní činnosti,

h) způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal za účelem zpracování,

opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění anebo poskytnutí odborné pomoci,

i) způsobenou na movitých věcech, které byly pojištěnému zapůjčeny nebo které

oprávněně užívá nebo je má u sebe,

j) způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti

s ním nebo způsobenou při podnikatelské činnosti pojištěného,

k) způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně náhrady nákladů

léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči,

l) způsobenou při provozování nebo řízení motorového plavidla nebo nemotorového

plavidla, k jehož vedení je požadován průkaz plavební způsobilosti,

m) způsobenou provozem vozidla, pokud vznikl nárok na pojistné plnění z povinného

pojištění,

n) způsobenou v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost

uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu,

o) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo

rostlin,

p) způsobenou na lukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách

pasoucím se zvířetem nebo zvěří,

q) vyplývající z vlastnictví nebo opatrování divokých a exotických zvířat, jakož i zvířat,

jež jsou chována k výdělečným účelům,

r) vyplývající z vlastnictví a používání zbraní,

s) vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti.

(2) Pojistitel neposkytne plnění za:

a) pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby,

které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter,

b) náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na

ochranu osobnosti.

(3) Pojistitel neuhradí škodu, za kterou pojištěný odpovídá:

a) svému manželu, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které

s ním žijí ve společné domácnosti,

b) svým společníkům nebo jejich manželům, sourozencům nebo příbuzným v řadě

přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti.

 

ČÁST 3.2

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VYPLÝVAJÍCÍ Z VLASTNICTVÍ

NEBO DRŽBY POJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTI

 

Článek XXXIII.

Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

 

(1) Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti

pojištěného nebo jím pověřené osoby za škodu vzniklou jinému v souvislosti s vlastnictvím

nebo držbou nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě a pozemku k ní příslušného.

(2) Pojištění se vztahuje i na odpovědnost:

a) pojištěného jako stavebníka při vykonávání stavebních prací na pojištěné nemovitosti

za škodu způsobenou třetí osobě,

b) občana vypomáhajícího pojištěnému při vykonávání stavebních prací na pojištěné

nemovitosti za škodu způsobenou třetí osobě při této činnosti.

(3) Pojištění se vztahuje i na občanskoprávní odpovědnost osob pověřených čištěním

a údržbou chodníků a prostranství, přilehlých k pojištěné nemovitosti uvedené

v pojistné smlouvě, za škodu způsobenou třetí osobě při této činnosti.

 

Článek XXXIV.

Výluky z pojištění

 

(1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

a) úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právním předpisem,

b) sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí nebo v důsledku poddolování,

c) na movitých věcech, které byly pojištěnému zapůjčeny nebo které oprávněně

užívá nebo je má u sebe,

d) působením teploty, unikajících látek (např. plynů, par, popílku, dýmu apod.) nebo

působením vlhkosti, hluku, záření a odpadů všeho druhu,

e) znečištěním životního prostředí,

f) v důsledku právní skutečnosti, o které pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy

věděl nebo mohl vědět,

g) neoprávněným vykonáváním stavebních prací.

(2) Pojistitel neposkytne plnění za:

a) pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které

mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter,

b) náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na

ochranu osobnosti.

(3) Pojistitel nehradí škodu, za kterou pojištěný odpovídá:

a) svému manželu, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které

s ním žijí ve společné domácnosti,

b) svým společníkům nebo jejich manželům, sourozencům nebo příbuzným v řadě

přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti.

 

ČÁST 4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek XXXV.

Výklad pojmů

 

Pro účely pojištění podle těchto pojistných podmínek platí následující výklad pojmů:

(1) Běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období.

(2) Za budovy se považují objekty nemovitého charakteru, které jsou převážně

uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny

k tomu, aby chránily lidi nebo věci před působením vnějších vlivů.

(3) Jednorázovým pojistným je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou

bylo pojištění sjednáno.

(4) Jinou majetkovou škodou se rozumí zejména ušlý zisk a náklady poškozeného,

které nejsou škodou na zdraví, na životě nebo na věci, ale vznikly v souvislosti

s ní (např. náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní vozidlo,

stornopoplatky za zrušení zájezdu v důsledku škody na zdraví).

(5) Za kapalinu z vodovodních zařízení se považují voda, topná, klimatizační

a hasicí média.

(6) Krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící

pojištěnou věc před odcizením, se rozumí, zmocnil-li se pachatel pojištěné věci

některým dále uvedeným způsobem:

a) do místa pojištění se dostal tak, že vstupní otvor zpřístupnil nástroji, které nejsou

určeny k jeho řádnému otevírání,

b) do místa pojištění se dostal jinak než vstupním otvorem nebo běžně přístupným

otevřeným oknem,

c) místo pojištění zpřístupnil klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně

zmocnil krádeží nebo loupeží,

d) překonal překážku vytvořenou specifickými vlastnostmi věci (např. značná výška,

nadměrné rozměry, demontáž použitím nástroje nebo nářadí),

e) překážky překonal jiným násilným jednáním.

Podmínka prokazatelného překonání překážky neplatí, pokud byl pachatel zjištěn

podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní řízení, a to i tehdy,

nebyl-li pachatel odsouzen pro trestný čin.

(7) Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

(8) Lhůta určená podle měsíců končí dnem, který předchází dnu, jenž se svým

číselným označením shoduje se dnem, od kterého lhůta počíná. Není-li takový den

v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. To neplatí pro

počítání lhůty pro potřeby ustanovení článku II. odst. 1.

(9) Loupeží se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti

pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

(10) Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne

právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný a v případě uvedeném

v článku XV. odst. 3 pojistník.

(11) Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový pohyb

tělesa, který má znaky pádu způsobeného zemskou gravitací.

(12) Poddolováním se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení

podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

(13) Pojistníkem je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.

(14) Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě,

se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. Pro bližší

vymezení pojistné události a pro bližší vymezení skutečností, za kterých nevzniká

povinnost pojistitele vyplatit pojistné plnění, platí i zvláštní pojistné podmínky.

(15) Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.

(16) Pojistným obdobím je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za

které se platí pojistné.

(17) Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané

pojistným nebezpečím.

(18) Pojistný rok je doba 12 měsíců; první pojistný rok začíná dnem určeným

v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

(19) Pojištěním škodovým se rozumí pojištění, jehož účelem je náhrada škody

vzniklé v důsledku pojistné události.

(20) Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu

nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

(21) Poškozením věci se rozumí takové poškození věci, které lze odstranit opravou,

přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákladům na

znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

(22) Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo

jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto

vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným

způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází

k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

(23) Požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště

opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem

není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným

přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo elektrickém

zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.

(24) Profesionální sportovní činností se rozumí jakákoli sportovní činnost, kterou

sportovci vykonávají za úplatu, jakož i jakákoli příprava k této činnosti. Nejde

o sportovní činnosti prováděné z důvodů zdravotních či rekreačních.

(25) Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při

požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.

(26) Za překonání překážky zabraňující vstupu do budovy se považuje, vnikl-li

pachatel do budovy některým z dále uvedených způsobů:

a) do budovy se dostal tak, že ji zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jejímu

řádnému otevírání,

b) do budovy se dostal jinak než vstupním otvorem nebo běžně přístupným otevřeným

oknem,

c) budovu otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně

zmocnil krádeží nebo loupeží,

d) překážku překonal jiným násilným jednáním.

(27) Přiměřenými náklady se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzniku

pojistné události v daném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují příplatky za

práci přesčas, expresní příplatky apod.

(28) Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu

Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

(29) Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy masa sněhu nebo ledu

se náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.

(30) Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin

z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil

nebo v důsledku lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním

půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních

sil nebo v důsledku lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje

pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb (např. promrzáním,

sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu).

(31) Soubor věcí tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter

nebo jsou určeny ke stejnému účelu.

(32) Společníkem se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán

v obchodním rejstříku.

(33) Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná

osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou,

procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

(34) Škoda způsobená úmyslně je škoda, která byla způsobena úmyslným jednáním

nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý

následek a chtěl jej způsobit, anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit

a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.

(35) Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být

důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

(36) Škodami vzniklými následkem působení jaderné energie se rozumí škody

vzniklé:

a) z ionizujícího záření nebo kontaminacemi radioaktivitou z jaderného paliva nebo

jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,

b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností

nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního

komponentu,

c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo

jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

(37) Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné

hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu

nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody

způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu

a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.

(38) Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku

nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci. Škoda vzniklá úderem blesku musí být

zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na pojištěné věci nebo na budově,

v níž byla pojištěná věc v době vzniku škody uložena. Za úder blesku se nepovažuje

dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo

v důsledku působení blesku na toto vedení.

(39) Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo nemovitou

po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.

(40) Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje

rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody

způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na pojištěnou věc.

(41) Vodovodním zařízením se rozumí:

a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody, včetně armatur a zařízení na ně připojených,

b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.

Za vodovodní zařízení se nepovažují vnější dešťové žlaby a svody.

(42) Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti

plynů nebo par. Výbuchem se rozumí i prudké vyrovnání tlaku (imploze).

Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího

motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

(43) Zábrannými prostředky se rozumí stavební součásti, prvky mechanických

zábranných prostředků (např. zámky, mříže, rolety) a elektrické zabezpečovací signalizace

(např. čidla, snímače, hlásiče), schránky a trezory včetně jejich uzamykacích

systémů.

(44) Zákonem se rozumí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění.

(45) Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu

stojí nebo proudí v místě pojištění.

(46) Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem

zemské kůry, dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK-64, udávající

makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).

(47) Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního prostředí či

jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních

vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního

prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním

životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod,

zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se

rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých

složek životního prostředí.

(48) Zničením věci se rozumí takové poškození, které není možné odstranit ekonomicky

účelnou opravou, přičemž věc už není možné dále používat k původnímu

nebo podobnému účelu.

(49) Ztrátou věci se rozumí stav, kdy pojištěný, resp. poškozený ztratil nezávisle

na své vůli možnost s věcí disponovat.

(50) Zůstatkovou hodnotou věci se rozumí nová cena věci snížená

o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím

k případnému zhodnocení věci (např. opravou, modernizací) z doby před pojistnou

událostí.

 

Článek XXXVI.

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.