Postup pro vyplňování seznamů

odpovědnostního a úrazového pojištění pro r. 2006

 

Pojistit na úrazové a odpovědnostní pojištění lze pouze členy OSH, kteří jsou ve služebním nebo pracovním poměru k HZS nebo OSH.

 

První způsob zpracování seznamů pojištěných:

 

ZO vyhotoví abecedně seřazený seznam pojištěných s podpisy. Na tomto seznamu dále musí být jméno a podpis osoby odpovědné za zpracování seznamu včetně razítka ZO a tento originál odešle na OSH spolu s finanční částkou s uvedením var. symbolu.

Tento způsob je vhodný pro seznamy do cca 50 osob, nebo ty ZO, které mají pojištěny všechny členy.

 

Druhý způsob zpracování dokladů:

 

ZO vyhotoví seznamy pojištěných (zpravidla po směnách nebo stanicích) a nechá je podepsat od pojištěných.

Z těchto podepsaných originálů vyhotoví pak jeden konečný abecedně seřazený seznam pojištěných s datumem vyhotovení, jménem a podpisem odpovědné osoby včetně razítka ZO.

Tento abecední seznam zašlete na OSH:

pojistka úrazová do 15. 1. 2006

pojistka „blbenka  do 30. 1. 2006

 
 

 

 

 


Tyto konečné seznamy je možno zasílat i emailovou poštou.

Originály seznamů obou pojistek podepsané pojištěnci spolu s finanční částkou na OSH zašlete na OSH do 15. 2. 2006.

 

Připomínáme, že počet podepsaných pojištěnců a jejich jména včetně rodného čísla musí souhlasit s údaji na konečném seznamu pojištěných osob včetně vybraných částek.

 

K usnadnění práce se seznamy pojištěných máte na našem internetu v programu Excel vloženy předtisky tiskopisů, na kterých je možno si zadat uspořádání příjmení podle abecedy a také se Vám automaticky sečítají částky a počty osob.  Tyto tiskopisy seznamů pojistek, texty pojistek a všeobecných pojistných podmínek najdete též na našich internetových stránkách  www.osh.cz , rubrika Pojištění – úrazové a odpovědnosti.

 

Připomínáme, že dodatečně přihlásit k pojištění lze další osoby i během roku, ale výše platby pojistného se nemění a je nutno nově přihlášené nahlásit vždy do 20. v měsíci a pojištěni jsou od 1. dne v následujícím měsíci. Přihlášení se provádí na  shodném tiskopise jako dodatek s pokračovacím číslováním stran a účastníků.

 

Seznamy neposílejte faxem, ani na doručenku !!