Pojistná smlouva č. 7720046577

Centrum pojištění hospodářských rizik

 

 

Kooperativa, pojišťovna, a. s.

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897

(dále jen "pojistitel")

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště centra: Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vinohradská 72, Praha 3 , PSČ 130 00

tel.: 251 016 111, fax: 224 257 656

 

 

a

 

 

Odborový svaz hasičů

se sídlem W. Churchilla 2, Praha 3

IČ: 152 68 934

Bankovní spojení: 2000 183 379/ 0800-

Tel.: 234 462 303, fax : 222 714 956

(dále jen „pojistník“) 

jednající: JUDr. Vladimírem Mühlfeitem

 

 

 

uzavírají

 

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

 

 

 

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

CIC plus a.s.

se sídlem: Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5

IČ: 262 12 641

(dále jen „pojišťovací makléř”)

 

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

 


 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

1.    Pojistníkem pro účely této smlouvy je Odborový svaz hasičů se sídlem W. Churchilla 2, Praha 3,

IČ: 152 68 934, který ve prospěch pojištěných osob (zaměstnanců) dle bodu 2. tohoto článku uzavírá pojistnou smlouvu a hradí pojistné. Pojistník se zavazuje informovat pojištěné o sjednání této smlouvy a o jejím obsahu.

2.    Pojištěnými podle této pojistné smlouvy jsou všichni členové Odborového svazu hasičů (dále jen OSH), kteří jsou příslušníky nebo zaměstnanci příslušné složky Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS), nebo zaměstnanci OSH (dále jen pojištěný). Odchylně od ZPP M – 800/05 článku II bod d) se toto pojištění vztahuje na pojištěné i v případě, že způsobí škodu tomu, pro koho konají práce na základě dohody o provedení práce. Jedná se o 3 500 pojištěných.

 

3.    Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli, který je uveden v bodu 2. tohoto článku.

4.    K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti M – 100/05, (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli M – 800/05, (dále jen „ZPP“) a ustanovení pojistné smlouvy.

5.    Územní platnost pojištění se sjednává Česká republika.

6.    Pojištění se vztahuje na pojištěné nově nahlášené pojistiteli prostřednictvím přihlášky, při čemž nově nahlášení pojištění jsou pojištěni od okamžiku doručení této přihlášky pojistiteli, není-li v ní uveden pozdější počátek pojištění. Pojistitel provede vyúčtování formou dodatku k pojistné smlouvě. Dodatek bude mimo jiné obsahovat výši dodatečného pojistného, termín splatnosti dodatečného pojistného a číslo účtu na který bude pojistné placeno.

7.    Nespotřebované pojistné se nevrací.

 

Článek II.

Zvláštní ujednání

 

1.    Odchylně od ZPP M – 800/05 článku II bod (1), písm. o) se pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku.

 

2.    Limit pojistného plnění za jednotlivého pojištěného činí 120 000 Kč.

 

3.    Pojistné za jednotlivého pojištěného činí 300 Kč.

 

4.    Odchylně od ZPP M – 800/05 článku IV bod (1) plnění pojistitele z jedné pojistné události činí 90% z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaplatit zaměstnavateli jako náhradu škody a za kterou odpovídá podle příslušných právních předpisů, max. však limit pojistného plnění uvedený v čl. II. bod 2. této pojistné smlouvy.

 

 

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

 

1.    Pojistné za sjednanou dobu pojištění za všechny pojištěné činí 1 050 000 Kč.

 

2.    Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

     datum:                                              částka:

06.03.2006                                        262 500 Kč

06.06.2006                                        262 500 Kč

06.09.2006                                        262 500 Kč

06.12.2006                                        262 500 Kč

 

3.    Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: 7720046577.

4.    Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

 

 

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

 

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem na adresu:

Odborový svaz hasičů

nám. W. Churchilla 2

113 59  Praha 3

tel.: 234 462 303           

fax.: 222 714 956           email: osh@cmkos.cz

Výše uvedené doklady zasílá centrála OSH Praha k likvidačnímu řízení na adresu:

Kooperativa, pojišťovna, a.s.

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 MODŘICE

 

Fax: 547 212 602

547 212 561

 

Email: podatelna@koop.cz

 

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

 

 

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 

1.    Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od 14.2.2006 do 13.2.2007, která je zároveň pojistnou dobou.

2.    Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

3.    Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4.    Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu bodu 3. tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.

5.    Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP M ‑ 100/05 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

6.    Pojistná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis. Sjednává se právo pojistníka poskytnout kopie pojistné smlouvy svým základním organizacím.

7.    Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.

8.    Tato pojistná smlouva obsahuje 4 strany. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. bodu 4. této smlouvy.

 

 

 

 

 

                                                                  Yvona Adamčíková                         Pavel Zrna

                                                                underwriter specialista                      underwriter specialista

 

 

V Praze dne 11. 11. 2005                      ………………..……………………           .………………………………

   za pojistitele                                      za pojistitele

 

 

 

 

 

 

                                                              JUDr. Vladimír Mühlfeit

V Praze dne                                         ……………………………………

za pojistníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojistnou smlouvu vypracoval: Pavel Zrna, underwriter specialista