Vyvěsit na nástěnku a seznámit všechny členy ZO

Odborový svaz hasičů

úplné znění pro rok 2003/2004

 

Vzájemný podpůrný fond OSH - pravidla

 

(dále jen "pravidla")

 

 

Čl. I.

Základní ustanovení

 

1.          Vzájemný podpůrný fond  (dále jen VPF) byl zřízen 1. února 1993.

 

2.      VPF slouží k sociální výpomoci účastníkům podle těchto pravidel.

 

3.         Účastníkem VPF (dále jen „účastník") se stává člen OSH, který zaplatí účastnický poplatek a je ve služebním nebo pracovním poměru k HZS ČR nebo OSH. Současně předkládá svému ZV čestné prohlášení, že není zahájeno řízení o uznání invalidity.

 

4.          Účastnický poplatek je od vzniku VPF nezměněn,t.j. 300,- Kč ročně. Při pozdějším           vstupu (tj. v průběhu ochranné doby) se výše poplatku nemění.

 

5.       VPF spravuje předsednictvo OSH (rada fondu).

 

6.         Plnění z VPF se poskytují v hotovosti do 30 dnů od předložení
požadavku cestou ZV OSH ( dále jen " ZV " ) nezávisle na nárocích při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a jednorázovém mimořádném odškodňování osob podle zvláštních předpisů. Za vedení agendy VPF včetně hospodaření odpovídá místopředseda OSH. Místopředseda OSH je tajemníkem VPF.

 

7.      ZV

a)         Předkládá radě fondu požadavky na plnění pozůstalým nebo poškozenému účastníkovi společně s fotokopií  příslušných dokladů a služebního záznamu (rozhodnutí komise o invaliditě, úmrtní list, demoliční výměr apod.).

 

b)         Zhotovuje abecední seznam účastníků s uvedením rodného čísla a originál seznamu opatřený razítkem ZO a podpisem odpovědné osoby odesílá radě fondu do centrální evidence. Účastnické poplatky odesílá na zvláštní  účet VPF.

 

c)         Garantuje správnost seznamu účastníků VPF za ZO.

 

8.           Chráněným obdobím se rozumí vždy 1 rok a to od 1. dubna do
31. března roku následujícího při splnění podmínky čl.I/3.

 

 

Čl. II.

Druhy sociální výpomoci

(plnění)

 

1.      Po úmrtí účastníka při výkonu služby nebo v důsledku události, která nastala v přímé souvislosti s výkonem služby nebo v rámci odborové činnosti, poskytuje fond pozůstalým plnění:

 

a)      Manželce (družce) 70 tisíc Kč a každému nezaopatřenému dítěti 40 tisíc Kč,

b)      Není-li manželky (družky) ani dětí, 40 tisíc Kč celkem rodičům, nebo osobám, které byly na zemřelého prokazatelně odkázány výživou.

 

2.      Po poškození na zdraví při výkonu služby nebo v přímé souvislosti
s výkonem služby nebo v rámci odborové činnosti, jehož následkem se stal účastník osobou invalidní, poskytuje fond účastníkovi:

 

          a)          110 tisíc Kč při invaliditě,

          b)          60 tisíc Kč při částečné invaliditě.

 

3.      Po poškození na zdraví mimo výkon služby, jehož následkem se stal účastník osobou invalidní, poskytuje fond poškozenému členovi:

 

          a)          50 tisíc Kč při invaliditě,

          b)          30 tisíc Kč při částečné invaliditě.

 

4.                Po úmrtí účastníka před prvním odchodem do důchodu mimo výkon služby poskytuje fond pozůstalým podle čl. II/1 částku 40 tisíc Kč celkem.

 

5.                Po zničení nebo poškození majetku sloužícího k trvalému bydlení  účastníka následkem živelné pohromy nebo nehody se poskytuje plnění do výše:

 

50 000 Kč v případě nutné demolice domu,nebo

20 000 Kč za zničené bytové vybavení.

 

 

6.      Za účast se částky plnění uvedené v čl. II/1 - 4 zvyšují ( bonifikace
           následovně podle doby členství :

za 2 roky o 6 %, 3 roky o 9 %,4 roky o 12 %,5 let o 15 %, 6 let o
18 %,7 let o 21 %, 8 let o 24 %, 9 let o 27 %, 10 let o 30 %, 11 let o 33 % , 12 let o 36 %, 13 let o 39 %, 14 let o 42 %, 15 let o 45 % 16 a více let o 50%.          

 

Doba pro účely tohoto ustanovení se započítává dosažením horní hranice  za každý rok členství, tj. po ukončení druhého roku se při plnění poskytuje bonifikace jako za 2leté členství, třetího roku za tříleté atd.

 

7.             Účastníkům přihlášeným do VPF v předešlém chráněném období ke dni 31. 12. a kteří jsou vedeni v centrální evidenci VPF a zároveň jsou „pojištěnou osobou“ pro účely úrazového odborářského pojištění se poskytuje dotace tohoto pojištění ve výši 200,- Kč.

 

8.       O případném vícezdrojovém financování celkové platby za ZO, např. složením z příspěvku člena, z prostředků ZO, z prostředků zaměstnavatele (zlepšený hospodářský výsledek) nebo daru třetích osob, rozhoduje ZO samostatně a nezávisle na radě . Po přerušení účasti na VPF začíná člen z hlediska bonifikací svoji opětovnou účast jako nový člen.

               

 

Čl. III .

Závěrečná ustanovení

 

1.          Jednotlivý druh sociální výpomoci se poskytuje členům fondu jednorázově. Při zjevném nároku lze mimořádně před předáním potřebných dokladů předat oprávněné osobě expresní zálohu až do výše 50 % plnění, při plnění dle čl. II/4 a čl.II/5 až do plné výše plnění.      

 

2.      Při změně částečné invalidity na invaliditu bude doplacen pouze rozdíl ve výši sociální výpomoci. Při opačné změně člen rozdíl nevrací. Při zrušení invalidity se plnění nevrací.

 

3.         Přihlásí-li se do VPF všichni členové ZO, zaplatí účastnický poplatek pouze ve výši 80 %. Při přijetí nového člena ZO OSH v průběhu roku je nutné doplatit jeho vstup do VPF.

 

4.      ZO OSH je povinna poukázat celkovou částku na příští ochranné období za všechny členy VPF na zvláštní účet VPF č. 2000209399/0800  vždy nejpozději do 31. března.

 

5.                 Výklad pravidel a rozhodování o výplatě plnění přísluší radě fondu.  Spory o plnění řeší revizní komise OSH. Rozhodnutí revizní komise je konečné.

 

6.       Rada fondu vyhodnotí hospodaření VPF nejméně l x za rok, a to nejpozději 28. února. Je zmocněna provádět změny pravidel  na další ochranné období, zejména valorizovat částky plnění
v závislosti na výsledcích hospodaření VPF, s přihlédnutím k inflaci a dalším okolnostem.

 

7.         Každý účastník má právo kontroly hospodaření VPF. Za tím účelem podává cestou ZV písemnou žádost u tajemníka VPF. Tajemník VPF je povinen umožnit kontrolu do 30 dnů od obdržení žádosti. Řádnou kontrolu hospodaření  VPF provádí revizní komise OSH.

 

8.      Při zániku individuálního členství v OSH podle Stanov OSH zaniká
i účast ve VPF.

 

9.         Konečným cílem VPF je 100 % účast všech členů OSH ve VPF jako výraz hasičské solidarity.

 

10.    Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2003. K tomuto datu se ruší veškeré předchozí dokumenty VPF.

 

 

V Praze dne 19. prosince 2002.

 

 

Za správnost : Vávrová

 

Číslo účtu VPF: 2000209399/0800,  var.symbol: číslo ZO