Vzájemný podpůrný fond OSH - pravidla

 

(dále jen "pravidla")

 

Odborový svaz hasičů

úplné znění pro rok 2002/2003

 

 

Čl. I.

Základní ustanovení

 

1.         Vzájemný podpůrný fond  (dále jen VPF) byl zřízen 1. února 1993.

 

2.         VPF slouží k sociální výpomoci účastníkům podle těchto pravidel.

 

3.         Účastníkem VPF( dále jen " účastník " ) se stává člen OSH, který zaplatí účastnický poplatek. Současně předkládá svému ZV čestné prohlášení,že není zahájeno řízení o uznání invalidity.

 

4.         Účastnický poplatek je od vzniku VPF nezměněn,t.j. 300,- Kč ročně.Při

pozdějším      vstupu (tj. v průběhu ochranné doby) se výše poplatku
            nemění.

 

5.         VPF spravuje rada fondu ( dále jen " rada " ), kterou tvoří l zástupce ZO
OSH za každý kraj.

 

6.         Plnění z VPF se poskytují v hotovosti do 30 dnů od předložení
požadavku cestou ZV OSH ( dále jen " ZV " ) nezávisle na nárocích při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a jednorázovém mimořádném odškodňování osob podle zvláštních předpisů. Za vedení agendy VPF včetně hospodaření odpovídá místopředseda OSH. Místopředseda OSH je tajemníkem VPF.

 

7.         ZV

a)        Předkládá radě požadavky na plnění pozůstalým nebo poškozenému účastníkovi společně s fotokopií  příslušných dokladů a služebního záznamu (rozhodnutí komise o invaliditě, úmrtní list ).

 

b)        Zhotovuje abecední seznam účastníků a kopii odesílá radě do centrální evidence. Účastnické poplatky odesílá na zvláštní  účet VPF.

 

c)         Garantuje správnost seznamu účastníků VPF za ZO.

 

8.         Chráněným obdobím se rozumí vždy l rok od 1.dubna do 31.března
            roku následujícího.

 

 

 

Čl. II.

Druhy sociální výpomoci

(plnění)

 

1.         Po úmrtí člena při výkonu služby nebo v důsledku události, která nastala v přímé souvislosti s výkonem služby nebo v rámci odborové činnosti, poskytuje fond pozůstalým plnění:

 

a)        Manželce (družce) 70 tisíc Kč a každému nezaopatřenému dítěti
                        40 tisíc Kč,

b)        Není-li manželky (družky) ani dětí, 40 tisíc Kč celkem rodičům,
                        nebo osobám, které byly na zemřelého prokazatelně odkázány
                        výživou.

 

2.         Po poškození na zdraví při výkonu služby nebo v přímé souvislosti
            s výkonem služby nebo v rámci odborové činnosti, jehož následkem se
            stal člen osobou invalidní, poskytuje fond členovi :

 

a)        110 tisíc Kč při invaliditě

b)        60 tisíc Kč při částečné invaliditě.

 

3.         Po poškození na zdraví mimo výkon služby, jehož následkem se stal
            člen osobou invalidní, poskytuje fond poškozenému členovi :

 

a)        50 tisíc Kč při invaliditě

b)        30 tisíc Kč při částečné invaliditě.

 

4.         Po úmrtí člena před prvním odchodem do důchodu mimo výkon služby
            poskytuje fond pozůstalým podle čl. II/1 částku 40 tisíc Kč celkem.

 

5.    Za účast se částky plnění uvedené v čl. II/1- 4 zvyšují ( bonifikace )
            následovně podle doby členství :

 

za 2 roky o 6 %, 3 roky o 9 %,4 roky o 12 %,5 let o 15 %, 6 let o 18 %,
7 let o 21 %, 8 let o 24 %, 9 let o 27 %, 10 let o 30 %, 11 let o 33 %, 12 let o 36 %, 13 let o

39 %, 14 let o 42 %, 15 let o 45 %, 16 a více let o 50 %.

 

6.      Účastníkům přihlášeným do VPF v předešlém chráněném období ke dni 31. 12. a kteří jsou

vedeni v centrální evidenci VPF a zároveň jsou „pojištěnou osobou“ pro účely úrazového

odborářského pojištění se poskytuje dotace tohoto pojištění ve výši 200,- Kč.

 

 

7.         O případném vícezdrojovém financování celkové platby za ZO, např. složením z příspěvku člena, z prostředků ZO, z prostředků zaměstnavatele (zlepšený hospodářský výsledek) nebo daru třetích osob, rozhoduje ZO samostatně a nezávisle na radě . Po přerušení účasti na VPF začíná člen z hlediska bonifikací svoji opětovnou účast jako nový člen.

 

Ochranná doba pro účely tohoto ustanovení se započítává dosažením horní hranice  za každý rok členství, tj. po ukončení druhého roku se při plnění poskytuje bonifikace jako za 2leté členství, třetího roku za tříleté atd.

 

 

Čl. III .

Závěrečná ustanovení

 

l.          Jednotlivý druh sociální výpomoci se poskytuje členům fondu jednorázově, celý najednou jedenkrát za život. Při zjevném nároku lze mimořádně             před předáním potřebných dokladů předat oprávněné osobě expresní zálohu až do výše 50 % plnění, při plnění dle čl. II/4 až do plné výše plnění.

 

2.         Při změně částečné invalidity na invaliditu bude doplacen pouze rozdíl ve
výši sociální výpomoci. Při opačné změně člen rozdíl nevrací. Při zrušení invalidity se plnění nevrací.

 

3.         Přihlásí-li se do VPF všichni členové ZO, zaplatí účastnický poplatek pouze ve výši 80 %. Při přijetí nového člena ZO OSH v průběhu roku je nutné doplatit jeho vstup do VPF.

 

4.         ZO OSH je povinna poukázat celkovou částku na příští ochranné období za
            všechny členy VPF na zvláštní účet VPF č. 2000209399 /0800 vždy
            nejpozději do 31. března.

 

5.         Výklad pravidel a rozhodování o výplatě plnění přísluší radě.  Event. spory o plnění řeší revizní komise OSH. Rozhodnutí revizní komise je konečné.

 

6.         Rada  vyhodnotí hospodaření VPF nejméně l x za rok, a to nejpozději 28.února. Je zmocněna provádět změny pravidel  na další ochranné období, zejména valorizovat částky plnění v závislosti na výsledcích hospodaření VPF, s přihlédnutím k inflaci a dalším okolnostem.

 

7.         Každý účastník má právo kontroly hospodaření VPF. Za tím účelem podává cestou ZV písemnou žádost u tajemníka VPF. Tajemník VPF je povinen umožnit kontrolu do 30 dnů od obdržení žádosti.

Řádnou kontrolu hospodaření  VPF provádí revizní komise OSH.

 

8.         Při zániku individuálního členství v OSH podle Stanov OSH zaniká i účast     ve VPF.

 

9.         Konečným cílem VPF je 100 % účast všech členů OSH ve VPF jako výraz hasičské solidarity.

 

10.      Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.dubna 2002. K tomuto datu se ruší veškeré předchozí dokumenty VPF.

 

 

 

V Praze dne 11. února 2002.

 

 

Za správnost : Vávrová

 

 

 

 

Zpět na osobní stránku

 

Poslední revize: neděle, 10. listopadu 2002