Pojistná   smlouva

č. 510907383 8

 

Kooperativa,  pojišťovna, a.s.

se sídlem v Praze 1, Templová 5,

IČ: 47116617,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 1.3.1993 v oddíle B, vložka 1897,

agentura Praha, Vinohradská 72, 130 00 Praha 3

(dále jen "pojistitel")

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

 

 

a

 

Odborový svaz hasičů

se sídlem  W. Churchilla 2, Praha 3

IČO : 152 68 934

tel.:  02 - 2446 2303,  fax : 02 - 2271 4956

(dále jen pojistník)

zastoupený: JUDr. Vladimírem Mühlfeitem, předsedou

 

 

 

 

uzavírají

 

 

podle ustanovení § 788 a násl.občanského zákoníku tuto pojistnou smlouvu, která spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami (dále je VPP) pro životní a úrazové pojištění tvoří nedílný celek.

 

 

 

Článek I.

Pojištěné osoby

 

1.         Pojištěnými osobami podle této pojistné smlouvy jsou členové Odborového svazu hasičů (dále jen OSH), kteří jsou příslušníky nebo zaměstnanci příslušné složky Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS), nebo zaměstnanci OSH (dále jen pojištěný).

 

2.         Počet pojištěných osob k 1. 2. 2001 činí 3 740 osob. Případné navýšení počtu pojištěných bude sjednáno dodatkem k této pojistné smlouvě.

 

3.         Pojistník se zavazuje vést evidenci všech pojištěných osob, kterou je na vyžádání povinen předat pojistiteli.

 

4.         Evidence pojištěných osob musí obsahovat tyto náležitosti:

a)  příjmení, jméno, rodné číslo

b) den zápisu do evidence ( zaplacení pojistného)

 

 

 

Článek II.

Pojistná událost, rozsah nároků z pojištění

 

 

1.         Pojistnou událostí je úraz v rozsahu ustanovení čl. X. VPP pro úrazové pojištění, který nastane během trvání pojištění při plnění pracovních úkolů na pracovišti i mimo pracoviště (zásahová činnost, činnosti v rámci shromažďování podkladů a výkonu státního požárního dozoru, činnosti v rámci výkonu civilního nouzového plánování, civilní ochrany a obrany obyvatelstva, školení a výcvik včetně odborné a fyzické přípravy, hospodářské činnosti směřující k zajištění běžného chodu služby a akceschopnosti jednotek HZS při výkonu služby i při pohotovosti na pracovišti) a při ostatních činnostech, které jsou organizovány HZS nebo OSH, např. porady, školení, sportovní soutěže včetně výcviku a soutěží lezců, soutěží v požárním sportu a soutěží ve vyprošťování osob, členské schůze, zájezdy na sportovní nebo kulturní akce a pod. Pojištění se nevztahuje na úrazy vzniklé při individuální dopravě pojištěných osob z místa bydliště nebo pracoviště do místa, kde se koná pojištěná činnost a zpět.

 

2.         Z titulu pojistné události ve smyslu odst.1 pojistitel poskytne plnění v tomto rozsahu:

 

a) za smrt následkem úrazu - ve výši sjednané pojistné částky 300 000.- Kč,

 

b) za trvalé následky úrazu - podle rozsahu trvalých následků, které úraz zanechal, ve výši odpovídajícího procentního podílu ze sjednané pojistné částky 350 000.- Kč,

 

c) za dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu, která je vystavena lékařem - denní odškodné ve výši 170,-Kč. Odchylně od čl.XVII odst. 1 všeobecných pojistných podmínek pro úrazové pojištění se ujednává, že pojistitel plní, je-li pracovní neschopnost delší než 5 dní.Výplata denního odškodného začíná 6. dnem a končí posledním dnem pracovní neschopnosti způsobené úrazem, maximálně však je vyplaceno plnění za dobu, která podle rozsahu tělesného poškození odpovídá průměrné době léčení tělesného poškození podle hodnocení stanoveného v oceňovací tabulce, nejvýše však za dobu 360 dní,

 

d) za pobyt v nemocnici následkem úrazu - denní odškodné ve výši 100.- Kč počínaje druhým dnem pobytu v nemocnici, nejvýše však za dobu 364 dnů nepřetržité hospitalizace. Počet dnů hospitalizace se stanovuje podle lékařsky nutné souvislé hospitalizace pojištěné osoby, která začíná dnem přijetí do nemocničního ošetřování a končí dnem propuštění z nemocnice; je dán počtem půlnocí strávených v nemocnici.

 

3.                 3.                  Pojistnou událostí je dále smrt pojištěné osoby  v rozsahu VPP pro životní pojištění, která nastane během trvání pojištění, s výjimkou smrti následkem sebevraždy a smrti následkem úrazu, k níž dojde při činnostech uvedených v ods.1 tohoto článku.

Pojistné plnění za tuto pojistnou událost je ve výši 70.000,-Kč.

 

4.                 4.                  Právo na plnění za trvalé následky úrazu,za dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu a za pobyt v nemocnici následkem úrazu má pojištěná osoba.Právo na plnění za smrt pojištěné osoby mají oprávněné osoby podle ustanovení §817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku.

 

 

Článek III.

Hlášení pojistných událostí

 

1.                 1.                  Vznik pojistné události hlásí pojištěná nebo oprávněná osoba nebo HZS nebo ZO OSH bez zbytečného odkladu na tiskopise pojistitele „Oznámení úrazu“ na adresu:

 

Odborový svaz hasičů                                             tel.:02-2426 2303

Nám.W Churchilla 2                                    fax.:02-2271 4956

113 59 Praha 3                                            e mail : osh@cmkos.cz

           

Mzdová účtárna HZS a závodní výbor OSH v tiskopise „Oznámení úrazu“ ( spodní část titulní  strany) potvrdí, že:

 

a)     a)      k úrazu došlo při pojištěné činnosti ( čl. II. Odst. 1 této smlouvy),

b)     b)      pojištěný po dobu pracovní neschopnosti pobíral dávky nemocenského pojištění, včetně data počátku a konce pracovní neschopnosti,

c)      c)      pojištěný byl v době vzniku pojistné události řádným a pojištěným členem OSH,

d)     d)      pobyt pojištěného v nemocnici trval v souladu s daty uvedenými na „Potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti“ v kolonce „V ústavním ošetřováním od .. do..“ a přiloží kopii tohoto potvrzení.

 

2.                 2.                  Nedílnou součástí „ Oznámení úrazu“ jsou 2 kopie „ Legitimace práce neschopného“ díl II, (tzv. neschopenka) a 2 kopie „Záznamu o úrazu“ sepsaného zaměstnavatelem.

 

3.                 3.                  V případě smrti pojištěného je k hlášení pojistné události nutno přiložit ověřenou kopii úmrtního listu.

 

4.                 4.                  Pojistitel je oprávněn prověřit správnost údajů uvedených v „Oznámení úrazu“ a vyžádat si další doklady nezbytné k vyřízení pojistné události.Výše uvedené doklady zasílá centrála OSH Praha k likvidačnímu řízení na adresu:

Kooperativa pojišťovna,a.s.

Agentura Praha

120 00 Praha 2,Balbínova 22

tel.:02-2225 3078, 2225 2134, 2225 0937                     fax.:02-2225 4439

 

 

 

Článek IV.

Pojistné

 

             1.                  Roční pojistné pro pojištěného činí 600,-Kč.

 

2.                                    Roční pojistné pro  3 740 pojištěných činí celkem  2 244 000,- a je splatné ve čtyřech splátkách ve výši 561  000,- Kč, a 

                     to ke dni 20.2.2002, 20.5.2002, 20.8.2002, 20.11.2002 na účet pojistitele  č. 19-5536420217/0100 u Komerční banky v     

                     Praze 1, konstantní symbol 558, variabilní symbol 5109073838.

 

                                                                                                                   Článek V.

Závěrečná ustanovení

 

             1.                  Pojistná smlouva se uzavírá s účinností od 1.2.2002 do 31.1.2003.

 

2.                                    Pojištění podle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,všeobecných pojistných podmínek pro 

                     životní a úrazové pojištění a smluvními ujednáními uvedenými v čl. I až V této smlouvy.

 

3.                                    Pojistná smlouva obsahuje 4 strany textu a byla vypracována ve 3 vyhotoveních. Pojistitel,pojistník a zplnomocněný makléř

                     obdrží po 1 vyhotovení smlouvy. Sjednává se právo pojistníka poskytnout kopie pojistné smlouvy svým základním 

                     organizacím.

 

             4.                  Makléřská doložka:

                       Pojistník pověřuje společnost CIC s.r.o.,IČO 25007157, Václavské nám.15, 110 00 Praha 1 (dále jen „zplnomocněného 

                       makléře“), vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude

                       prováděn prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení,

                       prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. Tyto povinnosti je možno považovat za splněné, okamžikem doručení na adresu 

                       zplnomocněného makléře, který se zavazuje neprodleně tyto informace předávat příslušné smluvní straně.

 

 

 

 

 

 

                V Praze 30.1.2002                                                  ……………………………….

                                                                                                          JUDr.Vladimír Mühlfeit

                                                                                                                 předseda OSH

 

 

                V Praze 30.1.2002

 

 

 

 

 

                                   …………………………….                              ….……………………………..

                                       ing Jaroslav Muzikant                                                   Pavel Zrna

                                            ředitel agentury                                                        underwriter

 

 

 

Zpět na osobní stránku

 

Poslední revize: úterý, 19. listopadu 2002