Kooperativa, pojišťovna, a.s.                                                                                                                      

 

 Pojistná  smlouva

č. 510907382 7

 

 

 

 

Kooperativa,  pojišťovna, a.s.

se sídlem v Praze 1, Templová 5,

IČ: 47116617,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 1.3.1993 v oddíle B, vložka 1897,

agentura Praha, Vinohradská 72, 130 00 Praha 3

(dále jen "pojistitel")

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

 

 

a

 

 

Odborový svaz hasičů

se sídlem W. Churchilla 2, Praha 3

IČ: 152 68 934

Bankovní spojení: 2000 183 379/ 0800

Tel.: 2446 2303, fax : 2271 4956

(dále jen „pojistník“) 

zastoupený: JUDr. Vladimírem Mühlfeitem, předsedou

 

 

 

 

 

uzavírají

 

 

tuto pojistnou smlouvu (dále jen „smlouva“), která spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele (dále jen „VPP“), smluvními ujednáními a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek. Tato pojistná smlouva se řídí ustanovením § 788 až 828 občanského zákoníku a obchodním zákoníkem.


Článek I.

Úvodní ustanovení

 

1.      1.      Pojištěnými podle této pojistné smlouvy jsou všichni členové Odborového svazu hasičů (dále jen OSH), kteří jsou příslušníky nebo zaměstnanci příslušné složky Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS), nebo zaměstnanci OSH (dále jen pojištěný).Odchylně od VPP 630 čl. II bod d) se toto pojištění vztahuje na pojištěné i v případě , že způsobí škodu tomu, pro koho konají práce na základě dohody o provedení práce. Jedná se o 3 500 pojištěných.

 

2.   2.    Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem.

 

3.   3.    Práva a povinnosti smluvních stran z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli se řídí právními předpisy (zejména občanským zákoníkem) a touto pojistnou smlouvou včetně VPP, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

 

 

Článek II.

Plnění pojistitele

 

Plnění vyplacené ze škodních událostí nastalých v jednom pojistném roce je omezeno pro každého pojištěného sjednanou individuální pojistnou částkou ve výši 75 000,- Kč. Odchylně od VPP 632, Čl. III bod 1 činí plnění pojistitele 90% z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaplatit jako náhradu škody, a za kterou odpovídá podle právních předpisů. Pojištění se vztahuje i na škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku (odchylka od VPP 632 čl.II písm. m).

 

 

Článek III.

Povinnosti pojistníka

 

1.   1.    Pojistník se zavazuje  vést evidenci všech pojištěných, kterou je na vyžádání povinen  předat pojistiteli.

 

2.   2.    Evidence pojištěných musí obsahovat tyto náležitosti :

a)   a)   jméno zaměstnance (příjmení, jméno; rodné číslo)

b)  b)  den zápisu do evidence (zaplacení pojistného).

 

3.      3.      Pojistník je povinen na oznámení pojistné události uvádět všechny skutečnosti, které jsou zapsány v evidenci pojištěných.

 

4.      4.      Pojistník je povinen soustředit veškerou dokumentaci potřebnou k likvidaci pojistné události, zejména :

a)   a)   vyplněný tiskopis - tzv. „Oznámení škodní události“ (s doplněním příslušných údajů zaměstnavatele),

b)  b)  doklad o uplatnění náhrady škody,

c)   c)   doklad o porušení povinnosti pojištěného (např. zápis škodní komise, doklad o vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, soudní rozhodnutí),

d)  d)  doklad o výši skutečné škody.

 

5.     5.     Pojistník se zavazuje informovat pojištěné o sjednání této smlouvy a o jejím obsahu.

 

6.     6.     Poruší-li pojistník vědomě povinnosti uvedené v článku III. této pojistné smlouvy, má pojistitel úměrně závažnosti tohoto porušení proti pojistníkovi právo na náhradu škody až do výše poskytnutého plnění.

 

7.     7.     V případě zvýšení počtu pojištěných o více než 10%, bude provedena aktualizace pojistné smlouvy dodatkem a provedeno vyúčtování pojistného a doplacení pojistného.

 

 

Článek IV.

Povinnosti pojištěného

 

1.   1.    Pojištěný je povinen spolupracovat s pojistníkem při soustřeďování dokumentace potřebné k likvidaci pojistné události podle článku III. bodu 3 smlouvy.

 

2.   2.    Pojistnou událost ohlašuje pojištěný prostřednictvím pojistníka na adresu :

 

Odborový svaz hasičů

nám. W. Churchilla 2

113 59  Praha 3

tel.:  02 - 2446 2303

fax.: 02 - 2271 4956

email: osh@cmkos.cz

                                                                            

                                                                            

    Výše uvedené doklady zasílá centrála OSH Praha k likvidačnímu řízení na adresu:

 

    Kooperativa, pojišťovna, a.s.

    Agentura Praha

    120 00  Praha 2, Balbínova 2         tel.: 02 – 2225 1301         fax.: 02 - 2225 4439

                                                                02 – 2225 2131

                                                                02 – 2225 3078                                                          

 

 

 

Článek V.

Výše a způsob placení pojistného

 

1.   1.    Roční pojistné pro jednoho pojištěného je určeno ve výši 190,- Kč.

 

2.   2.    Celkové pojistné za roční pojistné období za všechny pojištěné činí 665 000,- Kč a je splatné ve čtyřech splátkách ve výši 166 250,- Kč a to ke dni 6.3.2002, 6.6.2002, 6.9.2002 a 6.12.2002.

 

3.   3.    Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele.

4.   4.    Pojistné bude placeno pojistníkem prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele číslo 19-5536420217/0100 u Komerční banky v Praze 1, konstantní symbol 558, variabilní symbol 5109073827.

 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 

1.   1.    Pojistitel je oprávněn kontrolovat správnost evidence pojištěných.

 

2.   2.    Pojistná smlouva se uzavírá s účinností od 14.2.2002 do 13.2.2003.

 

3.   3.    Pojištění zaniká dnem, kdy pojištěný přestal splňovat některou z podmínek čl. I bod této pojistné smlouvy. Nespotřebované pojistné se nevrací.

 

4.   4.     Tuto pojistnou smlouvu může podle § 800 odst. 2 občanského zákoníku vypovědět kterákoli ze smluvních stran do dvou měsíců od uzavření smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou.

 

5.   5.    Pojistná smlouva obsahuje 4 strany textu  a byla vypracována ve 3 vyhotoveních. Pojistitel, pojistník a zplnomocněný makléř obdrží po 1 vyhotovení smlouvy. Sjednává se právo pojistníka poskytnout kopie pojistné smlouvy svým základním organizacím .

 

6.   6.    Stejnopis pojistné smlouvy, který náleží pojištěnému, je zároveň písemným potvrzením pojistitele o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu platných právních předpisů.

 

7.   7.    Makléřská doložka:

Pojistník pověřuje společnost CIC s.r.o.,IČO 25007157,Václavské nám.15, 110 00 Praha 1 (dále jen „zplnomocněného makléře“), vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. Tyto povinnosti je možno považovat za splněné, okamžikem doručení na adresu zplnomocněného makléře, který se zavazuje neprodleně tyto informace předávat příslušné smluvní straně.

 

 

 

V Praze dne 9.1.2002     

                                                                                                    ...............................................

                                                                                                          JUDr. Vladimír Mühlfeit

                                                                                                                  předseda OSH

 

 

 

 

V Praze dne 9.1.2002

 

 

 

                                      …………………………..                                    …………………………….

                                          ing.Jaroslav Muzikant                                                   Pavel Zrna                                          

                                               ředitel agentury                                                        underwriter

 

 

Zpět na osobní stránku

 

Poslední revize: úterý, 19. listopadu 2002