494/2001 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. listopadu 2001,

kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá

záznam o úrazu

 

Vláda nařizuje  podle § 133c  odst. 7 zákona  č. 65/1965 Sb.,

zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

 

§ 1

 

Zaměstnavatel vede evidenci v knize úrazů tak, aby obsahovala

všechny údaje potřebné  k sepsání záznamu o úrazu.  Záznam o úrazu

sepisuje zaměstnavatel nejpozději do  5 pracovních dnů po oznámení

pracovního úrazu  a postupuje přitom podle  vzoru záznamu o úrazu,

který je uveden v příloze k tomuto nařízení.

 

§ 2

 

Pro účely  hlášení úrazu podle  tohoto nařízení je  smrtelným

pracovním úrazem takové poškození  zdraví, které způsobilo smrt po

úrazu nebo  na jehož následky  zaměstnanec zemřel nejpozději  do 1

roku.

 

§ 3

 

(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu

a) státnímu zástupci nebo územně  příslušnému útvaru Policie České

republiky,   nasvědčují-li   zjištěné   skutečnosti   tomu,  že

v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

b) příslušnému  odborovému  orgánu  nebo  zástupci zaměstnanců pro

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,1)

c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,2)

d) organizační   jednotce   příslušné   pojišťovny,   u  které  je

zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při

pracovním úrazu,3)

e) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na

pracovišti,  stavbách a  při činnostech,  které podléhají  jeho

dozoru,4)   nebo   příslušnému    obvodnímu   báňskému   úřadu,

podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu

dozoru podle zvláštního  zákona,5) vyžaduje-li poškození zdraví

hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní.

 

(2) Zaměstnavatel   ohlásí   smrtelný   pracovní   úraz   bez

zbytečného odkladu

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b) příslušnému  odborovému  orgánu  nebo  zástupci zaměstnanců pro

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,1)

c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,2)

d) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na

pracovišti,  stavbách a  při činnostech,  které podléhají  jeho

dozoru,4)   nebo   příslušnému    obvodnímu   báňskému   úřadu,

podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu

dozoru podle zvláštního zákona,5)

e) příslušné zdravotní pojišťovně,6)

f) organizační   jednotce   příslušné   pojišťovny,   u  které  je

zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při

pracovním úrazu.3)

------------------------------------------------------------------

1) § 136a zákoníku práce.

2) § 38 zákoníku práce.

3) Vyhláška č.  125/1993 Sb., kterou  se stanoví podmínky  a sazby

zákonného  pojištění  odpovědnosti   organizace  za  škodu  při

pracovním úrazu  nebo nemoci z  povolání, ve znění  vyhlášky č.

43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb. a vyhlášky č. 74/2000 Sb.

4) § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném

dozoru nad bezpečností práce.

5) § 39  odst.  1  zákona  č.  61/1988  Sb.,  o hornické činnosti,

výbušninách  a  o  státní  báňské  správě,  ve  znění zákona č.

542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.

6) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

a doplnění některých  souvisejících zákonů, ve  znění zákona č.

242/1997  Sb., zákona  č. 2/1998  Sb., zákona  č. 127/1998 Sb.,

zákona  č.  225/1999  Sb.,  zákona  č.  363/1999 Sb., zákona č.

18/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu  č. 167/2000 Sb., zákona č.

132/2000 Sb.,  zákona č. 155/2000 Sb.,  zákona č. 220/2000 Sb.,

zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.

 

§ 4

 

Zaměstnavatel zašle záznamy o  pracovních úrazech za uplynulý

kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

a) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na

pracovišti,  stavbách a  při činnostech,  které podléhají  jeho

dozoru,4)   nebo   příslušnému    obvodnímu   báňskému   úřadu,

podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu

dozoru podle zvláštního zákona,5)

b) příslušné zdravotní pojišťovně.6)

------------------------------------------------------------------

4) § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném

dozoru nad bezpečností práce.

5) § 39  odst.  1  zákona  č.  61/1988  Sb.,  o hornické činnosti,

výbušninách  a  o  státní  báňské  správě,  ve  znění zákona č.

542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.

6) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

a doplnění některých  souvisejících zákonů, ve  znění zákona č.

242/1997  Sb., zákona  č. 2/1998  Sb., zákona  č. 127/1998 Sb.,

zákona  č.  225/1999  Sb.,  zákona  č.  363/1999 Sb., zákona č.

18/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu  č. 167/2000 Sb., zákona č.

132/2000 Sb.,  zákona č. 155/2000 Sb.,  zákona č. 220/2000 Sb.,

zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.

 

§ 5

 

V  případě  smrtelného  pracovního  úrazu zašle zaměstnavatel

záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na

pracovišti,  stavbách a  při činnostech,  které podléhají  jeho

dozoru,4)   nebo   příslušnému    obvodnímu   báňskému   úřadu,

podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu

dozoru podle zvláštního zákona,5)

c) příslušné zdravotní pojišťovně.6)

------------------------------------------------------------------

4) § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném

dozoru nad bezpečností práce.

5) § 39  odst.  1  zákona  č.  61/1988  Sb.,  o hornické činnosti,

výbušninách  a  o  státní  báňské  správě,  ve  znění zákona č.

542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.

6) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

a doplnění některých  souvisejících zákonů, ve  znění zákona č.

242/1997  Sb., zákona  č. 2/1998  Sb., zákona  č. 127/1998 Sb.,

zákona  č.  225/1999  Sb.,  zákona  č.  363/1999 Sb., zákona č.

18/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu  č. 167/2000 Sb., zákona č.

132/2000 Sb.,  zákona č. 155/2000 Sb.,  zákona č. 220/2000 Sb.,

zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.

 

§ 6

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.

 

Příl.

 

Záznam o úrazu

 

Evidenční číslo záznamu:

 

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo:

+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

|1. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):           |2. Předmět podnikání (OKEČ):                |

|                                                         |                                            |

|                                                         +--------------------------------------------+

|                                                         |3. Místo, kde k úrazu došlo:                |

|                                                         |                                            |

|                                                         +--------------------------------------------+

|                                                         |4. Bylo místo úrazu pravidelným             |

|                                                         |   pracovištěm?                             |

|                                                         |                                            |

|                                                         |            ANO         NE                  |

+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

|5. Činnost, při které k úrazu došlo:                                                                  |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

B. Údaje    o    zaměstnavateli,    u    kterého    je   postižený

v pracovněprávním  vztahu   (liší-li  se  od   údajů  uvedených

nahoře):

+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

|1. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):           |2. Předmět podnikání (OKEČ):                |

|                                                         |                                            |

|                                                         |                                            |

|                                                         |                                            |

+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

 

C. Údaje o postiženém:

+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

|1. Jméno a příjmení                                      |Pohlaví:                                    |

|                                                         |      muž               žena                |

+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

|2. Datum narození:                                       |3. Státní příslušnost:                      |

+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

|4. Adresa trvalého pobytu:                               |5. Adresa pro doručování:                   |

|                                                         |                                            |

|                                                         |                                            |

+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

|6. Druh práce:                                           |                                            |

+---------------------------------------------------------+------------------+-------------------------+

|7. Délka trvání pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele:| roků:            |měsíců:                  |

+---------------------------------------------------------+------------------+-------------------------+

|8. Postižený je:                                                                                      |

|         zaměstnanec v pracovním poměru                                                               |

|         zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr               |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|9. Měl postižený kvalifikaci pro výkon práce, při které došlo k úrazu?      ANO   NE                  |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

D. Údaje o úrazu:

+---------------------------------+-----------------------+--------------------------------------------+

|1. Datum a hodina úrazu:         |2. Začátek směny:      |3. Počet zraněných osob celkem:             |

+---------------------------------+-----------------------+--------------------------------------------+

|4. Druh zranění a                                                                                     |

|   zraněná část těla:                                                                                 |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|5. Druh úrazu:                    smrtelný                ostatní                                     |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|6. Co bylo zdrojem úrazu? (je možné označit více zdrojů)                                              |

|          - dopravní prostředek                                                                       |

|          - kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí                                             |

|          - materiál, břemena, předměty (pád, přiražení,                                              |

|            odlétnutí, náraz, zavalení)                                                               |

|          - pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí                                            |

|          - nástroj, přístroj, nářadí                                                                 |

|          - průmyslové škodliviny, chemické látky,                                                    |

|            biologické činitele                                                                       |

|          - horké látky a předměty, oheň a výbušniny                                                  |

|          - horké látky a předměty, oheň a výbušniny                                                  |

|          - stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní                                                 |

|          - lidé, zvířata nebo přírodní živly                                                         |

|          - jiný blíže nespecifikovaný zdroj                                                          |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|7. Proč k úrazu došlo (příčiny)? (je možné označit více příčin)                                       |

|          - pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu                                     |

|          - pro špatně, nebo nedostatečně odhadnuté riziko                                            |

|          - pro závady na pracovišti                                                                  |

|          - pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně                                      |

|            osobních ochranných pracovních prostředků                                                 |

|          - pro porušení pracovní kázně postiženým                                                    |

|          - pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského                                    |

|            činitele                                                                                  |

|          - pro jiný, blíže nespecifikovatelný důvod                                                  |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|8. Vyčerpávající popis příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu:                                    |

|   (v případě potřeby připojte další list)                                                            |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|9. Uveďte jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým:                                   |

|   (v případě potřeby připojte další list)                                                            |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

|                                                                                                      |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

Datum a podpis postiženého:

(podle možnosti)                                  .....................................................

 

Datum, jména a příjmení a podpisy svědků úrazu,

popřípadě zástupce odborového orgánu nebo

zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a

ochranu zdraví při práci:                         .....................................................

 

.....................................................

 

.....................................................

 

Datum, jméno a příjmení, funkce a podpis

zaměstnavatele:                                   .....................................................