P O S T U P

 

při projednávání škody na majetku státu způsobené policistou při plnění služebních

 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šetří a projednávají se případy, kdy policista způsobil škodu na majetku státu při plnění služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

¬

Policista

®

Odpovídá za škodu

 - podle zásad obecné odpovědnosti

- podle zásad zvláštní odpovědnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při 

- zjištění škody

 - oznámení o vzniku škody

- provedení inventury

- nezakročení proti hrozící škodě

 ¬

Záznam o vzniku

(zjištění) škody

 ®

Provádí

odpovědný policista

- kterýkoliv policista na

základě ohlašovací povinnosti

- kontrolní orgán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písemné oznámení

- do 3 dnů k zápisu

v evidenci škod

 ®

Zabezpečí

 - služební funkcionář obhospodařující ty prostředky, na nichž

škoda vznikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečuje 

- zjištění všech podstatných skutečností

 - dodržování lhůt

- projednání s odpovědným

policistou

- zpracování návrhu rozhodnutí (dohody)

 

 ¬

Šetření

®

Provádí

- pověřený policista nebo komise

jmenovaná služebním

funkcionářem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¬

Zpráva o vyšetření

škody včetně návrhu na rozhodnutí (dohody o náhradě škody)

®

 

 

 

 

 

 

®

 

 

 

®

 

 

 

 

 

 

Zpracovává 

- pověřený policista nebo komise

 

 

 

 

 

Obsahuje

- výrok (včetně lhůty k pl-

  nění)

- odůvodnění

- poučení o odvolání

 -doložku vykonavatelnosti

Rozhodnutí o náhradě škody

Vydává

služební funkcionář oprávněný rozhodovat o náhradě škody

 

 

 

Dohoda o náhradě škody