POJISTNÁ SMLOUVA

č. 50 - 5109111722

 

 

 

Kooperativa, pojišťovna, a. s.

se sídlem Templová 747, Praha 1

IČ: 47116617, DIČ: 001-47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 1.3.1993

v oddíle B, vložka 1897,

agentura Praha, Vinohradská 72, 130 00 Praha 3

( dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

 

 

 

a

 

 

 

Odborový svaz hasičů

se sídlem W. Churchilla 2, Praha 3

IČ: 15268934

tel.: 234 462 303, fax: 222 714 956

( dále jen „pojistník“)

jednající: JUDr. Vladimír Mühlfeit, předseda

 

 

 

 

uzavřely

 

 

 

 

tuto pojistnou smlouvu podle ustanovení § 788 a násl. občanského zákoníku, která spolu se všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění osob č. 900 (verze 7/2002), zvláštními pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění č. 921 (verze 7/2002) a zvláštními pojistnými podmínkami pro životní pojištění č. 950 (verze 7/2002) tvoří nedílný celek.

 

 

Článek I.

Pojištěné osoby

 

1.      Pojištěnými osobami podle této pojistné smlouvy jsou členové Odborového svazu hasičů (dále jen OSH), kteří jsou příslušníky nebo zaměstnanci příslušné složky Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS), nebo zaměstnanci OSH (dále jen pojištěný).

 

2.      Počet pojištěných osob k 1. 2. 2004 činí 3 000 osob. Případné navýšení počtu pojištěných osob bude sjednáno dodatkem k této pojistné smlouvě.

 

3.      Pojistník se zavazuje vést evidenci všech pojištěných osob, kterou je na vyžádání povinen předat pojistiteli.

 

4.      Evidence pojištěných osob musí obsahovat tyto náležitosti:

a)      příjmení, jméno, datum narození

b)      den zápisu do evidence.

 

 

Článek II

Pojistná událost, rozsah nároků z pojištění

 

1.      Pojistnou událostí je úraz pojištěného v rozsahu ustanovení zvláštních pojistných podmínek pro úrazové pojištění č. 921, který nastane během trvání pojištění při plnění pracovních úkolů na pracovišti i mimo pracoviště (zásahová činnost, činnosti v rámci shromažďování podkladů a výkonu státního požárního dozoru, činnosti v rámci výkonu civilního nouzového plánování, civilní ochrany a obrany obyvatelstva, školení a výcvik včetně odborné a fyzické přípravy, hospodářské činnosti směřující k zajištění běžného chodu služby a akceschopnosti jednotek HZS při výkonu služby i při pohotovosti na pracovišti) a při ostatních činnostech, které jsou organizovány HZS nebo OSH, např. porady, školení, sportovní soutěže včetně výcviku a soutěží lezců, soutěží v požárním sportu a soutěží ve vyprošťování osob, členské schůze, zájezdy na sportovní nebo kulturní akce apod. Pojištění se nevztahuje na úrazy vzniklé při individuální dopravě pojištěných osob z místa bydliště nebo pracoviště do místa, kde se koná pojištěná činnost a zpět.

 

2.      Z titulu pojistné události ve smyslu odst. 1 pojistitel poskytne plnění v tomto rozsahu:

 

a) za smrt následkem úrazu - ve výši sjednané pojistné částky 300 000,-- Kč,

 

b) za trvalé následky úrazu – podle rozsahu trvalých následků, které úraz zanechal, ve výši odpovídajícího procentního podílu ze sjednané pojistné částky 350 000,-- Kč,

 

c) za dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu, která je vystavena lékařem – denní odškodné ve výši 170,- Kč. Pojistitel plní je-li pracovní neschopnost delší než 5 dní. Výplata denního odškodného začíná 6. dnem a končí posledním dnem pracovní neschopnosti způsobené úrazem, maximálně však je vyplaceno plnění za dobu, která podle rozsahu tělesného poškození odpovídá průměrně době léčení tělesného poškození podle hodnocení stanoveného v oceňovací tabulce, nejvýše však za dobu 360 dní.

Odchylně od ustanovení čl. IV. odst. 2 písm. b) zvláštních pojistných podmínek pro úrazové pojištění č. 921 se smluvně jednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za pracovní neschopnost po dobu pobytu pojištěného v lázeňských léčebnách, ozdravovnách sanatoriích, rehabilitačních zařízení a ústavech v těch případech, kdy je pobyt v nich z lékařského hlediska nezbytnou součástí léčení úrazu a pojistitel s tímto léčebným pobytem vyjádřil předem písemný souhlas.

 

d) za pobyt v nemocnici následkem úrazu – denní odškodné ve výši 100,- Kč počínaje druhým dnem pobytu v nemocnici, nejvýše však za dobu 364 dnů nepřetržité hospitalizace. Počet dnů hospitalizace se stanovuje podle lékařsky nutné souvislé hospitalizace pojištěné osoby, která začíná dnem přijetí do nemocničního ošetřování a končí dnem propuštění z nemocnice; je dán počtem půlnocí strávených v nemocnici.

V případě poskytnutí plnění dle písm. c) a d) se smluvně ujednává, že pojistitel odchylně od ustanovení čl. IV. odst. 1 písm. e) zvláštních pojistných podmínek pro úrazové pojištění č. 921 poskytne pojistné plnění i za léčení infekční nemoci vzniklé v důsledku úrazu.

 

3.     Pojistnou událostí je dále smrt pojištěné osoby v rozsahu zvláštních pojistných podmínek pro životní pojištění č. 950 (verze 7/2002), která nastane během trvání pojištění, s výjimkou smrti následkem sebevraždy a smrti následkem úrazu, k níž dojde při činnostech uvedených v odst. 1 tohoto článku. Pojistné plnění za tuto pojistnou událost je ve výši 70 000,- Kč.

 

4.     Právo na plnění za trvalé následky úrazu, za dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu a za pobyt v nemocnici následkem úrazu má pojištěná osoba. Právo na plnění za smrt pojištěné osoby mají oprávněné osoby podle ustanovení § 817 odst. 2 a 3 občanského zákoníku.

 

Článek III

Hlášení pojistných událostí

 

1.      Vznik pojistné události hlásí pojištěná nebo oprávněná osoba nebo HZS nebo ZO OSH bez zbytečného odkladu na tiskopise pojistitele „Oznámení úrazu“ na adresu:

 

Odborový svaz hasičů                                tel.: 234 462 303

Nám. W. Churchilla 2                                 fax: 222 714 956

113 59  Praha 3                                         e mail: osh@cmkos.cz

 

Závodní výbor OSH v tiskopise „Oznámení úrazu“ (spodní část titulní strany) potvrdí, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti (čl. II, odst. 1. této smlouvy) a pojištěný byl v době vzniku pojistné události řádným a pojištěným členem OSH.

 

2.      Nedílnou součástí „Oznámení úrazu“ jsou 2 kopie „ legitimace práce neschopného“ díl II. (tzv.neschopenka) a 2 kopie „Záznamu o úrazu“ sepsaného zaměstnavatelem.

 

3.      V případě smrti pojištěného je k hlášení pojistné události nutno přiložit ověřenou kopii úmrtního listu.

 

4.      Pojistitel je oprávněn prověřit správnost údajů uvedených v „Oznámení úrazu“ a vyžádat si další doklady nezbytné k vyřízení pojistné události.Výše uvedené doklady zasílá centrála OSH Praha k likvidačnímu řízení na adresu:

 

 Kooperativa, pojišťovna, a.s.

 LPU pojištění osob

 186 00  Praha 8, 1.Pluku 6

 tel: 222 121 730 - 733, 222 121 714, fax: 222 121 736.

 

Článek IV

Pojistné

 

1.      Roční pojistné pro jednu pojištěnou osobu činí 600,- Kč.

 

2.      Roční pojistné pro 3 000 pojištěných osob činí celkem 1 800 000,-Kč a je splatné ve čtyřech splátkách ve výši 450 000,- Kč a to ke dni 20.2.2004, 20.5.2004, 20.8.2004, 20.11.2004 na účet pojistitele č. 19-5536420217/0100 u Komerční banky v Praze 1, konstantní symbol 558, variabilní symbol 5109111722.

 

Článek V

Závěrečná ustanovení

 

1.      Pojistná smlouva se uzavírá s účinností od 1. 2.  2004 do 31. 1. 2005.

 

2.      Pojištění podle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, všeobecných pojistných podmínek pro pojištění osob č. 900 (verze 7/2002), zvláštních pojistných podmínek pro úrazové pojištění č. 921 (verze 7/2002), zvláštních pojistných podmínek pro životní pojištění č. 950 (verze 7/2002) s výjimkou článku XI odst. 3 a smluvními ujednáními uvedenými v článku I až V této smlouvy.

 

3.      Pojistná smlouva obsahuje 4 strany textu a byla vyhotovena ve třech stejnopisech. Pojistitel, pojistník a zplnomocněný makléř obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Sjednává se právo pojistníka poskytnout kopie pojistné smlouvy svým základním organizacím. Pojistník dále obdrží oceňovací tabulky poškození způsobené úrazem, určené pouze pro potřeby vedení OHS.

 

4.      Makléřská doložka:

OSH pověřuje společnost CIC plus a.s., IČO 26212641, Kořenského 15, 150 00 Praha 5 (dále jen „zplnomocněného makléře“) vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. Tyto povinnosti je možno považovat za splněné, byly-li doručeny na adresu zplnomocněného makléře, který se zavazuje neprodleně, tj. bez zbytečného otálení, tyto informace předávat příslušné smluvní straně.

 

 

                                                                                                         podpis

V Praze  5. 11. 2003                                                                      ..………..............................................

                                                                                           JUDr. Vladimír Mühlfeit

                                                                                                   předseda OSH

 

 

 

                                                                           podpis                                   podpis

V Praze  24.10. 2003                            ……………..…………        ……………………..….

                                                                      Petr Hubáček                          Pavel Zrna                                                                                 

                                                              underwriter specialista           underwriter specialista