P O S T U P

 

 

 

Příloha č. 6

 

při projednávání škody na zdraví způsobené pracovním úrazem

 

nebo nemocí z povolání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šetří a projednávají se všechna

 poškození na zdraví, k nimž došlo

 v souvislosti s výkonem

 zaměstnání   

¬

Zaměstnanec

®

Poškození na zdraví může být

 způsobeno

 - služebním úrazem

 - nemocí z povolání

 - jinak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Je podkladem pro

 - zápis do evidence úrazů

 - projednání škody na zdraví

¬

 

Zpráva o projednání

škody na zdraví

®

- základní údaje sepisuje nejbližší

   vedoucí poškozeného

 - dále doplňuje pověřený

   zaměstnanec nebo určený člen

   komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zabezpečuje

 - zjištění příčin, příp. viníků

 poškození na zdraví a míry

 odpovědnosti zaměstnavatele

 - vyjádření poškozeného a svědků

 včetně sepsání záznamů

¬

Šetření

®

 Provádí

 - pověřený zaměstnanec nebo

 - komise jmenovaná vedoucím 

   zaměstnancem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- posouzení skutečností zjištěných

  šetřením

- vyžádání dokladu o výši ušlých

  finančních prostředků

- vypracování závěru o hodnocení

  poškození na zdraví s návrhem:

a) rozsahu odpovědnosti

    zaměstnavatele

b) druhů náhrad a jejich výše

c) vymáhání poskytnutého odškod-

    nění

d) na preventivní opatření

e) na dohodu

¬

Projednávání

®

Podklady                                       

- zpráva o projednání škody na zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení         poškozeného      (pozůstalých)

®

- o druzích náhrad

- o lhůtách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohoda

  o náhradě škody

®

 Vydává

- vedoucí zaměstnance oprávněný

rozhodovat o náhradě škody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na osobní stránku

 

Poslední revize: 11. 3. 2005